Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi Hämeenkadun katusuunnitelmat

Julkaistu 15.11.2016 20.50

Tampereen Hämeenkadun ja siihen liittyvien katujen katusuunnitelmat hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 15.11.2016. Päätös tehtiin äänin 7 - 3. Yhteensä kymmenellä katusuunnitelmalla valmistaudutaan raitiotien toteuttamiseen ja Hämeenkadun muuttamiseen kävelypainotteiseksi joukkoliikennekaduksi. Kaupunginvaltuusto päätti 7.11.2016, että Tampereelle rakennetaan raitiotie.

Lautakunta edellyttää, että kadun pintamateriaaleihin liittyvistä ratkaisuista päätetään vielä erikseen. Reunakivet tulee suunnitella vielä rakennesuunnitelmassa erityisesti esteettömyyden kannalta.

Huoltoajoon lisättiin yksimielisesti aamutunti siten, että se voi alkaa jo kello 6. Huoltoajon aikarajoituksesta luopumisesta kokonaan äänestettiin äänin 6-4. Huoltoliikenne sallitaan siis päivittäin kello 6 - 11 ja 19 - 22.

Suunnitelmat koskevat koko Hämeenkatua sekä lännessä myös Hämeenpuiston liittymäaluetta ja Kuninkaankatua Hallituskatuun asti. Hatanpään valtatiestä suunnitelmissa on mukana osuus Verkatehtaankadulle saakka sekä Koskikadusta Hämeenkadun liittymäalue. Hämeenkadun itäpäässä Pellavatehtaankatu ja Rautatienkatu kuuluvat suunnittelualueeseen Kyttälänkatuun saakka, samoin Itsenäisyydenkatu Rautatienkadun ja Asematunnelin välisellä osuudella.

Raitiotien toteuttaminen Hämeenkadulla tulee muuttamaan Hämeenkadun ja siihen liittyvien katujen nykyisiä liikennejärjestelyjä. Hämeenkatu muutetaan jalankululle ja

joukkoliikenteelle varatuksi kaduksi, jolla pyöräily on mahdollista. Suunnitelmassa on esitetty 20 kilometriä tunnissa nopeusrajoitukseksi koko Hämeenkadulle ja osalle Hämeenkatua risteäviä katuja. Raitiotie- ja linja-autoliikenteelle, takseille ja huoltoajolle tarkoitetun ajoradan leveys on 6,8 metriä. Ajoradan pintamateriaaliksi on esitetty nupukiveystä.

Raitiotiepysäkit neljään kohtaan

Raitiotiepysäkit rakennetaan Hämeenkadun kumpaankin reunaan neljään kohtaan eli Tuulensuun, Keskustorin, Koskipuiston ja Rautatieaseman kohdille. Raitiotiepysäkkien odotustilan leveys on 3,0 metriä. Pysäkkilaiturit ovat 47 metriä pitkiä, jolla mahdollistetaan pitkä raitiovaunukalusto. Linja-autopysäkit rakennetaan kahden auton pysäkkisyvennyksinä Keskustorille ja yhden auton pysäkkisyvennyksenä Koskipuistoon ja lisäksi Hämeenkatu 8:n kohdalle tulee ajoratapysäkki.

Ajoradan molemmin puolin on suunniteltu yksisuuntaiset pyöräväylät, joiden leveys on 1,5 metriä, ja ne erotetaan ajoradasta noin 0,5 metriä leveällä välikaistalla. Pyörätien ja jalankulkualueen pintamateriaaliksi on esitetty graniittilaattaa. Jalankulkualueiden leveys rakennusten seinästä on pääosin noin 6,2 metriä.

Uudet puut istutetaan hieman nykyisiä, poistettavia puita lähemmäksi rakennusten seiniä noin 1,6 metrin leveälle alueelle. Puurivi erottaa pyöräilyn jalankulkualueesta. Puuriviin sijoitetaan myös muun muassa penkkejä, polkupyöräpysäköintiä sekä uudet pylväät, joihin tulee raitiotien ajolangat ja katuvalaistus.

Jakeluliikenteelle osoitetaan aikarajoitetut pysäköintipaikat puurivin ja ajoradan väliselle alueelle. Pyöräpysäköintipaikkojen määrää lisätään huomattavasti nykyisestä.

Nähtävillä olo toi muutoksia

Katusuunnitelmaehdotukset olivat julkisesti nähtävillä 5.9.– 19.9.2016. Ehdotuksista annettiin 15 muistutusta ja 5 lausuntoa. Nähtävillä olleisiin katusuunnitelmaehdotuksiin tehtiin joitain muutoksia palautteen perusteella.

Muun muassa raitiotiepysäkkien suunnitelmaa muutettiin, jotta katutilan tuntu säilyy avoimempana. Pysäkkilaiturille on suunniteltu 5-6 metrinen kulkuaukko porrasaskelmineen. Rakennussuunnittelun yhteydessä pyritään tasausmuutoksilla vähentämään pysäkkilaiturin ja jalkakäytävän välistä korkeuseroa.

Pirkankadulta Hämeenpuiston länsipuolelle suunniteltu 3,0 metriä leveä jalkakäytävä Pyynikin kirkkopuiston reunaan on poistettu suunnitelmasta. Puistossa on korvaavia jalankulkureittejä ja näin puistoalue säilyy yhtenäisenä ja puiston kulmassa kasvava suuri tammi voidaan säilyttää.

Kuninkaankadun jalkakäytävä on muutettu yhdistetyksi jalkakäytäväksi ja pyörätieksi, kuten nykyisin. Tällä järjestelyllä mahdollistetaan molempiin suuntiin pyöräily Hallituskadun ja Hämeenkadun välisellä katujaksolla. Koskikadun yhdistetty jalankulku- ja pyöräväylä on muutettu jalkakäytäväksi ja pyöräily ohjataan ajoradalle. Lisäksi pyöräteiden katumerkintöjä on tarkistettu mm. Rautatienkadulla.

Hämeenkadun ja siihen liittyvien katusuunnitelmien toteutusajankohta on suunniteltu ajoittuvan siten, että raitiotieallianssin toteutussuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä rakennetaan vuosina 2017 - 2021 ja muita katusuunnitelmissa esitettyjä toimenpiteitä on suunniteltu rakennettavan vuosina 2018 - 2023.

Hämeenkadun ja siihen liittyvien katusuunnitelmien kustannusarvio ilman katusulatusjärjestelmää, Hämeensillan uudelleen rakentamista ja raitiotien toteutussuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä on 13,7 miljoonaa euroa.

Sulatusjärjestelmän toteuttaminen Hämeenkadun pysäkeille, jalankulkualueelle ja pyöräväylälle lisää investointikustannuksia noin 3,5 M€.

Yritysvaikutuksia arvioitiin

Hämeenkadun katusuunnitelmasta on tehty yritysvaikutusten arviointi, jonka perusteella raitiotie tulee kasvattamaan Hämeenkadun ihmisvirtoja ja luo kysyntää kivijalkakaupoille sekä palveluyrityksille. Hämeenkadun imagon, vetovoimaisuuden ja viihtyvyyden arvioidaan katusuunnitelmien toteuttamisen myötä paranevan.

Hämeenkadun katusuunnitelmien toteuttamisen tuomaa ennustettavuutta ja pysyvyyttä voidaan pitää merkittävänä myönteisenä yritysvaikutuksena nykytilanteeseen verrattuna.

Hämeenkadun katusuunnitelmien toteuttaminen voi myös tasoittaa kadun itä- ja länsipään välistä asetelmaa. Hämeenkadusta muodostuu yrityksille entistä houkuttelevampi sijoittumispaikka.

Negatiivisia vaikutuksia yritystoiminnalle aiheuttavat rakentamisaikaiset haitat. Niiden arviointia ja lieventämiskeinojen suunnittelua tulee tehdä tarkemmin erikseen. Yritysten kanssa on tehtävä yhteistyötä rakentamisaikaisten järjestelyjen suunnittelun yhteydessä.

Hämeenkadun katusuunnitelmien toteuttamisen myötä kasvavat ihmisvirrat luovat yrityksille suurempaa kysyntää, mikä tulee jollain aikavälillä nostamaan myös liiketilojen hintoja ja vuokratasoa.

Arvion mukaan Hämeenkadun katusuunnitelmien toteuttamisen yritysvaikutuksia voidaan pitää kokonaisuudessaan myönteisinä. Yhdessä muiden keskustan kehittämishankkeiden kanssa yritysvaikutuksia voidaan pitää erittäin myönteisinä.


Lisätietoja

Pekka Salmi
puhelin 050 565 8898

Suunnittelupäällikkö
Ari Vandell
puhelin 040 564 4518

Liikenneinsinööri
Jaana Kalliolaakso
puhelin 040 568 5913


Teksti Anna-Leea Hyry