Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Kaupunki kutsuu mukaan yrityksiä, yhteisöjä ja kuntalaisia kehittämään yhdessä älykästä Tamperetta

Julkaistu 18.10.2016 12.49

Smart Tampere -ohjelma rakentaa Tampereesta kansainvälisesti tunnettua, vetovoimaista, älykästä kaupunkia, jossa yritykset ja asukkaat ovat mukana käytännön kehittämisessä. Tampereen kaupunki haluaa olla koollekutsuja ja mahdollistaja niin, että eri osaajien innovatiivisella yhteistyöllä lisätään alueen talouskasvua ja parannetaan asukkaiden elämänlaatua digitalisaation tuomilla mahdollisuuksilla.

Tampere iltavalaistuksessa
 

Tampereen kaupungin elinkeinopoliittinen kaupunkikehittämisen kärki vuosille 2017–2021 esiteltiin 18.10.2016 MindTrekin Smart City-tapahtumassa. Smart Tampere -ohjelman alle kootaan yhteen seudun elinkeinoelämä, korkeakoulut, kaupunki, asukkaat sekä muut merkittävät toimijat ja osaajat. Digitalisaatiota kiihdytetään toimintamallilla, jossa yritykset saavat entistä helpommin tietoa haasteista, joita kaupunkilaiset kohtaavat arjessaan. Eri organisaatiot, yritykset ja yhteisöt halutaan tuoda yhteen ratkaisemaan näitä haasteita.

– Tavoitteemme on avata kaupungin isoja haasteita ja kehittää niihin yhdessä yritysten kanssa innovatiivisia ratkaisuja. Haasteemme on esimerkiksi ikäihmisten määrän kasvu ja hyvän hoivan tarjoaminen. Siinä uusi teknologia voi tulla avuksi. Haluamme kehittää kotona asuville vanhuksille erilaisia apuvälineitä, joilla he selviävät paremmin arjen askareista ja voivat pitää yhteyttä omaisiin ja kotipalveluun, kertoo pormestari Anna-Kaisa Ikonen.

Tampereen kaupungilla itsellään on uudessa toimintamallissa useita rooleja. Perinteisen tilaajan roolin lisäksi se voi olla esimerkiksi koollekutsuja, yritysten yhteensaattaja, testialusta tai mahdollistaja muun muassa kaavoituksen kautta. Samalla kaupunki mukauttaa sisäisiä prosessejaan ja kehittää toimintatapojaan enemmän yhteisöllisen, kokeilevan ja kestävän kehityksen suuntaan.

– Uuden toimintatavan myötävaikutuksella kasvatamme Tampereen elinvoimaa niin, että kansainvälisten uusien yritysten sijoittuminen alueelle lisääntyy. Tampereella on jo ennestään vahvaa näyttöä yhdessä tekemisestä, ja nyt toiminnalle on luotu dynaaminen malli, joka kokoaa yhteen ja mahdollistaa aktiivisen yhteistyön, sanoo elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja Teppo Rantanen.

Jo nyt käynnissä useita innovoivia digiratkaisuja

Kaupunki on kaavoituksella ja käynnistämillään kehityshankkeilla mahdollistanut tulevina vuosina Tampereelle jopa 6 miljardin euron pääosin yksityiset investoinnit. Smart Tampere -ohjelman yksi keskeinen tavoite onkin hyödyntää näitä investointeja älykkään Tampereen ja uuden kasvun synnyttämiseksi.

Smart Tampere -ohjelman kantavia teemoja ovat älykäs teollisuus, älykäs terveys, älykäs koulutus ja osaaminen, älykäs hallinto ja osallistaminen, älykäs liikkuminen, älykäs infra sekä älykkäät rakennukset. Muita peruselementtejä ovat digitaaliset yhteydet, analytiikka ja käyttäjäkokemus. Digitaaliset yhteydet tarjoavat saumattoman, useaan eri teknologiaan perustuvan informaation siirron. Analytiikka mahdollistaa saatavilla olevan kerätyn informaation arvon jalostamisen päätöksenteon tueksi ja käyttäjäkokemus saumattomat useaan eri teknologiaan perustuvat digitaaliset yhteydet.

Tampereella on käynnissä useita yhteisöllisyyteen, innovointiin ja uusien liiketoimintamallien luomiseen tähtääviä hankkeita, joilla pyritään parantamaan digitaalisten ratkaisujen käyttöä yrityksissä, kaupungin organisaatiossa ja asukkaiden elämässä. Tampereen kaupunki on sitoutunut julkaisemaan julkisia tietoja avoimen datan periaatteiden mukaisesti. Avointa dataa on saatavilla muun muassa liikenne-, paikannus-, matkailu-, budjetti- ja hankintatiedoista.

Älykkään valaistuksen teknologia-alusta, vanhusten kuvaetähoito, joukkoliikenteen reaaliaikainen tietojärjestelmä, älybussit, Vuoreksen asuinalueen innovatiivinen jätehuoltojärjestelmä sekä Tesoman asuinalueen avoin innovaatioalusta Koklaamo ovat esimerkkejä, joissa usean eri toimijan sekä Tampereen kaupungin yhteistyöllä kehitetään uusia ratkaisuja. Hanki -projektissa kaupunki kehittää innovatiivista ja kokeilevaa hankintaa yhdessä yritysten kanssa innovatiivisten ratkaisujen ja liiketoimintamallien löytämiseksi.

– Avoimuus, kumppanuus ja kokeilukulttuuri ovat uuden ohjelmamme keskeisiä periaatteita. Uskomme että älykkäiden yritysten kasvua vauhdittaa yhteistyöhön perustuvien ekosysteemien luominen, sanoo pormestari Anna-Kaisa Ikonen.


Lisätietoja

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja
Teppo Rantanen
puhelin 040 023 5442
sähköposti [email protected]

Ympäristö- ja kehitysjohtaja
Kari Kankaala
puhelin 050 351 3020
sähköposti [email protected]

Smart Tampere -ohjelmajohtaja
Tero Blomqvist
puhelin 050 585 1080
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell

Kuvat Atacan Ergin