Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tohlopinrantaan koti jopa 1000 asukkaalle – asemakaavan luonnosaineisto nähtävillä

Julkaistu 15.8.2019 14.31

Tampereen Epilänharjun kaupunginosassa sijaitseva Tohlopinrannan teollisuusalue on muuttumassa asuinalueeksi. Asemakaavan luonnoksessa on suunniteltu alueelle kotia jopa 1000 asukkaalle. Asemakaavan valmisteluaineisto on nähtävillä ja siitä voi jättää mielipiteitä 15.8. –5.9.2019.

Asemakaavoituksesta järjestetään yleisötilaisuus torstaina 29.8.2019 kello 16.30–19.00 Tesoman hyvinvointikeskuksen monitoimitila Lystissä, osoitteessa Tesomankatu 4 A.

Asemakaavan muutos koskee Tohloppijärven rannassa sijaitsevaa entistä Abloyn tehtaan aluetta lähiympäristöineen. Asemakaava mahdollistaa uuden kaupunkimaisen, jopa 1000 asukkaan asuinkorttelin rakentumisen Epilänharjun kaupunginosaan. Muutoksen myötä alueelle on syntymässä uusi ajallinen kerrostuma niin toiminnallisesti kuin kaupunkikuvallisestikin, asuntotarjonta monipuolistuu ja asukasmäärä lisääntyy.

Kun alueen teollisuudelta vapautunut, pilaantunut maaperä on puhdistettu, vähenee vesiluontoon ja pohjavesialueelle kohdistuvaa ympäristökuormitus merkittävästi. Kaavan toteuttaminen lisää lähiympäristön viihtyisyyttä sekä jalankulun ja pyöräilyn houkuttelevuutta kulkumuotoina.

Kerrostaloja ja puistoa

Asemakaavalla muodostetaan asuinkerrostalojen korttelialue, teollisuusrakennusten korttelialue, katualuetta, liikennealuetta, virkistysaluetta, suojaviheraluetta ja vesialuetta. Ajoneuvoliikenteeltä vapautuva ranta-alue osoitetaan yleiseen virkistyskäyttöön. Kaava-alueen luoteisosassa sijaitseva metsäinen alue säilyy virkistysalueena.

Uusi katualue osoitetaan kaava-alueen eteläosaan rata-alueen viereen. Sujuvat ja turvalliset kävelyn ja pyöräilyn yhteydet osoitetaan sekä kokoojakadun yhteyteen että rantaan.

Tohlopinrantaan on luonnosten mukaan tulossa 15 kerrostaloa, joiden korkeudet vaihtelevat viidestä yhdeksään kerrokseen. Alueen pysäköinti on suunniteltu pääosin pihakansien alle. Alue on hyvin saavutettavissa myös joukkoliikenteellä, ja sieltä on hyvät kävely- ja pyöräily yhteydet. Alueen läheisyydessä on myös valmiiksi palveluja, joiden säilymistä kaava osaltaan turvaa.

Asemakaavanmuutoksella syntyy uutta rakennusoikeutta noin 22 700 kerrosneliömetriä nykyisestä 19 246 kerrosneliömetriä, jolloin kokonaisrakennusoikeudeksi muodostuu 41 950 kerrosneliömetriä.

Asemakaavan pinta-ala on kokonaisuudessaan katu-, vesi-ja viheralueineen noin 9,1 hehtaaria. Uuden asuinkorttelin pinta-ala on 2,35 hehtaaria.

Kaava-alueen läpi kulkee rannassa itä-länsisuuntainen Tohlopinranta-katu, joka on tarkoitus siirtää nykyiseltä sijainniltaan rautatien viereen ja kehittää näin vapautuvaa ranta-aluetta yleiseen virkistyskäyttöön.

Tohloppijärven ranta-alueet ovat tärkeää virkistysympäristöä lähiseudun asukkaille. Alueelle on laadittu koko Tohlopin ympäristön kattava kehittämissuunnitelma ja viheralueiden hoitosuunnitelma.

Muutos on jo alkanut

Suunnittelualue sijaitsee noin 6 kilometriä länteen kaupungin keskustasta, pääosaltaan Epilänharjun kaupunginosassa ja pieneltä puisto-ja vesialueen osalta Ristimäen kaupunginosassa.

Epilä on vanhaa teollisuusaluetta, jossa teollinen toiminta on alkanut jo 1900-luvun alussa. Viimeisin teollisuusyritys kaava-alueella on ollut Abloy, jonka toiminta siellä päättyi vuoden 2011 lopulla.

Alueen luoteisosa on metsäistä virkistysaluetta. Kaava-alue rajautuu lännessä entisen Tohlopin TV-keskuksen, nykyisen Mediapoliksen alueeseen, joka on muuttumassa monipuolisemmaksi media-, koulutus-ja yritystoimintojen alueeksi.

Kaava-alueen itäosassa sijaitsevat Jussinhannan leipä Oy:n toimitilat. Idässä kaava-alueen ulkopuolella on rantaan ja Nahkatehtaankadun varteen sijoittuva 1960-1980-lukujen rivitaloalue.

Kaava-aluetta on tavoitteena kehittää tarkoituksenmukaisena kokonaisuutena Tohloppi-järven virkistyskäytön ja kulkureittien yleissuunnittelun, TV-keskuksen paikalle kehitettävän Mediapoliksen alueen ja koko lähiympäristön palveluverkon kanssa.

Asemakaava laaditaan nykyisten tonttien omistajien aloitteesta. Alueesta on tehty muutosaikeita havainnollistavia viitesuunnitelmia. Luonnosvaiheen palautteen käsittelyn jälkeen asemakaavaa tarkistetaan kaavaehdotukseksi, jolloin se tulee uudelleen nähtäville ennen päätöksentekoa.


Lisätietoja

Projektiarkkitehti
Minna Kiviluoto
puhelin 040 801 6951


Teksti Anna-Leea Hyry