Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampereen kaupungin vuoden 2020 tilikauden tulos oli 63,8 miljoonaa euroa

Julkaistu 29.3.2021 17.22

Tampereen kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksestä muodostui erinomainen; tilikauden tulos oli 63,8 miljoonaa euroa. Tulos koheni 84 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Tampereen kaupunkikonserni ylsi 101,5 miljoonaa euroa ylijäämäiseen tulokseen. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin tilinpäätöksen 29.3.2021 valtuustolle esitettäväksi.

Vuoden 2020 talousarvio laadittiin tasapainoon. Talouden tasapainottamistyön ansiosta viime vuoden tilinpäätös on ylijäämäinen, mutta ylijäämää kasvattivat erityisesti koronan tuomiin menoeriin myönnetyt valtion tuet. Hyvän tuloksen taustalla olivat myös kaupungin toteuttaman talousohjelman vaikutukset, odotettua parempi verotulokertymä sekä kaupungin henkilökunnan sitoutuminen talouden tasapainottamiseen.

Pormestari Lauri Lylyn mukaan koronapandemian vaikutukset ovat näkyneet vuoden 2020 aikana isoina haasteina Tampereella.

- Koronapandemian vaikutukset yritystoimintaan ovat olleet suuria ja työttömyys on kasvanut. Erityisesti tapahtuma-, elämys- ja matkailuala ovat kärsineet taloudellisia menetyksiä. Korona-aikanakin palvelut on hoidettu asianmukaisesti, kaupunkia on kehitetty vahvasti ja investoinnit on hoidettu suunnitelmien mukaisesti. Korona on myös lisännyt palvelutarvetta, kun sosiaaliset haasteet kasvavat. Korona on myös vauhdittanut kuntalaisten digitaalisten palveluiden kehittämistä ja edistänyt henkilöstön etätyökäytäntöjä, Lauri Lyly sanoo.

Tampereen kaupungin tilikauden tulos toteutui 73,7 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempana. Tilikauden ylijäämäksi tuli 65,8 miljoonaa euroa. Toimintamenot kasvoivat 3,4 prosenttia ja toimintakate 6,1 prosenttia. Asukaskohtaiset toimintamenot kasvoivat 2,0 prosenttia. Tilinpäätöksen 169,4 miljoonan euron vuosikate kattoi suunnitelmapoistoista 160 prosenttia.

Verorahoitus kehittyi erittäin suotuisasti ja verotulojen kertymä oli lopulta pelättyä parempi. Verotulot kasvoivat 6,2 prosenttia eli 60,7 miljoonaa euroa. Kunnallisverotuloja kertyi 866,9 miljoonaa euroa, mikä oli 57,9 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Vuodelle 2020 tuloveroprosentti nousi 19,75:stä 20,25:een, korotuksen vaikutus verotuloihin oli 20 miljoonaa euroa. Yhteisöverotuloja kertyi 85,3 miljoonaa euroa. Yhteisöveron tuotto kasvoi koronatilanteesta huolimatta 10,4 prosenttia, koska valtio päätti korottaa tilapäisesti kuntien jako-osuutta. Kiinteistöverotuloja kertyi 83,1 miljoonaa euroa.

Valtionosuuksia kertyi yhteensä 394,6 miljoonaa euroa. Valtionosuudet kasvoivat 92,6 miljoonaa euroa eli 30,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kasvu johtui erityisesti valtionosuuksiin sisältyvistä 68,5 miljoonan euron koronatuista. Koronatukipakettiin sisältyivät kunnallisverotulojen menetysten kompensointi, koronapandemian suojavarustekustannusten ja testaus- ja jäljityskustannusten korvaukset sekä ammatillisen koulutuksen valtionosuuden korotus. Koronapandemiasta aiheutuvia tulojen menetyksiä ja menoja arvioitiin kaupungille koituneen 73,3 miljoonaa euroa. Valtion tukien, valtionosuusjärjestelmän lisärahoituksen ja pandemiasta aiheutuneiden säästöjen yhteisvaikutus oli arviolta 119,8 miljoonaa euroa. Ilman koronapandemian arvioituja talousvaikutuksia kaupungin tilinpäätöksen tulos olisi ollut noin 17 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Talousohjelmalla saavutettiin vuosina 2018-2020 yhteensä noin 55,5 miljoonan euron taloudelliset vaikutukset, mikä oli 5,8 miljoonaa euroa talousohjelmalle asetettua tavoitetta enemmän.

Nettoinvestoinnit toteutuivat 222,6 miljoonalla eurolla, mikä alitti talousarvion 51,3 miljoonalla eurolla. Asukaskohtainen lainamäärä oli vuoden lopussa 3 789 euroa. Elinvoimaa ja työllisyyttä on Tampereella tuettu muun muassa jatkamalla suuria hankkeita. Tampereen raitiotien ensimmäinen vaihe on valmistunut etuajassa ja koeajot on aloitettu.

Palkallisten henkilötyövuosien määrä oli 12 606 henkilötyövuotta. Henkilötyövuoden kasvua oli edelliseen vuoteen 190, mikä aiheutui erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden, ammatillisen koulutuksen sekä kasvatus- ja opetuspalvelujen henkilöstömäärän kasvusta. Sosiaali- ja terveyspalveluissa kasvu johtui koronan aiheuttamista lisäresurssi- ja sijaistarpeista.

Vuonna 2020 kaupungin asukasmäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 3 251 asukkaalla. Viime vuoden lopussa tamperelaisia oli 241 391.

Tilinpäätös sisältää myös konsernitilinpäätöksen, johon yhdisteltiin yhteensä 82 konserniyhteisöä. Konsernijohtaja Juha Yli-Rajalan mukaan konsernin vuosikate 318,1 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 101,5 miljoonaa olivat ennätyksellisen hyvät. Konsernin investointimenot olivat 444,4 miljoonaa euroa. Ne kasvoivat 51,9 miljoonalla eurolla edellisestä vuodesta.

Juha Yli-Rajala toteaa, että vaikka vuosi 2020 päättyi taloudellisesti hyvään tulokseen, tarkkaa taloudenpitoa on jatkettava.

- Vuoden 2021 talousarvio on noin 17 miljoonaa euroa alijäämäinen ja koronapandemialla on merkittäviä negatiivisia talousvaikutuksia ainakin vielä kuluvalle vuodelle. Talouden näkymät ovat monin tavoin epävarmat, joten menojen kasvun hillintään tulee kiinnittää erityistä huomiota, Juha Yli-Rajala sanoo.


Lisätietoja

Konsernijohtaja
Juha Yli-Rajala
puhelin 040 743 6356
sähköposti [email protected]

Talousjohtaja
Jukka Männikkö
puhelin 050 576 7539
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki