Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Eteläpuiston ja lähialueen asemakaavaluonnokset nähtävillä

Julkaistu 24.3.2016 11.35

Tampereen Eteläpuiston ja sen lähiympäristön asemakaavan kaksi luonnosvaihtoehtoa liitteineen sekä tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä palautteen saamista varten 21.4.2016 saakka. Kaikille kiinnostuneille avoin yleisötilaisuus pidetään virastotalon valtuustosalissa torstaina 31.3.2016, klo 17.30. (os. Aleksis Kivenkatu 14 -16 C, 5.krs).

Eteläpuisto
 

Alueelle on tehty kaksi vaihtoehtoista viitesuunnitelmaa, joiden pohjalta on valmisteltu asemakaavaluonnokset. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kehittää keskustan eteläranta kaupunkilaisia houkuttelevaksi uudeksi asuinalueeksi ja kehittää alueen virkistyspalveluja ja -reittejä.

Suunnittelualue sijaitsee ydinkeskustan lounaisosassa Ratinan suvannon ja Pyhäjärven rantamaisemissa. Kaava-alueella on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö Hämeenpuisto ja sen eteläosa, Koulukadun kenttä, joka on koko kaupungin kannalta tärkeä liikuntapaikka, entisen Pyynikin kulkutautisairaalan rakennukset, Pirkanmaan musiikkiopisto eli entinen vanhainkotirakennus De Gamlas Hem, Nalkalantori ja ranta-alue sekä Ratinan silta.

Alueen kautta kulkee Pyynikin, Ratinan ja Laukontorin välisiä virkistysyhteyksiä sekä merkittävä osa keskustan läntisten kaupunginosien ajoneuvoliikenteestä. Ratinan salmen länsiranta muodostaa Eteläpuiston jatkeen ja liittyy Nalkalankadun välityksellä Laukontoriin ja edelleen Keskustoriin. Eteläpuiston alue on virkistys- ja urheilualuetta, ja alueen läpi kulkee kaupunkilaisten käyttämä tärkeä virkistysyhteys.

Asemakaavaluonnosten keskeinen sisältö

Kaava-alueelle on esitetty Eteläpuiston viitesuunnitelman mukaisesti kaksi maankäyttövaihtoehtoa, jotka molemmat täydentävät ja laajentavat keskustan eteläosan kaupunkirakennetta uusilla ja täydentyvillä asuin- ja liikekortteleilla sekä muodostavat Eteläpuiston ranta-alueelle monipuolisen, laajan ja toiminnallisen virkistysalueen ja viherpalveluiden keskittymän kaupunkilaisten käyttöön.

Rakennettu kulttuuriympäristö, Hämeenpuisto, on liitetty ranta-alueeseen uuden rakenteen kautta ja Tampereen Valtatien liittymää on siirretty pohjoisemmaksi. Vaihtoehdossa A ajokaistat on siirretty epäsymmetrisesti puiston itäpuolella mahdollistaen jalankulkuympäristön kehittämisen Hämeenpuistossa aina Klingendahlin tontin rajalle asti. Vaihtoehto B jatkaa symmetrisen puistotilan uudelle Etelätorille ja Tampereen valtatien linjaus katkaisee jalankulun yhteyden nykytilanteen kaltaisesti.

Kaava-alueen pääkäyttötarkoitukset ovat molemmissa vaihtoehdoissa virkistys ja asuminen. A-vaihtoehto mahdollistaa noin 2700 asukasta ja 610 työpaikkaa alueelle. B-vaihtoehto mahdollistaa noin 2500 asukasta ja 500 työpaikkaa alueelle.

Asuinkortteleihin on osoitettu myös liiketiloja katutasoon. Alueen ytimessä Hämeenpuiston ja Tampereen Valtatien risteyksessä on kaksi liikekorttelialuetta ja rantavyöhykkeeseen liittyen on osoitettu kaksi julkisten rakennusten korttelialuetta. Alueelle on osoitettu myös yleisten rakennusten korttelialueita ja rakennusala päiväkodille. Julkisia ulkoalueita muodostuu kävelykaduista, aukioista, virkistysalueista sekä puistoista,

A-vaihtoehdossa 9,8 hehtaaria ja B:ssa 10,1 hehtaaria. Asemakaavan muutoksella muodostuu rakennusoikeutta vaihtoehdossa A 155 400 kerrosneliömetriä ja luonnosvaihtoehdossa B 138 100 kerrosneliömetriä.

Asemakaavatyön tavoitteet

Eteläpuiston kaavatyön pohjana ovat kaupungin strategiset tavoitteet keskustan kehittämisestä, täydennysrakentamisesta ja keskustan vetovoiman sekä asukkaiden lisäämisestä keskustan alueelle.

Eteläpuistoon tavoitellaan korkealaatuista ja houkuttelevaa kaupunkiasumista kaiken ikäisille asukkaille avoimen järvimaiseman äärelle täydentämällä alueen olemassa olevaa kaupunkirakennetta uusilla kortteleilla. Tavoitteena on alueen arvokkaan kulttuuriperinnön säilyttäminen, uudisrakentamisen ja kulttuuriympäristöarvojen yhteen sovittaminen.

Eteläpuiston pääte halutaan palauttaa kaupunkikuvallisesti laadukkaaksi ja viihtyisäksi julkiseksi tilaksi. Kaavatyössä kehitetään Eteläpuiston alueelle sijoittuvia vapaa-ajan toimintoja ja virkistyspalveluita sekä ratkaistaan jalankulun ja pyöräilyn mahdollisuuksia lisäävä, kaupunkimainen mutta ajoneuvoliikenteen haitalliset vaikutukset minimoiva liikennejärjestelmä.

Eteläpuiston suunnittelun vaiheita

Kaavahanketta edelsi valmisteluvaihe ja Eteläpuiston suunnittelukilpailu, jonka voittaneita ehdotuksia kehitettiin alueen maankäyttöratkaisusta tehtävää linjausta varten. Samanaikaisesti kilpailun järjestämisen kanssa tutkittiin puistovaihtoehtoa. Kaupunginhallitus linjasi suunnittelun jatkon kilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta.

Asemakaavoituksesta on koottu ja saatu paljon palautetta valmistelun alusta lähtien. Palautteissa on huolehdittu muun muassa alueen kulttuuri-, maisema- ja luontoarvojen vaalimisesta, virkistyskäytön kehittämisestä, rantareiteistä ja kulkuyhteyksistä. Palautteissa toivottiin myös tiivistä kaupunkimaista rakentamista, liikenteen haittojen vähentämistä ja palvelujen parantamista.

Kaavatyötä valmistellessa todettiin monitasoisen osallistamisen tarve. Kaavaluonnosten valmistelussa on ollut mukana kaavan aloitusvaiheessa koottu osallisryhmä, Eteläpuiston yhteistyöryhmä. Ryhmä on kokoontunut 12 kertaa, ja sen työtä on voinut seurata ryhmän vuorovaikutusalustan ja Eteläpuiston kaavan verkkosivujen kautta.

Nyt nähtävillä olevista kaavaluonnoksista toivotaan palautetta, joka otetaan huomioon, kun vaihtoehdoista kehitetään kaavaehdotus.


Lisätietoja

Projektiarkkitehti
Iina Laakkonen
puhelin +358408063080

Asemakaavapäällikkö
Elina Karppinen
puhelin 040 800 4908


Teksti Anna-Leea Hyry

Kuvat Opa Latvala