Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Helppous ja henkilökohtainen hyöty edesauttavat ympäristömyönteistä käytöstä

Julkaistu 13.12.2019 16.46

Mitkä tekijät kunnan tulisi ottaa huomioon suunnitellessaan yksilön ympäristömyönteistä käytöstä edistäviä toimia? Hallintotieteiden maisteriopiskelija Jesse Tauriainen teki aiheesta pro gradu -tutkimuksensa Tampereen kaupungille. Tutkimuksen lähtökohtana oli kuntien pyrkimys saavuttaa hiilineutraalisuus, jolloin sekä kunnan toimintojen että kuntalaisten valintojen hiilijalanjälki on saatava pienenemään. Tutkimuksessa nousi esiin muun muassa se, että helppous ja henkilökohtainen hyötyminen vaikuttavat ihmisten ympäristömyönteiseen käytökseen.

Tutkimuksen tuloksena muodostui malli, joka yksilöi seitsemän ympäristömyönteisen käytöksen taustalla vaikuttavaa teemaa: arvomaailma, normit ja mielikuvat; varmuus, luotettavuus ja jatkuvuus; helppous ja sujuvuus; turvallisuus ja turvallisuuden tunne; valinnanvapaus; saavutettavuus, tarjonta ja mahdollistaminen sekä henkilökohtainen hyöty. Lisätäkseen yksilön ympäristömyönteistä käytöstä kunnan tulisi arvioida suunnitelmiaan kaikkien seitsemän teeman näkökulmasta, jotta toteutettavat toimet antaisivat kuntalaisten ympäristömyönteiselle käytökselle vahvan pohjan.

Yksilön ympäristömyönteiseen käytökseen vaikuttavat tekijät.
Kuvaa klikkaamalla aukeaa isompi kuva.

Tutkimuksessa selvisi, että kunnilla on käytössään monia erilaisia ympäristömyönteistä käytöstä tukevia työkaluja ja toimia. Niiden hyödyntämisestä ja sen onnistumisesta raportointi kuitenkin ontuu. Empiirisen aineiston perusteella kuntalaiset toivovat kuntien hyödyntävän saman tyyppisiä työkaluja ja toimia joita aiheesta kirjoitettujen julkaisujen mukaan kunnilla on jo käytössä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kuntalaiset olisivat välttämättä täysin tyytyväisiä kuntien tämän hetkiseen toimintaan, sillä vaikka hyödynnettävät toimenpiteet ja työkalut olisivat lähtökohdiltaan samoja, ne voivat tarkemmalta sisällöltään ja painotuksiltaan olla erilaisia. Uudella ympäristömyönteistä käytöstä tukevalla työkalulla tuuppauksella on paljon potentiaalia. Tuuppauksella tarkoitetaan sitä, että luodaan sellainen ympäristö, joka tukee kestäviä valintoja helppoudellaan ja houkuttelevuudellaan. Tuuppaus voi toimia erityisen hyvin pyrittäessä vaikuttamaan kuntalaisten normeihin, mielikuviin ja arvomaailmaan.

Tutkimuksessa toteutettiin ensin ympäristöaiheinen sähköinen kysely verkossa, johon vastasi kolmesataa tamperelaista. Internetkyselyn pohjalta järjestettiin fokusryhmähaastattelu, johon osallistui kuusi tamperelaista ja jossa syvennettiin internetkyselyssä esiin nousseita teemoja haastateltavien välisen vuorovaikutuksen, keskustelun ja ideoinnin keinoin.

Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, minkälaisia ympäristömyönteistä käytöstä tukevia työkaluja kunnalla on hyödynnettävänään ja millaisin toimin kunnat ovat lähteneet edesauttamaan kuntalaisten ympäristömyönteistä käyttäytymistä. Tämä tehtiin käymällä läpi kuntien julkaisemaa aineistoa niiden omasta toiminnastaan sekä tutustumalla aiheesta aiemmin julkaistuihin tutkimuksiin ja raportteihin. Tutkimuksessa perehdyttiin myös tuuppauksena (nudging) tunnetun vaikuttamiskeinon potentiaaliin ympäristöpoliittisena työkaluna.


Lisätietoja

Smart Tampere, Kestävä Tampere 2030 -ohjelma
Suunnittelija
Aino Järventausta
puhelin 040 194 0799


Teksti Jesse Tauriainen