Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Target-hanke onnistui auttamaan maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita

Julkaistu 27.5.2020 10.48

Tampereella on syksystä 2018 alkaen toteutettu verkostoyhteistyönä opetushallituksen rahoittamaa Target -tavoitteellista kotoutumista ja osallisuutta nimistä hanketta. Koko hankkeen tavoitteena on ollut kehittää palveluja ja tukitoimia niille maahan muuttaneille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta koulutus- ja työllistymispoluillaan.

 

Tredu on koordinoinut hanketta, minkä lisäksi on kehitetty ja pilotoitu useita erilaisia ohjaus- ja tukitoimia. Myös osallisuutta vahvistavia toimia on edistetty niin ammattialojen opiskelijoille kuin maahanmuuttajakoulutuksen opiskelijoille. Moniammatillinen verkostoyhteisötyö on ollut hankkeen punainen lanka alusta alkaen. Verkoston yhteisissä tapaamisissa on pohdittu sopivia koulutuspolkuja erityistä tukea tarvitseville, saatu erityispedagogista konsultaatiota ohjaukseen Kiipulan ammattiopistolta sekä oppilaitosinfoissa jaettu tietoa alueen koulutustarjonnasta maahanmuuttajille.

Työpajasta vahvistusta perustaidoille

Tieto-ja viestintätekniikan eli tvt-työpajassa on kerrattu ja opeteltu perusdigitaitoja: työkalujen käyttämistä (Moodle, Wilma, Teams), tekstinkäsittelyä ja näihin liittyvää suomen kieltä. Olennaista on ollut kiireetön ja rauhallinen ilmapiiri ja opiskelijan tarpeista lähtevä työpajojen sisältö.

Työpajan ja perustaitojen vahvistamisen tarve varsinkin opintojen alkuvaiheessa on käynyt hankkeen aikana selvästi ilmi. "Maahanmuuttajataustaisella opiskelijalla ei aina ole pitkää koulutaustaa kotimaastaan tai Suomessa. Tämän vuoksi ammattiopintojen alussa edellytetyt perustaidot vaativat usein vielä vahvistusta ja kertausta.", toteaa hankkeen suomen kielen opettaja Tiina Miikkulainen.

Olennaisen tärkeää on ollut yhteistyö omaopettajan, suomen kielen opettajan sekä YTO-opettajien välillä.

Mentorointivalmennuksella ymmärrystä työelämään

Omakielisen mentoritoiminnan kehittäminen on ollut toinen tärkeä pilotointi Tredussa. On kehitetty mentorointivalmennuksen malli, jossa maahanmuuttajataustaiset ammattialan opiskelijat osallistuvat ensin mentorointivalmennukseen. Valmennuksen jälkeen he voivat toimia uusille opiskelijoille mentoreina, mahdollisuuksien mukaan omaa äidinkieltään käyttäen. Opintojen alkuvaiheessa saatu tuki auttaa oppilaitoksen toimintaan tottumisessa ja opiskeluun kiinnittymisessä.

Pilottialana hankkeessa oli puhdistus- ja kiinteistöpalveluala. Valmennuksen aikana käsittelimme eri teemoja kuten mentorointia ja ohjaamistaitoja, omia vahvuuksia ja palautteen antamista ja saamista. Valmennuksen sisällöt ovat suorassa yhteydessä myös työelämään. Omaopettajalta saatu palaute oli positiivista: "Mentorointikoulutus oli sopivasti ennen työssäoppimisjaksoa ja sen aikana. Sain positiivista palautetta työnantajilta palautteen pyytämisestä."

Valmennus tarjosi opiskelijoille paljon tärkeää tietoa suomalaisesta työelämästä ja teki heidät aktiivisiksi osallistujiksi oppilaitoksessa. Mentorina toimiessaan he saivat myös tärkeää ohjauskokemusta.

Sosiaaliohjaaja opiskelijoiden tukena

Opiskelijoiden psykososiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi hankkeen sosiaaliohjaaja Bahar Khorasanzad teki tiivistä yhteistyötä aikuisten perusopetuksen opettajien kanssa ja tarjosi opiskelijoille tehostetumpaa tukea erityisesti opintojen alussa. Käytännössä tämä tarkoitti opiskelijoiden säännöllistä ja systemaattista yhteydenottoa heti poissaolojen kohdalla. Lisäresurssi poissaolojen seurantaan ja välitön puuttuminen niihin mahdollisti myös opettajien keskittymisen itse opettamiseen. Lisäksi sosiaaliohjaaja toimi opettajan työparina opiskelijoiden HOPS-keskusteluissa. Sosiaaliohjaajan tehostetun tuen avulla pystyttiin sitouttamaan opiskelijoita opintoihin, puuttumaan poissaoloihin sekä tunnistamaan opiskelijan erityisen tuen tarve varhaisessa vaiheessa.

"Toiminta tuki koulunkäyntiä. Opiskelijat oppivat ilmoittamaan poissaoloistaan ja ottamaan enemmän vastuuta koulukäynnistä. Myös vahvempi tuki lisäsi opiskelijoiden sitoutumista opiskeluihin ja vähensi luvattomia poissaoloja. Pystyin puuttumaan ja tukemaan opiskelijoita, mikäli poissaolojen taustalla oli jotain tuen tarvetta. Minun oli helpompi havaita muutoksia opiskelijoiden hyvinvoinnissa, koska kävin päivittäin heidän ryhmissä.", tiivisti Khorasanzad vahvemman tuen tarjoamisen merkityksen. "Tärkeintä oli kuitenkin se, että opiskelijalle välittyi tunne siitä, että hänestä välitetään ja tunnistetaan mahdolliset lisätuen tarpeet ", jatkaa Khorasanzad.

Opiskelijaraati osallisuutta tukemassa

Osallisuutta vahvistavana toimintana käynnistettiin myös syksyllä 2019 opiskelijaraatitoiminta Tredun maahanmuuttajakoulutuksen puolella. Raati kokoontui syksyn ajan noin kerran kuussa ja pyrki vaikuttamaan opiskelijoiden kouluviihtyvyyteen tuomalla keskusteluun ajankohtaisia tarpeita ja toiveita eri ryhmiltä. Opiskelijaraatitoimintaa on tarkoitus kytkeä entistä tiiviimmäksi osaksi Tredun oppilaskuntatoimintaa ja Tredun Helmen toimintaan muun muassa järjestämällä yhteisiä tapahtumia. Kevääksi oli jo suunniteltu iranilaisen uudenvuoden tapahtuma, mikä koronan vuoksi peruuntui.

Lopuksi

Ammattioppilaitokset ovat avainasemassa kouluttaessaan ammattitaitoista henkilöstöä työmarkkinoille. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrä on vuosien varrella kasvanut myös Tredussa ja maahan muuttaneita tulee jatkossakin opiskelemaan oppilaitoksessa.
Koulutuksen näkökulmasta hankkeessa pilotoidut erilaiset tukitoimet auttavat opiskelijaa varhaisessa vaiheessa, vähentävät poissaoloja ja keskeyttämisiä ja samalla sitouttavat opiskelijoita opintoihin.

Erityisen tuen tarve ja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opinnoissa pärjääminen ovat ajankohtaisia ja tärkeitä teemoja. Opiskelijoiden osalta on todettava, että he ovat motivoituneita opiskelijoita, jotka haluavat saada koulutuksen ja päästä sen jälkeen töihin. Target-hankkeen luomia pilotteja jatkamalla tuemme opiskelijoita jatkossakin ja voimme kokea onnistumisen tunteita yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Koko hankkeen kokemuksia voit tulla kuuntelemaan 5.6. järjestettävään loppuwebinaariin.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö
Anna Korhonen
puhelin 044 430 9423
sähköposti [email protected]


Teksti Anna Korhonen, Target-hankkeen projektipäällikkö