Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tesoman täydennysrakentamisen yleissuunnitelma valmistui

Julkaistu 27.1.2016 12.59

Tampereen Tesoman täydennysrakentamiseen tähtäävä Ehyt-yleissuunnitelma on valmistunut. Suunnitelmassa esitetään Tesomalle täydennysrakentamisen mahdollisuuksia noin 206 000 kerrosneliömetrin verran. Pääosa tästä on asuntorakentamista, joka toteutuessaan tarkoittaisi asuntoja arviolta noin 3 970 tamperelaiselle. Tesomalla on siis merkittävä mahdollisuus ottaa vastaan kaupungin kasvua seudullisten tavoitteiden mukaisesti.

Tesomalle halutaan monipuolisesti uusia asuntoja eri-ikäisille. Tavoitteena on myös alueen palveluiden turvaaminen. Täydennysrakentamisella voidaan luoda monipuolista ja elävää kaupunkiympäristöä. Samalla tavoitellaan hyviä viheryhteyksiä, sujuvaa joukkoliikennettä, uudenlaisia pysäköintiratkaisuja ja parempia kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita.

Tesoman yleissuunnittelualue on kaupungin luoteisosassa noin seitsemän kilometrin päässä ydinkeskustasta. Alueeseen kuuluu osia Tesomajärven, Tohlopin, Ristimäen, Raholan ja Ikurin kaupunginosista. Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 370 hehtaaria.

Täydennysrakentamisen kerrosala jakautuu siten, että asuinkerrostaloihin tulee noin 176 000 kerrosneliömetriä ja erillispientalot, kytketyt pientalot ja rivitalot saavat uutta tilaa noin 30 800 kerrosneliömetriä. Liike- ja palvelutiloja on noin 7 200 kerrosneliömetriä.

Yleissuunnitelmassa esitetyt kortteliratkaisut ja rakennusten käyttötarkoitukset ovat viitteellisiä. Yleissuunnitelmassa kuvataan täydennettävät ja uudet korttelialueet ja niiden suhde viherverkostoon. Virkistys- ja puistoalueille, kävelyn ja pyöräilyn väyläverkostolle sekä katuverkolle on kehittämistavoitteita.

Uusi rakentaminen sijoittuu yleisten tavoitteiden mukaisesti joukkoliikennevyöhykkeelle, Tesoman keskustassa tehokkaan joukkoliikenteen ääreen. Pysäköintiä pyritään sijoittamaan pihakansien alle ja rakennusten yhteyteen laajojen pysäköintikenttien sijaan. Kaupunkikuvaa ja asuntovalikoimaa on pyritty monipuolistamaan.

Toteutetaan vähitellen

Tesoman yleissuunnitelmaa toteutetaan asemakaavamuutosten kautta vähitellen. Täydennysrakentamisen tavat tarkentuvat asemakaavahankkeissa, joita käynnistetään tonttien omistajien ja vuokranhaltijoiden aloitteesta. Avainasemassa ovat taloyhtiöt, joiden osalta tulevia täydennyshankkeita viedään eteenpäin sitä mukaa kuin niistä tulee aloitteita. Yleissuunnitelmassa esitetään olemassa oleviin asuinkortteleihin täydennysrakentamista nykyisiä rakennuksia korottamalla ja korvaamalla. Myös kellarikerrosten muuntamista asumis- ja yhteistiloiksi on esitetty.

Joitain isoja alueen kehittämiseen liittyviä hankkeita toteutetaan jo. Tampereen kaupunki on panostanut alueen palveluihin, uuden yhtenäiskoulun ja palloiluhallin rakentaminen on meneillään.

Uusista mittavista asuinalueista ensimmäisenä asemakaavoitetaan Tesoman uimahallin pohjoispuolelta Myllypuronkatuun ulottuva täydennysalue. Kaavahanke on edennyt ehdotusvaiheeseen vuoden 2015 aikana.

Nykyisen kirjaston ja terveysaseman tontin uusi asemakaava on hyväksytty viime vuonna. Kaavan mukaan voidaan rakentaa tavallisia asuinkerrostaloja ja palveluasumista. Tesoman valtatien ja Tesomankadun risteyksessä sijaitsevan Tesoman asemakorttelin asemakaavamuutos on vireillä. Tavoitteena on saada kortteliin liiketilaa ja asuntoja.

Katuja ja viheralueita kehitetään

Yleissuunnitelmassa on esitetty joidenkin katuosuuksien kehittämistä kaupunkikuvallisista ja liikenneturvallisuuteen tai liikenteen sujuvuuteen liittyvistä syistä. Kehitettäviä katuja ovat Tesoman valtatie, Kokkolankatu ja Kohmankaari. Tesomankadun liittymäalueiden liikenteellinen toimivuus varmistetaan.

Tesoman yleissuunnitelmassa on esitetty alueen kevyen liikenteen verkoston voimakasta kehittämistä. Suunnitelma sisältää sekä kokonaan uusia että parannettavia reittejä.

Lisääntyvä käyttö asettaa entistä suurempia vaatimuksia virkistysalueiden hoidolle. Tärkeimpiä kehitettäviä viherympäristöjä ovat Tesomajärven ja Tohloppijärven ranta-alueet ja järviä yhdistävä metsä. Tesomajärven ympäristössä parannustöitä on tehty viime vuoden aikana. Pohjoiseen Haukiluomanpuistoon johtava viheryhteys säilyy. Viheralueiden kehittämisessä keskeinen toimenpide on kattavan reittiverkoston luominen ja reittien yhdistäminen alueen ulkopuolisiin reitteihin.

Asukkaiden näkökulmaa mukana

Tesoman yleissuunnittelu alkoi loppukesällä 2014 vuorovaikutussuunnitelman ja hanke-esitteen nähtävillä pidolla. Yleissuunnitelman luonnos- ja viimeistelyaineistot ovat myös olleet nähtävillä mielipiteitä varten. Asukkaiden näkökulmaa on saatu hankkeeseen hyvin monilla tavoilla ja asukasryhmiltä, muuan muassa lasten parlamentti on tehnyt alueella kävelykierroksen ja jalkapallojunioreille tehtiin ryhmähaastattelu.

Perinteiset esittelyt, työpajat ja keskustelutilaisuudet ovat olleet käytössä. Yhteistyötä on tehty suunnittelun aikana alkaneen Oma Tesoma -hankkeen kanssa. Laajaan selvitysmateriaaliin ja asukkaiden mielipiteisiin voi tutustua suunnitelman lisäksi kaupungin verkkosivuilla.

Yleissuunnitelma on oikeusvaikutukseton ja toimii tarkemman suunnittelun, asemakaavoituksen, pohjana. Asemakaavahankkeita käynnistetään tontinomistajien ja -vuokranhaltijoiden aloitteesta. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi suunnitelman 26.1.2016 jatkosuunnittelun pohjaksi.


Lisätietoja

Projektiarkkitehti
Raija Mikkola
puhelin 040 806 3019

Yhdyskuntasuunnittelupäällikkö
Hanna Montonen
puhelin 040 801 6952


Teksti Anna-Leea Hyry