Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti vuoden 2020 talousarvioesityksestä

Julkaistu 12.9.2019 18.37

Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 12.9.2019 osaltaan vuoden 2020 talousarvioesityksestä. Kaupunginvaltuusto päättää marraskuussa 2019 Tampereen kaupungin ensi vuoden talousarviosta pormestarin talousarvioesityksen pohjalta.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2020 talousarvioesityksen toimintatulot ovat 99,511 miljoonaa euroa, toimintamenot -888,784 miljoonaa euroa ja toimintakate -789,273 miljoonaa euroa. Investointeihin on varattu 1,990 miljoonaa euroa. Talousarvioesitykseen sisältyvät Oriveden sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen palvelut.

Kuluvan vuoden tilinpäätösennusteen perusteella vuoden 2020 talousarvioesityksen merkittävimmät riskit liittyvät lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen menoihin, vammaispalvelujen ostoihin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palvelutilaukseen.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen nettomenoista 41 prosenttia menee erikoissairaanhoitoon, 22 prosenttia ikäihmisten palveluihin, 17 prosenttia psykososiaalisen tuen palveluihin, 11 prosenttia lasten, nuorten ja perheiden palveluihin ja 9 prosenttia vastaanottopalveluihin.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesityksen nettomenot vuodelle 2020 ovat 789 miljoonaa euroa. Kuvan saat suuremmaksi klikkaamalla.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesitys toteuttaa osaltaan kaupunkitasoisia toiminnan painopisteitä, joihin panostamalla Tampereen strategian pitkän tähtäimen tavoitteet voidaan saavuttaa. Painopisteet ovat lasten- ja nuorten hyvinvointierojen kaventaminen, kaupungin kasvun vahvistaminen ja hallinta, hiilineutraalisuuden edistäminen, toiminnan ja palveluprosessien uudistaminen sekä työntekijäkokemuksen parantaminen. Lisäksi lautakunnan toiminnassa painotetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden ja oikea-aikaisuuden varmistamista sekä tuloksellista palvelujen järjestämistä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi talousarvioesityksen, mutta jätti siihen kaksi pontta. Lautakunta piti tärkeänä, että lisäsäästöjä haettaessa ei heikennetä palvelutasoa vaan säästöt tulevat toiminnallisten ja rakenteellisten uudistusten kautta. Lautakunta hyväksyi seuraavat säästöt:
Sairauspoissaolojen vähentäminen 100 000 €
Lastensuojelun rakenneuudistuksen edistäminen 350 000€
Palvelurakennemuutoksen jatkaminen 400 000 €
Oman henkilöstön lisääminen vuokratyön sijaan 100 000 €
Sanelupalvelun tuottajien vertailu ja mukaan vaihtaminen 200 000 €
Hallinnon keventäminen osana hyvinvointipalvelujen uudelleen organisointia 300 000 €

Toisessa, äänestyksen jälkeen hyväksytyssä ponnessa lautakunta toivoi, että pormestarin talousarviokehykseen lisätään 1,265 miljoonaa euroa perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon vahvistamiseen, huumausainehaittojen vähentämiseen ja katkaisu- ja laitoshoitopainotteisuuden vahvistamiseen, ennaltaehkäisevään työhön, diabeteshoitajan palkkaamiseen ja Huoltsun aukioloaikojen pidentämiseen.

Nuorisovastaanotto purkamaan nuorten mielenterveyspalvelujen ruuhkaa

Nuorten mielenterveyspalvelujen palvelutarpeen kasvun takia toukokuussa 2020 on tarkoitus avata uusi nuorisovastaanotto. Nuorisovastaanotto on matalan kynnyksen hoidollinen yksikkö, joka tarjoaa mielenterveyspalveluja 13−25-vuotiaille tamperelaisille ja orivesiläisille nuorille sekä Tampereella opiskeleville toisen asteen opiskelijoille. Alkuvaiheessa vaativin hoito on suunnitteilla rajata 13–18-vuotiaille. Nuorisovastaanotto muodostuu nykyisistä nuorisopsykiatrian poliklinikasta, nuorisoneuvolasta sekä niistä vastaanottotoiminnan psykologeista, jotka työskentelevät tällä hetkellä opiskeluterveydenhuollossa ja nuorisoneuvolassa.

Väestön ja erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrän kasvu sekä lastensuojelulain muutos lisäävät palvelutarvetta. Ensi vuonna neuvoloita, kouluterveydenhuoltoa, lastensuojelun jälkihuoltoa sekä seudullista sosiaalipäivystystä vahvistetaan uusilla työntekijöillä.

Mustametsään valmistuvat uudet neuvolatilat, joihin siirtyvät Muotialan ja Hallilan neuvola ja Sarviksen neuvolasta Koivistonkylän alueen neuvolapalvelut.

Tullinkulman remontti on valmistumassa syksyllä 2020. Tullinkulman uusittuihin tiloihin keskitetään erityisesti nuorten palveluja. Sinne siirtyvät muun muassa opiskeluterveydenhuolto ja etsivä nuorisotyö. Lisäksi väistötiloissa ollut hammashoitola palaa Tullinkulmaan.

Hammashoidon jonojen lyhentämiseksi ja terveysasemien palvelujen lisääntyneeseen kysyntään vastaamiseksi lisätään resursseja. Linnainmaan ja Tipotien terveysasemilla hyväksi havaittuja toimintamalleja levitetään muillekin terveysasemille. Kansallisen Omaolo-palvelun laajentamista jatketaan.

Mieleterveys- ja päihdepalvelujen osittaista yhdistymistä Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin valmistellaan

Psykososiaalisen tuen palveluissa vastataan vammaisten asumispalvelujen tarpeen kasvuun ja turvataan kriisiasuminen pitkäaikaisasunnottomille. Aikuissosiaalityössä korostuu matalankynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluiden tarjoaminen sekä moniammatillinen yhteistyö. Palvelut jalkautuvat yhä enemmän hyvinvointikeskuksiin.

Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluja valmistellaan osittain yhdistettäväksi 1.9.2020 alkaen Tampereen yliopistollisen sairaalan aikuispsykiatrian palveluihin. Nuoriso- ja lastenpsykiatria ei ole mukana valmisteilla olevassa yhdistymisessä.

Tampereen koordinoimaa Pirkanmaan perhehoitoyksikköä laajennetaan vaiheittain Pirkanmaan yhteiseksi omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskukseksi. Henkilökohtaisen avun keskuksen on tarkoitus aloittaa vuoden 2020 alussa.

Väestön ikääntymisen takia kotihoidon resursseja lisätään ja sisältöä kehitetään. Edellisvuosien tapaan tehostettua palveluasumista ja kotiin tai kodinomaisiin oloihin annettavaa apua ja hoitoa lisätään. Kuvapuhelimien hyödyntämistä kotihoidossa ja kotiin vietävissä lääkäripalveluissa jatketaan. Taatalassa ja Kaukaharjulla alkaa ensi vuoden alussa uudenlainen palvelukorttelitoiminta.

Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvua koitetaan hillitä panostamalla perusterveydenhuoltoon. Suunnitteilla on myös siirtää jotain toimintoja erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuollossa tehtäväksi, esimerkiksi siedätyshoitoja, uniapnean kontrolleja ja pieniä kirurgisia toimenpiteitä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta seuraa tiiviisti valtakunnallisen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen etenemistä. Tampere on yhdessä muiden Pirkanmaan kuntien kanssa käynnistänyt oman sote-palveluiden selvitystyön. Tampere on mukana myös monissa Pirkanmaan kuntien yhteisissä hankkeissa, esimerkiksi Alue-Pegasoksessa ja Pirkanmaan henkilökohtaisen avun keskuksessa, joilla tavoitellaan synergiaetuja ja valmistaudutaan tulevaan sote-uudistukseen.


Lisätietoja

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja
Taru Kuosmanen
puhelin 040 704 7337
sähköposti [email protected]

Apulaispormestari
Johanna Loukaskorpi
puhelin 040 806 3691
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala