Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Yhdyskuntalautakunnan vuoden 2018 palvelu- ja vuosisuunnitelma hyväksyttiin

Julkaistu 13.12.2017 9.16

Tampereen kaupunki on varannut yhdyskuntalautakunnan alaisiin palveluihin tänä vuonna noin 105,4 miljoonaa euroa. Luvussa on mukana nettomenot -26,8 miljoonaa euroa (toimintakate) ja nettoinvestoinnit -78,7 miljoonaa euroa. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi vuoden 2018 palvelu- ja vuosisuunnitelman tiistaina 12.12.2017.

Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa tarkennetaan vuosittain talousarviota ja siinä asetettuja toiminnan ja talouden tavoitteita. Esitys perustuu valtuuston 13.11.2017 hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin lautakuntatasolla sitoviin määrärahoihin ja tuloarvioihin.

Koko kaupungin taloustilanne edellyttää talouden tasapainottamistoimenpiteiden jatkamista. Kaupunkiympäristön palvelualueen talouden tasapainottamistoimenpiteitä valmistellaan osana koko kaupungin talousohjelmaa. Tavoitteena on, että koko kaupungin talousohjelma olisi kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyssä huhtikuussa 2018.

Yhdyskuntalautakunnan keskeisenä tehtävänä on järjestää kaupunkirakenteen kehittämistä, kaupunkisuunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa koskevat palvelut sekä vastata kestävän kaupunkikehityksen ja ympäristöpolitiikan toteuttamisesta. Lautakunnalle kuuluu osaltaan myös liikenteen hallinta.

Kaupunkiympäristön palvelualueen 1.1.2017 aloittaneessa organisaatiossa yhdyskuntalautakunnan järjestämät palvelut jakautuvat kolmeen palvelukokonaisuuteen, jotka ovat kaupunkiympäristön suunnittelu, kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito sekä kestävä kaupunki.

Raitiotieohjelman osalta palvelu- ja vuosisuunnitelman hyväksyy kaupunginhallitus ja joukkoliikenteen osalta seudullinen joukkoliikennelautakunta.

Toiminnan painopisteitä vuodelle 2018

Vuoden 2018 toiminnassa näkyy kaupungin voimakkaaseen kasvuun vastaaminen ja suurten rakennushankkeiden hallinta, kuten raitiotien rinnakkaishankkeet ja Ranta-Tampellan infran rakentaminen. Palveluryhmittäin ja yksiköittäin on määritelty tarkempia painopisteitä.

Kaupunkiympäristön suunnittelussa valtuustokausittain laadittavan yleiskaavan päivittäminen aloitetaan alkuvuodesta 2018. Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan laatiminen alkaa 2018.

Hiedanrannan - Lielahden alueen kokonaisuuden yleissuunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Hiedanrannan kehitysohjelman kanssa. Yleissuunnitelma valmistuu 2018, ja sen pohjalta alueen asemakaavoitusta toteutetaan useissa vaiheissa.

Kaupunkisuunnittelussa korostetaan voimakkaasti täydennysrakentamista yhdyskuntarakenteen sisällä. Asemakaavoituksen painopisteitä ovat erityisesti raitiotien vaikutusalueet ja muut joukkoliikennevyöhykkeet sekä keskustan kohteet.

Keskustassa suunnittelualueita ovat muun muassa asemakeskus ja Tullin alue sekä Kunkun parkki. Keskustan täydennysrakentamisen suunnittelu jatkuu korttelisuunnitelmien pohjalta.

Liikennejärjestelmän suunnittelussa painopisteenä on raitiotien ja siihen liittyvien rinnakkaishankkeiden suunnitelmien tilaaminen. Raitiotieallianssin osan kaksi kehitysvaiheen suunnittelua edistetään Pyynikintorin ja Lentävänniemen välillä.

Pyöräväylien suunnittelu painottuu pyöräilyn laatutason parantamiseen pääreiteillä ja raitiotiekäytävässä. Pysäköintipolitiikkaa tarkistetaan. Liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtäävää suunnittelua tehdään etenkin koulumatkojen ja asuinalueiden turvallisuuden parantamiseksi. Älyliikennettä kehitetään laaditun Tampereen ITS-strategian mukaisesti.

Kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma laaditaan. Uusien puistojen suunnittelua sekä nykyisten saneeraussuunnittelua jatketaan. Hulevesimaksujen mahdollisesta käyttöönotosta sekä siihen liittyvistä sopimuksista ja käytännöistä vastataan.

Kaupunkimittauksessa sujuvoitetaan suunnittelun lähtötietojen keräämisprosesseja, kiinteistönmuodostusprosesseja ja rakentamiseen kytkeytyviä prosesseja. Asiakaspalvelun kehittämiseen keskeisesti liittyvää digitalisaatiota ja toimintaa yli yksikkörajojen edistetään.

Rakennusvalvonnassa siirrytään yhä enemmän sähköiseen toimintaan, mikä tuottaa muutoksia myös työprosesseihin. Rakennusvalvonnan lupien läpimenoaikoja nopeutetaan.

Kaupunkiympäristön rakennuttamineen ja ylläpitoon kuuluva kuntatekniikan suunnittelu laatii itse tai hankkii ostopalveluna kaupungin liikenneverkon ja kunnallistekniikan investointien edellyttämät suunnitelmat. Merkittäviä suunnittelukohteita on muun muassa Vuoreksen alueella ja Kangasalan kunnan kanssa yhdessä suunniteltavalla Ojala-Lamminrahkan alueella. Omana suunnittelutyönä osallistutaan myös raitiotiehankkeeseen, mm. Makkarajärvenkadun osuudella.

Merkittävimpinä rakennuttamiskohteina ovat useat raitiotien rinnakkaishankeet, joista suurimpana Hämeenkadun reunoilla olevien jalka- ja pyöräteiden uudistamiset sekä Hämeensillan uusiminen. Muita merkittävimpiä kohteita ovat Ranta-Tampellan rakentaminen ja Viinikan liittymän muutostyöt. Suurimpana siltakohteena on Hämeensillan uudistaminen. Ojala-Lamminrahkan rakentamisen käynnistymiseen valmistaudutaan.

Kestävä kaupunki -palveluryhmä valmistelee ympäristöpolitiikan linjaukset 2030 kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2018. Pohjamateriaalina ympäristöpolitiikan pävitykselle ovat muun muassa vuosiraportit, vuonna 2017 tehty tiekartta ja vaikuttavuuden selvitystyö.


Lisätietoja

Kaupunkiympäristön palvelualue
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Puheenjohtaja,
Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234


Teksti Anna-Leea Hyry