Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Kolmenkulmaan asemakaavoitetaan lisää työpaikka-aluetta

Julkaistu 1.3.2016 9.21

Tampereen Myllypurossa sijaitsevan Kolmenkulman työpaikka-alueen toisen osan asemakaavoitus alkaa. Kaavatyön osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä10.3.2016 saakka. Suunnitelmassa kerrotaan, miksi kaava laaditaan, miten asia etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa.

Lähes 100 hehtaarin suuruinen kaava-alue sijaitsee noin10 km länteen kaupungin keskustasta Myllypuron kaupunginosassa. Kaupungin maata on noin 90 hehtaaria. Suunnittelualue rajoittuu idässä valtatie 3:een, pohjoisessa osayleiskaavan työpaikka- ja teollisuusalueiden rajaan ja lännessä Nokian kaupungin rajaan.

Kolmenkulman alueella tehdään myös seudullista yhteistyötä. Asemakaavoituksessa otetaan huomioon mahdollinen oikoradan linjaus.

Tavoitteena on mahdollistaa korkeatasoisen ja toimivan liike-, toimisto- ja teollisuusalueen rakentuminen ja lisätä Tampereen yritystonttien tarjontaa. Alueelle tavoitellaan omaleimaista identiteettiä sekä monipuolisia tilaratkaisuja eri tarpeisiin. Kaavaratkaisussa tavoitellaan joustavuutta ajatellen tulevaa rakentamista, toimintoja sekä toteutusaikataulua.

Tavoitteena on myös yritystonttien houkuttelevuuden kannalta sopiva maankäytön mitoitus, laadukas kaupunkikuva ja toimivat liikenne-, pysäköinti- ja hulevesihallinnan järjestelyt. Kerrosalatavoite on 170 000 kerrosneliömetriä. Alue on varattu osayleiskaavassa ympäristöön soveltuville teollisuus- ja varastotiloille sekä niihin liittyville liike- ja toimistotiloille. Liike- ja toimistotiloja voidaan rakentaa enintään 25 % toimintojen kerrosalasta. Alueelle voidaan sijoittaa asumista, jos siihen ei kohdistu ympäristöhäiriöitä.

Ympäristöasiat tärkeitä

Alueelle tuleva toiminta ei saa aiheuttaa vesistön pilaantumista eikä likaantumista. Ympäristöarvojen huomioon ottaminen on yksi asemakaavoituksen tavoitteista. Alueen lähellä sen pohjoispuolella on muun muassa uusi Leppiojan luonnonsuojelualue, ja Myllypuro kuuluu Natura 2000 -ohjelman alueisiin. Hulevesien käsittelystä tehdään suunnitelma, ja ympäristöselvityksiä päivitetään tarpeen mukaan.

Alueella on nyt puutavaran varastointiin ja maankaatoon liittyvää toimintaa. Alue on asemakaavoittamaton lukuun ottamatta valtatien 3 tiealueen osaa. Suunnittelualueen rakentamattomat alueet ovat suota ja metsää.

Osasta nyt asemakaavoitettua aluetta on tehty viitesuunnitelma ensimmäisen alueen asemakaavoituksen yhteydessä. Seuraavassa vaiheessa asemakaavan valmistelun aikana syntyvä aineisto asetetaan nähtäville, ja tuolloin pidetään myös yleisötilaisuus. Palautteen käsittelyn jälkeen asemakaava kehitetään ehdotukseksi.


Lisätietoja

Projektiarkkitehti
Vesa Kinttula
puhelin 040 800 7901


Teksti Anna-Leea Hyry