Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Raitiotien varikkoalueen asemakaavaehdotus etenee

Julkaistu 26.1.2016 20.28

Ehdotus Tampereelle suunniteltavan raitiotien varikkoalueen asemakaavaksi Hervannan Ruskon alueelle hyväksyttiin asetettavaksi nähtäville yhdyskuntalautakunnassa tiistaina 26.1.2016. Asemakaavaa etenee nähtävillä olon jälkeen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Havainnekuva raitiotiestä
 

Asemakaavan muutos perustuu Tampereen kaupunginvaltuuston 16.6.2014 tekemään päätökseen jatkaa raitiotien suunnittelua. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa raitiotien päävarikon sijoittuminen Hervanta–Ruskon teollisuusalueelle. Varikko liittyy raitiotien runkolinjaan Hermiankatua pitkin.

Alueen suunnittelussa on tutkittu liito-oravan elinympäristön ja kulkuyhteyksien säilyminen osana laajempaa kokonaisuutta. Kaava-aluetta laajennettiin, jotta se mahdollistaa Etuhaanpuistosta ja Kytömaanpuistosta löydettyjen liito-oravan pesintäpaikkojen turvaamisen sekä korvaavien kulkuyhteyksien kehittämisen liito-oravalle varikon ympäristössä.

Luonnonsuojelulain mukainen poikkeuslupa

Varikon rakentaminen hävittää kaksitoista puuta, jotka eivät ole tällä hetkellä liito-oravan käytössä, mutta jotka soveltuvat liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi. ELY-keskus myönsi 18.12.2015 Tampereen kaupungille luvan poiketa luonnonsuojelulain mukaisesta liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja koskevasta kiellosta Kauhakorvenkadun varikkoalueella. Päätös sisältää kahdeksan ehtoa, jotka koskevat muun muassa kompensaatiotoimien toteutusta.

Poikkeamisluvan yhtenä perusteena on, että varikon sijoituspaikalle ei ole muuta tyydyttävää ratkaisua. Vaihtoehtoista sijoituspaikkaa tutkittiin asemakaavatyön ja poikkeamislupaprosessin yhteydessä mm. Kauhakorvenkadun ympäristöstä sekä laajemmin Hervannasta ja Hervantajärveltä.

Selvitysten perusteella asemakaavamuutoksessa esitetty ratkaisu on ainoa toteutuskelpoinen sijoituspaikka varikolle. Varikkoalue sopii hyvin kaavamuutoksen mukaiselle paikalle, sillä alue on jo voimassa olevassa asemakaavassa pääosin teollisuusaluetta.

Asemakaavamuutoksella raitiotien varikolle muodostetaan tontti, jolle saa rakentaa raitiotieliikenteen tarvitsemia rakennuksia ja rakennelmia. Varikon etelä- ja itäpuolelle muodostuvat tontit osoitetaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi.

Teollisuusalueetta muutetaan viheralueeksi

Osa nykyisestä teollisuusalueesta muutetaan viheralueeksi, jotta varikon ympäristöstä löydetyt liito-oravan pesintäpaikat saadaan turvattua ja liito-oravalle voidaan kehittää korvaavia kulkuyhteyksiä. Liito-oravan pesintäpaikat, Kauhakorvenkadun varrella oleva metsikkö, sekä liito-oravan kulkureittinä kehitettävät alueet osoitetaan suojelumerkinnöillä.

Asemakaavamuutoksella on yritysvaikutuksia. Liito-oravan elinolosuhteiden turvaaminen edellyttää nykyisen teollisuusalueen muuttamista osittain virkistysalueeksi. Muutos heikentää yritysten toimintamahdollisuuksia paikallisesti, mutta alueellisesti ja valtakunnallisesti raitiotiehankkeella oletetaan olevan positiivisia vaikutuksia Tampereen kaupungin vetovoimaan ja imagoon. Raitiotien varrella olevien yritysten saavutettavuus julkisella liikenteellä paranee.

Päätös raitiotien rakentamisesta tehdään kaupunginvaltuustossa vuoden 2016 loppuun mennessä. Raitiotien rakentamisen on suunniteltu alkavan heti rakentamispäätöksen jälkeen. Raitiotien ensimmäisen osuus voitaisiin saada liikennöintiin vuonna 2021.

Mikäli raitiotien rakentamisesta luovutaan, asemakaava ei mahdollista tontin hyödyntämistä muuten työpaikka- ja teollisuusalueena, vaan alueen maankäyttö tulee tutkittavaksi uudelleen.


Lisätietoja

Asemakaavapäällikkö
Elina Karppinen
puhelin 040 800 4908

Toimistoarkkitehti
Päivi Veijola
puhelin 040 183 5678
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Leea Hyry