Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tarkastuslautakunnalta Tampereen kaupungille useita kehotuksia toiminnan parantamiseksi

Julkaistu 22.5.2018 14.18

Tarkastuslautakunta tarkastaaTampereen kaupungin toimintaa säännöllisesti. Vuonna 2017 huomiota kiinnitettiin erityisesti talouteen ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmisteluun. Myös palveluista löytyi korjattavaa ja puutteita.

Tampereen tilikauden tulos oli alijäämäinen jo seitsemättä vuotta peräkkäin. Alijäämää oli 10,7 milj. euroa. Tampere on ainoa kuudesta suuresta kaupungista, jonka tulos on alijäämäinen. Käyttötalousmenojen kasvu oli viime vuonna maltillista, mutta se ei riittänyt kun verotulot laskivat. Tampereen asukaskohtainen verorahoitus oli kuitenkin suurten kaupunkien joukossa keskitasoa.

Menotarkastelussa huolestuttavaa oli terveydenhuollon suuret asukaskohtaiset kustannukset ja kustannusten painottuminen erikoissairaanhoitoon. Sen sijaan esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen Tampere hoitaa alhaisin oppilaskohtaisin kustannuksin. Tarkastuslautakunta seuraa talouden tasapainottamisohjelman toteutumista.

Yksi tarkastuslautakunnan arviointikohteista oli maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu. Se on ollut Pirkanmaalla pitkäjänteistä ja Tampereen kaupungin panos valmistelussa on ollut merkittävä. Pirkanmaan linjauksilla näyttää olleen vaikutusta päätökseen luopua valtakunnallisesta talous- ja henkilöstöpalveluyhtiöstä. Tarkastuslautakunta pitää keskustelua uuden kunnan roolista ja tehtävistä vähäisenä ja odottaa tässä aktiivisuutta kaupunkilaisilta, henkilöstöltä ja päättäjiltä yhteisen näkemyksen luomiseksi.

Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan vuoden 2017 arviointikertomuksessa kiinnitetään huomiota kaupungin toiminnan lainmukaisuuteen. Arviointikohteissa tehtiin useita havaintoja, joissa lakia ei noudatettu.

Vaikeavammaisille ei ole järjestetty tarpeen mukaisesti palveluasumista ja asiakkaita jonottaa kuntouttavassa laitoshoidossa.

Opiskelijoiden terveydenhuoltopalvelut eivät toimi ennalta ehkäisevien mielenterveyspalvelujen osalta lain tarkoittamalla tavalla. Opiskelijoille ei ole hoitoon pääsyä odotellessaan riittävästi ns. kannattelukäyntejä.

Ikäihmisten asumispalveluista ei ole julkaistu puolivuosittain tietoja palveluun pääsyn jonotusajoista. Ikäihmisten asumispalveluissa myös asiakaspalautteen keräämistä ei ole tehty säännöllisesti, sillä palaute on useita vuosia vanhaa.

Arviointikohteina olleissa tytäryhtiöissä Tuomi Logistiikka Oy:ssä ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ssä ei ollut noudatettu tasa-arvolakia. Kummankin yhtiön hallitukseen oli valittu vain miehiä.

Kaupungin taloudenhoidossa ei ole noudatettu kuntalakia, jonka mukaan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy talousarvion menojen ja investointien ylitykset tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä. Tilintarkastaja huomauttaa raitiovaunuhankkeelle myönnettyjen takausten vastavakuuksien puutteellisuudesta, mikä rikkoo kuntalakia. Kaupinojan vedenpuhdistamon saneerausurakan osalta tilintarkastaja esittää muistutuksen hallinnollisten puutteiden vuoksi.


Lisätietoja

Kaupunginreviisori
Erja Viitala
puhelin 050 552 6290
sähköposti [email protected]