Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Särkänniemen alueen asemakaavan luonnos nähtäville

Julkaistu 15.11.2018 8.31

Särkänniemen alueen asemakaavojen muutos on luonnosvaiheessa. Huvipuistoalueen, Sara Hildenin museon alueen, Onkiniemen entisen tehdasalueen, Mustalahden sataman, Kortelahden ja Rantaväylän tiealueen asemakaavan valmisteluaineisto on nähtävänä 14.12.2018 saakka. Asemakaavoituksesta järjestetään yleisötilaisuus torstaina 22.11.2018 klo 17.30–20 Särkänniemen Planetaariossa (os. Laiturikatu 1).

Särkänniemen alueen alustavan viitesuunnitelman mukaista Mustalahtea havainnekuvassa.
 

Kaava-alueen pinta-ala on noin 45,4 hehtaaria, josta noin 7,5 hehtaaria on vesialuetta. Alueen omistaa Tampereen kaupunki rata-aluetta lukuun ottamatta. Alueella on nyt voimassa useita eri asemakaavoja. Alueesta on tehty yleissuunnitelma ja viitesuunnitelmia asemakaavamuutoksen pohjatyöksi.

Asuntoja Trikootehtaan ympäristöön

Asemakaavalla mahdollistetaan entisen Onkiniemen tehdasalueen käyttötarkoituksen muutos keskustatoimintojen alueeksi ja asuinkerrostalojen täydennysrakentaminen.

Kaavaluonnoksen mukaan uusia, enintään viidestä kahdeksaan kerroksisia asuinrakennuksia tulee kahteen kortteliin. Myös nykyistä tehdasrakennusta voidaan korottaa kahdella kerroksella.

Kaava-alueen rakennusoikeus kasvaa 21 472 kerrosneliömetriä. Luonnoksen mukaan alueen kokonaiskerrosala on 123 440. Asuinrakentamista on noin 32 700 kerrosneliömetriä, mikä tarkoittaa noin 725 uutta asukasta alueelle.

Trikootehtaan tontille voidaan sijoittaa kulttuuriympäristöön soveltuvaa liike-, palvelu-, tuotanto- ja harrastustoimintaa palvelevaa yksityistä tai julkista tilaa sekä ympäristöön soveltuvaa muuta työpaikkatoimintaa tai asuntoja. Alueesta järjestetään keväällä 2019 tontinluovutuskilpailu.

Trikootehtaan ympäristöön rakennettavat rakennukset tulee sijoittaa alueelle harkitusti ja rakentaminen tulee sopeuttaa alueella oleviin vanhoihin rakennuksiin.

Nykyisiä toimintoja kehitetään

Asemakaavamuutos mahdollistaa Särkänniemen huvipuistoalueen kehittämisen sekä muun muassa hotellin ja monitoimiareenan rakentamisen alueelle. Alueelle voidaan sijoittaa Särkänniemestä Näsinpuistoon johtava köysirata, joka suunnitellaan erikseen tarkemmin.

Sara Hildenin museorakennusta voidaan kaavamuutoksen myötä laajentaa ja rakentaa sille oma katuyhteys.

Muutos mahdollistaa myös Mustalahden satama-alueen kehittämisen, uuden kevyen liikenteen sillan rakentamisen Kortelahden halki sekä uuden Järvikeskuksen rakentamisen Kortelahteen.

Asemakaavamuutoksen myötä vahvistetaan kaupungin viheralueverkostoa Näsijärven rannalla. Viheralueiden määrä kasvaa nykyisestään, ja niiden laatua ohjataan kaavaprosessin jälkeen viheralueiden yleissuunnittelulla.

Arvorakennukset suojellaan

Alueella olevat maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaat teollisuushistoriaan, vapaa-ajantoimintoihin, kulttuuripalveluihin ja vesiliikenteen historiaan liittyvät kulttuuriympäristöt ja -rakennukset sekä muinaisjäännökset suojellaan.

Asemakaavan myötä Paasikivenkadun alue pienenee, kun entinen valtatien 12 tiealue kavennetaan kumpaankin suuntaan yksikaistaiseksi kaduksi. Leveän tiealueen kaventuminen ja jäsentyminen parantaa alueen viihtyisyyttä ja kaupunkikuvaa.

Kaavaluonnos sisältää keskustasta kohti Onkiniemeä Näsijärven rannan tuntumassa kulkevan virkistysreitin rakentamisen sekä laadukkaan jalankulun ja pyöräilyn reitin rakentaminen Paasikivenkadulle.

Alueen pysäköintiratkaisuissa tukeudutaan nykyisiin ja tulevaisuudessa rakennettaviin pysäköintilaitoksiin keskustan alueella sekä kaava-alueelle rakennettavaan rakenteelliseen pysäköintiin.

Vahvemmin osaksi keskustaa

Asemakaavan myötä Särkänniemi ympäristöineen kytkeytyy vahvemmin osaksi keskustaa ja sen rooli osana järvenrantakaupunkia kasvaa. Alueen monipuolistuva palvelutarjonta ja virkistysmahdollisuudet vaikuttavat positiivisesti koko Tampereen kaupungin matkailuun ja elinkeinoihin.

Särkänniemen elämyspuiston, Trikootehtaan alueen kulttuuritoiminnan, Sara Hildenin museon, Järvikeskuksen, monitoimiareenan, hotellin ja sataman alueen muodostama kokonaisuus tuo lisää mahdollisuuksia nykyisille ja uusille palveluille ja yritystoiminnoille.

Uusi Sara Hildenin katuyhteys luo edellytykset museon toiminnan jatkumiselle ja kehittymiselle itsenäisesti. Trikootehtaan alueen kulttuuritoimintaa voidaan jatkaa ja kehittää.

Rakentaminen tuo alueelle uusia asukkaita ja uusia työntekijöitä, mikä luo lisäkysyntää lähialueen palveluille. Kaavan toteuttaminen luo rakentamisaikaisia työpaikkoja. Uudet kerrostalotontit myydään tai vuokrataan rakentajalle, mikä tuo kaupungille tuloja.

Asemakaavatyö etenee siten, että luonnoksista ja valmisteluaineistosta saatu palaute käsitellään ja asemakaavaluonnos kehitetään kaavaehdotukseksi. Kaava on tarkoitus saada hyväksymiskäsittelyyn ensi vuoden aikana.


Lisätietoja

Hankepäällikkö
Sakari Leinonen
puhelin 040 701 5792


Teksti Anna-Leea Hyry