Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi vuoden 2018 talousarvioesityksen

Julkaistu 12.9.2017 18.46

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta hyväksyi omalta osaltaan vuoden 2018 talousarvioesityksen tiistaina 12.9.2017. Yhdyskuntalautakunnan talousarvioehdotuksen toimintatulot ovat noin 25,4 miljoonaa euroa, toimintamenot -52,1 miljoonaa euroa ja toimintakate -26,8 milj. euroa. Yhdyskuntalautakunnan nettoinvestointimenot ovat -78,7 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus hyväksyi talousarviokehyksen 26.6.2017. Kaupunginhallitus ei tehnyt kehyspäätöstä investoinneista. Kaupungin investointien lopullinen taso määräytyy pormestarin talousarvioehdotuksessa, joka julkistetaan lokakuussa.

Talousarvion 2018 toiminnan tavoitteet perustuvat uuteen strategiaan. Strategia valmistellaan siten, että se olisi hyväksymiskäsittelyssä kaupunginvaltuustossa lokakuussa.

Yhdyskuntalautakunnan alustavat strategiset painopisteet ovat kaupungin kasvun kestävä hallinta ja kasvun suuntaaminen erityisesti raitiotiekäytävään ja keskuksiin sekä maankäytön kokonaisprosessin kehittäminen ja digitalisointi.

Painopisteenä on myös kestävien liikennemuotojen edistäminen ja edellytysten luominen älyliikenteen kasvulle, raitiotien sekä muiden kaupungin elinvoimaisuutta ja vetovoimaa vahvistavien hankkeiden edistäminen (Kansi ja Areena, Hiedanranta, Näsinkallion eritasoliittymä, Ranta-Tampella) sekä kaupungin ilmasto- ja energiapolitiikan sekä resurssiviisauden edistäminen.

Yhdyskuntalautakunnan budjettiesityksessä on varauduttu palvelutarpeen kasvuun yhteensä 1,4 miljoonalla eurolla. Kaupunkiympäristön suunnitteluun on varattu kasvun edellyttämä suunnitteluresurssin 0,5 miljoonan euron lisäys. Uusien kunnossapidettävien alueiden ylläpidon lisäys on 0,2 miljoonaa euroa. Kestävän kehityksen edistämiseen ja ympäristön tilan seurantaan lisätään 0,5 miljoonaa euroa.

Sisäisten resurssien siirtojen mahdollistama suoritemäärän kasvu sekä taksojen korotukset tuovat tulojen lisäystä yhteensä 0,4 miljoonaa euroa. Rakennuttamisessa ja ylläpidossa maksujen korotukset (maan vastaanottomaksut ja satamamaksujen tarkastelu) tuovat lisäystä yhteensä 0,1 miljoonaa euroa.

Menojen vähennyksinä on huomioitu rakennuttamisessa ja ylläpidossa kilpailutuksen lisääminen ja kunnossapidon toimintatapojen kehittäminen, vähennys yhteensä 0,2 miljoonaa euroa.

Hulevesimaksua esitetään

Suurin muutos yhdyskuntalautakunnan talousarviossa on hulevesien järjestämiseen liittyvät tulot ja menot, mihin liittyy kuntalaisilta perittävän hulevesimaksun käyttöönotto. Sen tuoma lisäys on arvioitu 5,6 miljoonaksi euroksi, mikä käytetään hulevesijärjestelmän ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Hulevesien hallinnan kokonaisvastuu on siirtymässä kaupunkiympäristön palvelualueelle. Taustalla on asiaan liittyviä lakimuutoksia. Tavoitteena on ehkäistä hulevesien tulvimista ja suojella vesistöjä. Vastuu hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella on kunnalla.

Yhdyskuntalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että julkisoikeudellinen hulevesimaksu otetaan käyttöön ja kokonaisvastuu hulevesien viemäröinnistä siirtyy 1.1.2018 alkaen Tampereen Vesi Liikelaitokselta Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueelle.

Kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2018 talousarvion investointiosaan sisältyy 14,9 miljoonan euron määräraha hulevesiviemäriverkoston siirtoon. Verkoston siirrolla ei ole vaikutusta Tampereen kaupungin talousarvion toimintakatteeseen eikä investointien rahavirtaan.

Maksujen suuruutta on arvioitu suuntaa antavasti. Hulevesimaksun laskentaperiaatteet vahvistetaan erikseen taksan hyväksymisen yhteydessä. Alkuvaiheessa pyritään mahdollisimman yksinkertaiseen taksaan.

Muutosten valmisteluun liittyen kaupunkilaisille avataan lähiaikoina hulevesien hallintaa koskeva kysely.


Lisätietoja

Apulaispormestari, lautakunnan pj
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234

Kaupunkiympäristön palvelualue
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665