Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tesoman rautatiekorttelin asemakaavaehdotus nähtävillä

Julkaistu 21.4.2017 9.44

Tesoman rautatiekorttelin asemakaavaehdotus on nähtävillä 22.5.2017 saakka kaupungin verkkosivuilla, Palvelupiste Frenckellissä ja Tesoman kirjastossa. Tampereen yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen asetettavaksi nähtäville viime tiistaina. Nähtävillä olon jälkeen kaava menee vielä kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn.

Käyttötarkoituksen muutos ja rakennusoikeuden lisääminenmahdollistaa alueelle vähittäiskaupan suuryksikön, asuinkerrostaloja sekä lähijunaseisakkeen. Kävelyn ja pyöräilyn väylä ja radan alikulku siirretään. Asuinkerrosalan lisäys tuo noin 380 uutta asukasta alueelle.

Suunnittelualue rajautuu idässä Tesoman valtatiehen ja pohjoisessa Tesomankatuun. Lännessä alue rajautuu Ristimäen kaupunginosan pientalokortteliin ja etelässä rautatien eteläpuoliseen kortteliin. Rajausta on tarkistettu kaavaprosessin aikana puisto- ja rautatiealueiden osalta. Kaavamuutosalueen pinta-ala on n 2,6 hehtaaria.

Luonnosvaiheen palautteen pohjalta on täydennetty Porin radan lisäraiteesta laadittua aluevaraussuunnitelmaa ja tehty uudet viitesuunnitelmat korttelialueelle. Lisäksi on tehty hulevesisuunnitelma ja päivitetty meluselvitystä sekä liikennetarkasteluja. Radan osalta on tutkittu myös ensimmäisen vaiheen seisakkeen järjestelyjä.

Aluekeskus vahvistuu

Asemakaavan tavoitteena on toteuttaa kortteliin Tesoman aluekeskusta vahvistava liike- ja asuinrakentamisen kokonaisuus, jossa on noin 3000 kerrosneliömetriä päivittäistavarakauppa sekä noin 14 000 kerrosneliömetriä asumista. Liikerakennukset tulevat kortteliin alueen länsiosaan ja asuinrakennukset länsiosaan.

Lähijunaseisakkeen rakentaminen on kaavamuutoksen myötä mahdollista. Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota ajoneuvoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn järjestelyjen toimivuuteen ja turvallisuuteen sekä ympäristöhäiriöiden hallintaan. Polttoaineenjakelupisteen säilyttämisestä alueella on luovuttu.

Radan alittava kevyen liikenteen väylä siirretään korttelien väliin ja nimetään Tesomanraitiksi. Uuden alikulun paikka osoitetaan rautatiealueelle ja nimetään Vanamon alikuluksi. Radanvarteen osoitetaan yleistä pysäköintialuetta ja autopaikkojen korttelialuetta asukaspysäköinnin tarpeisin.

Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Pirkanmaan Osuuskauppa omistamiensa kiinteistöyhtiöiden kanssa. Kaupunki omistaa osan alueesta.


Lisätietoja

Projektiarkkitehti
Riikka Rahkonen
puhelin 040 801 2724