Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi Pohjois-Tampereen yleiskaavaehdotuksen

Julkaistu 23.3.2021 22.16

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 23.3.2021 Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan ehdotuksen ja esittää sitä edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Asian palauttamisesta valmisteluun äänestettiin äänin 6 – 6, ja puheenjohtajan ääni ratkaisi käsittelyn jatkamisen.

Kuvituskuva, jossa näytetään Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan kolme karttaa.
 

Aitolahden ja Teiskon alueiden strategisen yleiskaavan rajana on etelässä valtatie 9, lännessä Näsijärvi, pohjoisessa Ruoveden kunta sekä idässä Oriveden ja Kangasalan kaupungit.

Yleiskaavan on tarkoitus palvella alueen maankäytön ohjausta pitkään ja joustavasti. Työllä halutaan ajantasaistaa, selkeyttää ja sujuvoittaa rakentamisen ohjaamista. Kaavaehdotus esitetään kolmella kartalla, joilla näkyy työn ajatus rakentamisen ohjaamisesta vyöhykkeinä.

Yhdyskuntalautakunta asetti kaavaehdotuksen nähtäville 29.10. - 30.11.2020. Ehdotuksesta saatiin 22 lausuntoa ja 37 muistutusta sekä lisäksi neljä Kämmenniemen yleissuunnitelmaan kohdistuvaa kannanottoa. Kaavasta saatu ehdotusvaiheen palaute ja kaavaehdotukseen tehtävät tarkistukset merkittiin tiedoksi kaupunginhallituksen kokouksessa 8.2.2021.

Kaavaehdotukseen tarkistuksia

Palautteen perusteella kaavaehdotukseen on tehty teknisluontoisia tarkistuksia. Elinkeinotoimintojen aluetta on laajennettu Sorilan pohjoispuolella vireillä olevaan kiviainesten ottotoimintaan perustuen.

Perttulanniemen asumisen ja virkistyksen sekoittunut alue on muutettu virkistysalueeksi, jolla on osoitettu uuden kylämäisen asumisen alueet arvokas kulttuuriympäristö ja virkistyskäyttö sekä Kämmenniemen yleissuunnitelma huomioon ottaen. Historiallisesti merkittävä rakennus tai kohde -merkintä on muutettu toteavammaksi ja merkinnästä on poistettu toimenpiteisiin kohdistuvat tarkemmat määräykset.

Kapeessa kiviainesvara-alueen rajauksia on tarkistettu Kulhanvuoren geologisesti arvokkaan kallioalueen kohdalla siten, että arvoalue ja kiviainesvara-alue eivät ole päällekkäin. Lisäksi on tehty pieniä tarkistuksia muun muassa muinaismuisto- ja kulttuuriperintökohteisiin sekä kohdemerkintöjen sijainteihin.

Viranomaisneuvottelun perusteella kaavaselostusta on tarkistettu virkistysalueen, kehitettävän matkailukokonaisuuden ja pohjavesialueen kaavamääräyksiin liittyvien merkintöjen kuvausten osalta.

Yleiskaavan vyöhykkeet

Palvelu- ja kyläalueiden elinvoimaisuutta tuetaan muuta maaseutualuetta tiiviimmillä rakentamisen mitoitusperiaatteilla ja mahdollisuudella muuttaa loma-asunnon käyttötarkoitus vakituiseen asumiseen. Kyläalueilla ja palvelujen saavutettavuuden kannalta suotuisilla alueilla uudisrakentaminen edellyttää pääsääntöisesti suunnittelutarveharkintaa ennen rakennusluvan myöntämistä.

Maaseutualueilla suora rakennuslupa on mahdollinen Paarlahden pohjoispuolisilla harvaan asutuilla alueilla, mutta muutoin maaseutualueilla uudisrakentaminen edellyttää suunnittelutarveharkintaa.

Asemakaavoitettavina alueina on osoitettu nykyiset Kämmenniemen, Tarastenjärven ja Polson asemakaava-alueet laajentumisalueineen sekä Nurmi-Sorilan osayleiskaavan mukaiset asemakaavoitettavat alueet. Näillä alueilla rakentamisen mitoitus ratkaistaan asemakaavoituksen yhteydessä.

Yleiskaavassa on tarkasteltu erikseen elinkeinotoimintoja kuten maa- ja metsätaloutta sekä matkailua, luonnonsuojelua ja virkistysalueita sekä kulttuuriympäristöä.

Alueella voimassa olevat rantayleiskaava, osayleiskaavat ja asemakaavat säilyvät voimassa edelleenkin. Näillä alueilla rakentamisen ohjaaminen tapahtuu kyseessä olevan kaavan mukaisesti, mutta mikäli kaavoja muutetaan tai niistä poiketaan, tulee strategisen yleiskaavan periaatteet huomioida.


Lisätietoja

Puheenjohtaja
Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234

Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Valmistelijat
Yleiskaavapäällikkö
Pia Hastio
puhelin 040 801 6917

Kaavoitusarkkitehti
Anna-Maria Niilo-Rämä
puhelin +358403559907


Teksti Anna-Leea Hyry