Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Ympäristönäkökulma yhdeksi sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjauksen ja valvonnan kehittämiskohteeksi

Julkaistu 14.1.2021 19.27

Tampereen kaupunki kiinnittää vuonna 2021 sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnassa erityistä huomiota yksiköiden omavalvontaan ja epidemiaa koskevaan varautumiseen, henkilöstön riittävyyteen ja osaamiseen sekä asiakkaiden hyvän elämän toteutumiseen. Valvonnassa nousseiden epäkohtien myötä edelleen vahvistetaan lääkehoidon turvallisuutta ja palvelusopimusten noudattamista.

Uutena kehittämiskohteena painotetaan ympäristönäkökulmaa. Kestävien sote-hankintojen tekeminen on yksi sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelu- ja vuosisuunnitelman tavoitteista, sen vuoksi ympäristönäkökulmia tarkastellaan myös ohjauksen ja valvonnan keinoin.

Ohjauksen ja valvonnan tavoitteena on toimia ennakoivasti ja reagoida nopeasti palvelutoiminnassa havaittuihin poikkeamiin, jos palvelusopimuksissa sovitut palvelut eivät toteudu ja aiheuttavat asiakkaalle ongelmia. Painopiste on ennakoivassa ja vuorovaikutteisessa ohjauksessa ja valvonnassa, jonka tavoitteena on lisätä valvonnan vaikuttavuutta ja läpinäkyvyyttä. Tarvittaessa tehdään myös ennalta ilmoittamattomia ohjaus- ja valvontakäyntejä. Koronaviruspandemian vuoksi ohjauksessa ja valvonnassa hyödynnetään normaalia enemmän erilaisia etävalvonnan mahdollisuuksia.

Vuonna 2021 jatketaan myös yhteistyön kehittämistä palveluntuottajien, oman organisaation sekä muiden viranomaisten välillä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi tiedoksi 14.1.2021 valvontakertomuksen sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnasta ja ohjauksesta vuonna 2020 sekä hyväksyi valvontasuunnitelman vuodeksi 2021. Valvontasuunnitelma ohjaa Tampereen kaupungin järjestämisvastuulla olevien sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjaus- ja valvontatoimintaa. Lisäksi lautakunta jatkoi pidemmän aikavälin valvontasuunnitelman voimassaoloa vuoden 2021 loppuun asti.

Ohjauksella ja valvonnalla tuettiin yksiköiden koronavarautumista

Viime vuonna koronaviruspandemia vaikutti myös sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjaus- ja valvontatoimintaan. Yksiköiden koronavarautumista tuettiin ja varmistettiin tiiviillä yhteydenpidolla ja varautumista tarkasteltiin myös ohjaus- ja valvontakäynneillä. Koronan vuoksi otettiin käyttöön etävalvonnan menetelmiä ja paikan päälle tehdyt käynnit toteutettiin pääsääntöisesti ennalta ilmoittaen.

Valvontakohteissa painotettiin sosiaalihuollon ympärivuorokautisia asumispalveluyksikköjä ja ikäihmisten kotihoitoa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan ponnen mukaisesti erityistä huomiota kiinnitettiin myös huumehoidon toteuttamiseen.

Vuoden 2020 aikana tehtiin 204 ohjaus- ja valvontakäyntiä. Käynneillä tarkasteltiin muun muassa henkilöstömitoitusta suhteessa asiakkaiden palvelutarpeeseen, toiminnan johtamista ja organisointia, lääkehoidon kokonaisuutta sekä asiakkaiden oikeuksien toteutumista. Yksikköihin tehdyillä ohjaus- ja valvontakäynneillä pyrittiin haastattelemaan vastuuhenkilöstön lisäksi henkilöstöä ja tilanteen salliessa kuultiin myös asiakkaita.

Lastensuojelun yksiköitä ohjattiin tarkastuskäynneillä lastensuojelulain mukaisten rajoittamistoimenpiteiden toteuttamisessa, henkilöstön riittävyyteen ja osaamiseen liittyvissä asioissa, turvallisen lääkehoidon sekä sopimuksen ehtojen noudattamisessa.

Palveluntuottajilta edellytettiin havaittujen epäkohtien korjaamista ja tarvittaessa toimintaa valvottiin tehostetusti tekemällä yksikköön useampi käynti tai pyytämällä kirjallisia lisäselvityksiä. Valvontakäyntien lisäksi palveluntuottajille annettiin korjauskehotuksia ja ohjausta yhteistyötapaamisilla, puhelimitse sekä sähköpostilla.


Lisätietoja

Kehittämispäällikkö
Virva Palomäki
puhelin 040 800 4405
sähköposti [email protected]

Apulaispormestari
Johanna Loukaskorpi
puhelin 040 806 3691
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala