Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampereelle perustetaan laajat luonnonsuojelualueet Kintulammille ja Hervantaan

Julkaistu 30.11.2017 12.49

Tampereelle ollaan perustamassa kaupungin tähän saakka laajinta luonnonsuojelualuetta Teiskoon Kintulammin virkistys- ja retkeilyalueelle. Toinen merkittävä luonnonsuojelualue perustetaan kantakaupunkiin, Hervantaan Makkarajärven-Viitastenperän alueelle.

kuva: Näkymä Kaukaloinen-järvelle Kintulammin luonnonsuojelualueella
 

Kintulammin luonnonsuojelualueen pinta-ala on 544,5 hehtaaria, ja se rajautuu 61 hehtaarin Vattulan luonnonsuojelualueeseen. Reilun 600 hehtaarin laajuisena Kintulammin luonnosuojelualue olisi Pirkanmaan kolmannneksi suurin luonnonsuojelualue Helvetinjärven ja Seitsemisen kansallispuistojen jälkeen. Tuleva Hervannan Makkarajärven-Viitastenperän luonnonsuojelualue on noin 86 hehtaarin laajuisena kantakaupungin laajin.

Molempien luonnonsuojelualueen perustamista esitetään ympäristö- ja rakennusjaoston kokouksessa 5.12.2017. Jos jaosto hyväksyy esitykset, ne etenevät vielä kaupunginhallituksen päätettäväksi tämän vuoden puolella. Rauhoittamispäätökset tekee Pirkanmaan ELY-keskus vuoden 2018 alussa.

Luonnonsuojelualueet ovat Tampereen kaupungin luontolahja satavuotiaalle Suomelle kaupunginhallituksen hyväksyessä esitykset. Lahjalla Tampere on mukana ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön Luontolahjani satavuotiaalle Suomelle -kampanjassa, joka kannustaa maanomistajia rauhoittamaan alueita luonnonsuojelualueiksi. Pirkanmaan Luonnonsuojelupiiri ry ja Luonnonsuojeluliitto Tampere ry tekivät 7.10.2017 Tampereen kaupungille kuntalaisaloitteen osallistumisesta kampanjaan.

Kintulammi on poikkeuksellisen laaja vanhojen metsien alue

Kintulammin alue sijaitsee Teisko-Aitolahdessa noin 21 kilometrin päässä keskustasta. Se on poikkeuksellisen laaja ja yhtenäinen varttuneiden ja vanhojen metsien alue Pirkanmaalla. Metsistä 75 % on varttunutta, ja yli 80 vuotta vanhaa metsää on 140 hehtaaria. Vanhimmat kilpikaarnaiset aihkimännyt lienevät jopa 400-vuotiaita. Suojelualueen lajeista mainittakoon viitasammakko, liito-orava ja valkolehdokki. Metsän luonnontilaisuutta ilmentäviä tai muuten harvalukuisia kääväkäslajeja löytyi 14. Lisäksi alueella tavataan harvinaisia jäkäliä ja sammalia.

Kintulammin retkeilyalueella on meneillään laaja kehitys- ja kunnostusprojekti, ja alueesta on kehkeytymässä hieno luontoretkeilykohde. Tänä vuonna Ekokumppanit Oy on rakentanut kaupungin liikuntapalveluiden investointirahoituksella kolme uutta laavua, tulipaikan Kaukaloiselle, 15 kilometriä polkureitistöä, kosteilla paikoilla pitkospuineen sekä opasteet.

Kintulammin suojelualue saa kehittyä pääosin luonnontilassa. Valmisteilla olevassa hoito- ja käyttösuunnitelmassa on esitetty joitakin luonnonhoito- ja ennallistamistoimia kuten yhden männikön ennallistamispoltto ja pienialaisia räme- ja korpisoiden ennallistaminen. Hirvieläinten metsästäminen on sallittua. Retkeilykäytön lisääntyessä metsästystä voidaan joutua rajoittamaan.

Monimuotoinen ja vaihteleva Makkarajärvi-Viitastenperä

Makkarajärvi-Viitastenperä sijaitsee Hervannassa, noin 12 kilometriä keskustasta kaakkoon, Lempäälän ja Kangasalan rajalla. Alue on maastonmuodoiltaan hyvin vaihtelevaa varttunutta tuoreen kankaan ja kuivan kankaan metsää. Sen arvoa nostavat useat ojittamattoman suoalueet. Eteläosassa Hervantajärven Viitastenperän lahdenpohjukan ympärillä sijaitsevat valtakunnallisesti arvokkaat jylhäpiirteiset kallioalueet. Rauhoituksen ulkopuolelle jää 1,9 hehtaarin laajuinen Makkarajärvi, joka on yhteistä vesialuetta.

Rauhoituksen tavoitteena on suojella luonnon, erityisesti vanhan metsän, soiden ja arvokkaan kallioalueen ominaispiirteitä sekä eliölajistoa. Luonnon monimuotoisuudesta kertoo vanhan metsän kääpälajisto ja linnusto, kallioalueen harvinaiset sammalet ja jäkälät sekä monet harvinaiset hyönteis- ja kasvilajit. Makkarajärvellä pesii kaakkuri ja siellä viihtyy myös rauhoitettu direktiivilaji sirolampikorento. Metsissä voi tavata kanahaukan, varpus- ja viirupöllön sekä pohjantikan. Nisäkkäistä havaintoja on liito-oravista, karhuista ja ilveksistä.

kuva: Makkarajarvi-Viitastenperän luonnonsuojelualuetta
Varttunutta metsää Makkarajärvi-Viitastenperän alueella

Lisätietoja

Kintulammin luonnonsuojelualue:
Ympäristötarkastaja
Jaana Lappeteläinen
puhelin 040 806 3448

Makkarajärvi-Viitastenperän luonnonsuojelualue:
Ympäristösuunnittelija
Eeva Punju
puhelin 040 806 2184


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen