Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Vuoden 2015 tilinpäätös hyväksyttiin

Julkaistu 29.3.2016 13.55

Tampereen kaupungin viime vuoden tilikauden tulos oli 38,4 miljoonaan euroa alijäämäinen. Tilikaudelta kertyi alijäämää 36,9 miljoonaa euroa. Tulosta heikensivät useat kertaluonteiset erät, joiden summa oli yhteensä 20,8 miljoonaa euroa. Ilman satunnaisia ja kertaluonteisia eriä tilikauden tulos oli 19,0 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tilinpäätös hyväksyttiin ja allekirjoitettiin kaupunginhallituksessa 29.3.2016.

Suurimpia kertaluonteisia eriä olivat Tavase Oy:n lainasaamisten ja osakepääoman alaskirjaus, hyvinvointipalvelujen kertapoistot, Tilakeskuksen kertapoistot muun muassa purettavista rakennuksista, hyvinvointipalvelujen kulujen siirrot investointimenoista käyttötalouteen, Tamseed Ky:n osakkeiden arvonalentuminen sekä maankäyttösopimusten ja preemioiden kirjauskäytäntöjen muutokset.

Kaupungin nettomenojen vertailukelpoinen kasvu oli 1,8 prosenttia ja verorahoituksen 1,3 prosenttia. Tilinpäätöksen vuosikate oli 63,3 miljoonaa euroa, joka kattoi poistoista 61 prosenttia. Nettoinvestoinnit olivat 212,7 miljoonaa euroa.

Vuoden 2015 toiminnan ja investointien rahoitustarpeeksi muodostui 131,9 miljoonaa euroa ja rahavarat vähenivät 139,3 miljoonaa euroa. Lainakanta kasvoi 24,1 miljoonalla eurolla, ja asukaskohtainen lainamäärä oli vuoden lopussa 1 771 euroa.

Tampereen konsernitilinpäätökseen yhdisteltiin yhteensä 66 konserniyhteisöä: 47 tytäryhteisöä, neljä kuntayhtymää ja 10 konsernin kannalta olennaista osakkuusyhteisöä ja viisi säätiötä. Konsernin tilikauden tulos oli 31,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Konsernitaseen loppusumma oli viime vuoden lopussa 3 144,0 miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 45 prosenttia, mikä on samaa tasoa kuin edellisenä vuonna. Konsernilla oli lainaa 1 209,3 miljoonaa euroa eli 5 371 euroa asukasta kohden. Konsernin asukaskohtainen lainamäärä laski edellisestä vuodesta 257 euroa.

Kolmannes asetetuista tavoitteita toteutui

Kaupunkistrategiasta johdetuista tavoitteista kolmannes, eli 12 tavoitetta toteutui vuonna 2015 suunnitellusti. Tavoitteista 12 toteutui osittain ja kaikkiaan 11 tavoitetta ei toteutunut. Suurimmat poikkeamat liittyvät kaupungin taloustavoitteisiin: kaupungin tulostavoite jäi saavuttamatta. Investointien tulorahoitusprosentti jäi alle tavoitteen, nettomenot kasvoivat suunniteltua enemmän ja vertailukelpoiset työvoimakustannukset ylittivät vuosisuunnitelman.

Vaikeuksia oli myös toteuttaa tavoitteita, jotka koskivat lento- ja joukkoliikenteen matkustajamäärien kasvattamista, pyöräilyn lisäämistä, kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistämistä sekä varhaiskasvatuksen rakenneuudistusta. Elinkeinopoliittisten sekä liikenteeseen ja rakentamiseen liittyvien vaikuttavuustavoitteiden toteuttaminen kärsii heikosta yleisestä taloustilanteesta.

Strategisiin rakenneuudistuksiin liittyvät tavoitteet saavutettiin pääosin hyvin. Perhehoidon osuus lasten ja nuorten sijaishuollosta nousi. Ikäihmisten palvelurakennetta uudistettiin tavoitteen mukaisesti kotona asumista tukevaksi, vaikkakin tehostetun palveluasumisen osuus väliaikaisesti hieman pieneni uusien kohteiden valmistuessa vasta vuoden 2016 puolella. Perusterveydenhuollon osuus terveydenhuollon kustannuksista on kasvanut strategian vertailuvuodesta 2012 lähtien keskimäärin 1,1 prosenttiyksikköä vuodessa. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon tehtäväsiirtojen ja palveluketjujen uudistamisen myötä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tilaus vuodelle 2015 pieneni 5,3 miljoonaa euroa.

Myös työllisyydenhoidon palvelujen vaikuttavuustavoitteet toteutuivat suunnitellusti, mutta työllisyystilanteen edelleen synkistyessä palveluja tarvitsevien määrä on kasvussa. Tiukentuvasta taloustilanteesta huolimatta hoito- ja sosiaalitakuu toteutuivat lähes kokonaan. Lastensuojelutarve selvitettiin määräajassa 99,8 prosentissa tapauksista.

Sähköinen asiointi lisääntyi

Hyvinvointipalvelujen tuotantoalueiden toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääosin. Erityisen myönteistä on sähköisen asioinnin lisäämiseen tähtäävien tavoitteiden toteutuminen. Myös työhyvinvoinnin vahvistamisessa onnistuttiin; tavoitteet toteutuivat lähes kaikilla tuotantoalueilla. Tuottavuustavoitteet toteutuivat muualla paitsi avopalveluissa, varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.

Liikelaitosten tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin. Työhyvinvointitavoitteesta jäätiin Tilakeskuksen, Tullinkulman työterveyden ja Tampereen kaupunkiliikenteen osalta. Toiminnan tehokkuutta mittaava liikevaihdon ja henkilötyövuosien suhde parani kaikissa liikelaitoksissa Infraa ja Tampereen kaupunkiliikennettä lukuun ottamatta. Pirkanmaan pelastuslaitoksen kaikki tavoitteet toteutuivat.

Tampereen kaupungin vuoden 2015 toiminnasta ja taloudesta on laadittu vuosikertomus, joka sisältää toiminnan keskeiset tapahtumat sekä yhteenvetotietoja kaupungin ja konsernin taloudesta. Vuosikertomukseen voi tutustua kaupungin verkkosivuilla www.tampere.fi/tilinpaatos.


Lisätietoja

Jukka Männikkö
puhelin 050 576 7539
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell