Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Avoinna oleva ESR-hankehaku kohdistuu nyt työllisyyttä tukeviin hankkeisiin

Julkaistu 3.3.2016 13.27

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman ESR-haku on avoinna 15.4.2016 saakka. Hämeen ELY-keskuksen avaama haku koskee kestävän kaupunkikehittämisen 6Aika-strategian painopistettä Avoin osallisuus ja asiakkuus. Rahoitettavien hankkeiden tulee olla sekä rakennerahasto-ohjelman että 6Aika-strategian mukaisia.

Hakemuksen tulee kohdistua toimintalinjan 3 erityistavoitteeseen 6.1. (Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen). Ennen hakemuksen jättämistä kannattaa tutustua hakijan ohjeeseen ja hakuilmoitukseen. Hakemukset jätetään sähköiseen EURA-järjestelmään viimeistään 15.4.2016.

Hankerahoitusta voivat hakea kuutoskaupunkien omat organisaatiot sekä sellaiset kuutoskaupunkien alueella toimivat tahot, jotka on määritelty mahdollisiksi tuensaajiksi rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteessa 6.1. Rahoitusta voivat hakea työvoimapalvelujen tarjoajat ja kehittäjät, kunnat, koulutusorganisaatiot, sosiaalipartnerit, järjestöt ja muut toimialaan liittyvät organisaatiot.

Millaisia hankkeita rahoitetaan?

Rahoitettavaksi haetaan yhteishankkeita, joissa on toteuttajia vähintään kahden kuutoskaupungin alueelta. Hankkeiden tulee kohdistua vähintään kahden eri kuutoskaupungin alueelle (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu). Lisäksi hankkeiden tulee olla vähintään kahden eri toteuttajan yhteishankkeita, ja hakijoina tulee olla toimijoita vähintään kahden eri kuutoskaupungin alueelta.

Haussa haetaan kehittämishankkeita, joissa tulee olla konkreettisia toimenpiteitä rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteen 6.1 mukaisille kohderyhmille. Hankehakemuksessa tulee esittää konkreettiset toimenpiteet, jotka kohdistetaan kohderyhmänä oleville henkilöille ja/tai tahoille.

Hankkeiden valmistelussa kannattaa olla yhteydessä kuutoskaupunkeihin, jotta varmistetaan pilottihankkeen kytkeytyminen kaupungin työllisyydenhoidon linjauksiin. 6Aika-strategian mukaisesti hankkeissa tulee edistää yhteistyötä eri sidosryhmien välillä, esimerkiksi julkishallinto, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, yritykset, kolmas sektori ja loppukäyttäjät.

Hakuun mukaan myös mikro- ja pk-yritykset

Rahoitusta hakevien hankkeiden on toteutettava rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 3 erityistavoitetta 6.1: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen.

ESR-haussa haetaan pilotti- ja kokeiluhankkeita, joiden toimenpiteet kohdistuvat erityistavoitteen kohderyhmille. Tässä haussa kaupungit ovat nostaneet erityisiksi kohderyhmiksi nuoret ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat, kohderyhmälle palveluja tarjoavat tahot sekä kohderyhmän potentiaaliset työllistäjät – erityisesti mikro- ja pk-yritykset.

Hankkeiden tuettava 6Aika-kärkihanketta

Haettavien pilotti- ja kokeiluhankkeiden tulee myös tukea 6Aika-strategian Avoin osallisuus ja asiakkuus -kärkihankkeen tavoitteita sekä palveluinnovaatioiden kehittymistä kuutoskaupunkien alueella.

6Aika-strategian painopisteen Avoin osallisuus ja asiakkuus -kärkihankkeen tavoitteina ovat:
– Tuottaa uutta sisällöllistä tai menetelmällistä yhteistyötä asiakaspalvelumallien eri osien (kuten asiakkuuksien hallinta, monikanavaisuus, monituottajuus) kehittämiseen.
– Hyödyntää kehittämisessä palvelumuotoilua ja yhteiskehittämisen toimintamalleja.
– Tuottaa tunnistetuille asiakassegmenteille ratkaisuja, jotka lisäävät palvelujen tuottavuutta, luovat uutta yrittäjyyttä ja/tai vähentävät julkisten palvelujen kysyntää.

Kärkihanketta tukevien pilottihankkeiden tavoitteena tulee olla:
– Luoda ja kokeilla digitalisaatiota hyödyntäviä uusia toimintamalleja ja -tapoja työllistymisen edistämiseksi valituissa erityistavoitteen kohderyhmissä.
– Löytää keinoja eri kohderyhmien osaamisen tunnistamiseen ja tuoda uusia menetelmiä työllistymiseen ja yrittäjyyteen.
– Hyödyntää eri toimijoiden yhteiskehittämistä.
– Saada hankkeiden aikana käyntiin kokemusten ja tulosten levittäminen laaja-alaisesti muiden toimijoiden käyttöön.


Lisätietoja

Rahoitusasiantuntija
Jukka Anttila
puhelin 0295 021 241
sähköposti [email protected]

Aluekehityspäällikkö
Jukka Järvinen
puhelin 040 724 1112
sähköposti [email protected]

Suunnittelupäällikkö
Tuula Mikkonen
puhelin 040 800 4962
sähköposti [email protected]