Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Sivistys- ja kulttuurilautakunta päätti Tampereen päiväkoti- ja kouluverkosta

Julkaistu 25.10.2018 18.52

Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta käsitteli kokouksessaan 25.10.2018 päiväkoti- ja kouluverkkoselvitykseen liittyviä palveluverkon muutoksia.

 

Selvitys koskee koko Tampereen palveluverkkoa, jota tarkasteltiin aluekohtaisesti viidellä alueella. Lisäksi päätettävänä oli alle 150 oppilaan koulujen eli Hallilan, Järvensivun, Kalkun, Sorilan ja Terälahden koulujen toiminta. Kaikki päätökset tehtiin lautakunnassa yksimielisesti.

Terälahden koulun toiminta säilyy ennallaan

Esityksenä oli, että Terälahden, Järvensivun ja Kalkun kouluista luovutaan. Lautakunta päätti, että Terälahden koulun toiminta säilyy ennallaan 0.–6.-luokkien kouluna. Lisäksi päätettiin, että Järvensivun koulu muutetaan pienten lasten yksiköksi ja samassa yhteydessä luovutaan Iidesrannan ja Järvensivun päiväkotirakennuksista. Niin ikään päätettiin, että Kalkun koulu muutetaan pienten lasten yksiköksi ja luovutaan Kalkun päiväkodista.

Esityksen mukaisesti päätettiin, että Hallilan koulu muutetaan pienten lasten yksiköksi. Sorilan koulun toiminta päätettiin säilyttää ennallaan 0.–6.-luokkien kouluna. Tällöin Olkahisten koulun opetustilamuutosta ei toteuteta eikä Sorilan kouluun kohdistu muutoskustannuksia.

Lautakunta edellyttää, että Järvensivulla ja Kalkussa huolehditaan jatkossa koulutilojen käyttöasteen nostamisesta eri keinoin ja että uudet tilat mitoitetaan alueen tulevan lapsimäärän mukaan. Lisäksi lautakunta esitti toivomuksen, että kun Järvensivun koulu muutetaan pienten lasten yksiköksi, nykyiset huonokuntoiset rakennukset puretaan ja tilalle rakennetaan uuden opetussuunnitelman ja oppimisympäristöjen mukainen uudisrakennus. Liikuntasalin ja piha-alueen osalta huomioidaan myös iltapäivä- ja iltakäyttö. Uudelle koulupolulle siirtyvien lasten koulureittien turvallisuuteen tulisi kiinnittää yli hallintorajojen huomiota, erityisesti valaistukseen, talvikunnossapitoon ja turvallisiin tien ylityksiin.

Läntiselle alueelle esitettiin, että Hiedanrantaan rakennetaan uusi yhtenäiskoulu ja päiväkoti. Tämä hyväksyttiin lautakunnassa esityksen mukaisesti, mutta Hiedanrannan yhtenäiskoulun rakentamisen aikataulua, vaiheistusta ja koulun kokoa tarkennetaan alueen suunnittelun edetessä. Ikurin pienten lasten yksikkö toteutetaan siten, että luovutaan Ikurin nykyisestä koulusta sekä Myllärin ja Länsi-Tesoman päiväkodeista.

Hyhkyn koulussa säilyvät 0-4-luokat

Esityksen mukaisesti Hyhkyn koulu olisi muutettu pienten lasten yksiköksi, mutta lautakunta päätti säilyttää Hyhkyn koulun 0.–4.-luokkien kouluna. Muutos pienten lasten yksiköksi ei olisi lautakunnan mukaan tuonut säästöjä käyttökustannuksissa. Museoviraston suojeleman koulun muuttaminen päiväkodiksi on vaikeaa, joten siihen tarpeeseen pyritään vastaamaan muilla keinoilla.

Lautakunta edellyttää, että nykyisen Ikurin koulun ja Tesoman koulun välinen joukkoliikenneyhteys turvataan kouluverkkomuutosten toteutuksen yhteydessä.

Erityisen vaativa opetus turvataan jatkossakin

Keskustan alueen palvelut päätettiin esityksen mukaisesti. Lautakunta edellyttää, että Puistokoulun luokille osoitetaan oppilaiden tuen tarvetta vastaavat luokkatilat ja oppimisympäristöt. Kalevanpuiston kiinteistön käyttö arvioidaan niin, että erityisen vaativalle hoidolle ja opetukselle turvataan tarkoituksenmukaiset olosuhteet jatkossakin, jotta yhteys muuhun erityisen tuen opetukseen ja yleisopetukseen mahdollistuu. Saukonpuiston koulun lakkautuksen yhteydessä tulee huolehtia riittävästä määrästä alueellisia erityisluokkia myös yläkouluikäisille. Kun Saukonpuiston koulun oppilaat siirtyvät omille koulupoluilleen, huolehditaan tarkoituksenmukaisista tiloista ja toimintaympäristöistä. Myös oppimisen tuki tulee resursoida täysimääräisesti ja sen tulee seurata oppilaita lähikouluun. Myös Koivikkopuiston koulun tuen resursointi tarkistetaan.

Sammon koulua laajennetaan uudella, Liisanpuiston koulun tontille rakennettavalla koulurakennuksella. Liisanpuiston vanha koulu puretaan ja uusi koulu muodostaa yhdessä Sammon koulun kanssa Sammon kampuksen. Lautakunta edellyttää, että Sammon kampuksen suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota monipuolisten ja muunneltavien liikuntatilojen suunnitteluun siten, että huomioidaan eri käyttäjien tarpeet harrastamisen ja kilpailujen näkökulmasta. Myös tilojen koko tulee olla kaupungin tarpeeseen sopiva.

Koilliselle alueelle esitettiin, että Ojalan uudelle asuinalueelle rakennetaan pienten lasten yksikkö ja muu perusopetus järjestetään Lamminrahkan alueella yhteistyössä Kangasalan kanssa. Lautakunta hyväksyi tämän esityksen mukaisesti.

Hervannassa varaudutaan lasten määrän kasvuun

Hervannan päiväkoti- ja kouluverkossa varaudutaan lasten määrän voimakkaaseen kasvuun. Etelä-Hervantaan rakennetaan vanhan koulun tilalle uusi koulu 1300 oppilaalle ja päiväkoti. Pohjois-Hervannan koulu perusparannetaan 1100 oppilaan kouluksi. Kisapuiston koulun ja päiväkodin tontille rakennetaan uusi päiväkoti. Kanjonin koulun tilalle rakennetaan uusi pienten lasten yksikkö. Helapuiston ja Maijalanpuiston päiväkodit jatkavat toimintaansa. Pallopuiston, Pelipuiston, Pääskysen, Pulmusen ja Satoramin päiväkodeista luovutaan, kun alueen uudet päiväkodit valmistuvat.

Kaukajärven koulua laajennetaan kouluun myöhemmin tulevan perusparannuksen yhteydessä. Juvan päiväkodin ja Kaukajärven kirjaston toiminta siirretään tuolloin koulun yhteyteen. Karosen koulu ja Metsäniityn pienten lasten yksikkö jatkavat toimintaansa ja Annalan koulusta luovutaan.

Lautakunta edellyttää, että kaikkien Annalan alueen 0.–2.-luokkalaisten tulee mahtua Metsäniityn pienten lasten yksikköön tai Karosen kouluun. Kun Annalan koulusta luovutaan, etsitään nuorisotilalle alueelta toinen tila. Pohjois-Hervannan koulun perusparannuksen tarveselvityksen rinnalla tarkastellaan uuden opetussuunnitelman ja oppimisympäristöjen mukaista uudisrakennusta. Karosen koulun laajentamista tarkastellaan Kaukajärven koulun perusparannuksen ja laajentamisen rinnalla. Kaakon alueen koulujen laajennusten tai peruskorjausten yhteydessä koulujen piha-alueet tulee uudistaa asukkaiden ja toimijoiden toiveet ja tarpeet huomioiden yhteisöllisyyttä edistäviksi.

Peltolammin hyvinvointikeskukselle etsitään tontti nopealla aikataululla

Etelän alueella Peltolammin koulun toiminta tulee osaksi suunnitteilla olevaa Peltolammin hyvinvointikeskusta. Hyvinvointikeskukseen sijoittuvat muun muassa päiväkoti, kirjasto ja neuvola. Multisiltaan suunnitellaan uutta päiväkotia. Lautakunta edellyttää, että Peltolammin hyvinvointikeskukselle etsitään tontti nopealla aikataululla Peltolammin koulun huonon sisäilmatilanteen takia. Mikäli aikataulu uhkaa tontin etsinnän vuoksi viivästyä, Peltolammin koulu tuodaan keväällä uudelleen lautakunnan päätettäväksi. Hyvinvointikeskuksen yhteyteen tulevan kirjaston ohella eteläisen alueen lähikirjastopalvelut säilyvät jatkossakin.

Tampereen yliopiston normaalikoulun tavoitteena on keskittää perusopetus yhteen toimipisteeseen Kuokkamaantielle. Mikäli koulun toiminta päättyy Muotialan toimipisteessä, kaupungin tavoitteena on ensisijaisesti lisätä päivähoitopaikkoja alueelle.

Hatanpään ja Vihilahden alueelle suunnitellaan päiväkotia tai pienten lasten yksikköä. Myöhemmin Hatanpään koulu voidaan laajentaa yhtenäiskouluksi, jossa on esiopetusta ja luokat 1–9. Tässä yhteydessä selvitetään Hatanpään nykyisen koulutalon laajentaminen lisärakennuksella ja sen vaihtoehtona mahdollisuudet laajentaa Hatanpään koulun Härmälän koulutaloa.

Päiväkoti- ja kouluverkkoselvitys perustuu pormestariohjelmaan, jonka mukaan lähtökohtina ovat lasten määrän kasvu, uuden opetussuunnitelman mukainen oppimisympäristö, monipuolinen opetustarjonta, nykyisten tilojen sisäilmaongelmat ja kulkuyhteydet.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan käsittelyn jälkeen kouluverkko- ja päiväkotiselvitykseen liittyvät palveluverkon muutokset menevät vielä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi marraskuussa.


Lisätietoja

Apulaispormestari
Johanna Loukaskorpi
sähköposti [email protected]

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja
Taru Kuosmanen
puhelin 040 704 7337
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki

Kuvat Opa Latvala