Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampereen kaupunki hakee lupaa Vaitinaron ranta-alueen täyttämiselle

Julkaistu 6.7.2017 14.58

Tampereen kaupunki hakee vesistötäyttölupaa Näsijärven Vaitionaron ranta-alueelle. Ranta-alueen suunniteltu täyttö liittyy Hiedanrannan alueen kehittämiseen. Alue sijaitsee Lielahden kaupunginosassa Näsijärven rannalla.

Ranta-alue on tällä hetkellä lähes käyttämätön. Mikäli ranta-alueen vesistötäytön lupahakemus hyväksytään, voidaan sinne rakentaa voimassa olevan asemakaavan mukainen puisto, alueellisesti merkittävä kevyenliikenteen väyliä sekä myöhemmin raitiotielinja.

Vesistötäyttö koostuu Pölkkylänniemen ja Lielahden tehdasalueen väliin jäävästä noin 1100 m leveästä alueesta ulottuen noin 100 m etäisyydelle Vaitinaron rantaviivasta Näsijärveen. Alueen pinta-ala on noin 9 hehtaaria ja sen täyttötilavuus on noin miljoona kuutiometriä. Hankealue sijoittuu kaupungin omistamille kiinteistöille.

Hanke toteutetaan vuosina 2018-2021 samanaikaisesti käynnissä olevan Tampereen Seudun keskuspuhdistamon rakentamisen kanssa. Sulkavuoren rakentamisesta saadaan täyttöihin tarvittava louhemäärä. Sulkavuoren louhe soveltuu kalliolaadun puolesta hyvin vesistötäyttöön. Täytössä varaudutaan käyttämään myös muita Tampereen kaupungin rakentamisessa syntyviä pilaantumattomia, karkearakeisia ylijäämämaita. Ylijäämämaiden käyttö ja rakentamisen yhtäaikainen toteuttaminen kahdessa eri hankkeessa tuo merkittävää synergiaetua niin kustannussäästöinä kuin päästöjen hallinnassa ja vähentämisessä

Vaitinaron vesistötäytön rakentamisesta ja valmiista rakenteesta ei aiheudu merkittäviä vaikutuksia vesialueeseen, veden laatuun, ranta-alueeseen tai pohjaveteen. Rakentamisen aikaiset melu-, tärinä- ja pölyhaitat ovat normaaleja maarakentamisesta aiheutuvia haittoja, joita lievennetään mahdollisimman yhtäjaksoisella työskentelyllä ilman pitkiä seisokkeja, sekä mahdollisesti pölyävien työmaateiden ajoittaisella kastelulla. Hankkeeseen ei sisälly tärinää aiheuttavia räjäytystöitä. Hankkeen aikana seurataan järvi- ja pohjaveden laatua erillisen tarkkailuohjelman mukaisesti.


Lisätietoja

Hankekehitysjohtaja
Reijo Väliharju
puhelin 050 388 0901
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu