Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Kirjallinen hakeminen

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja taloudellisia tukitoimia voi hakea läpi vuoden (jatkuva hakuaika). Hakijan tuloja ja varallisuutta ei huomioida palveluja myönnettäessä, vaan lähtökohtana on aina vamman tai pitkäaikaisen sairauden aiheuttama haitta.

Tällä samalla lomakkeella haetaan seuraavia palveluja tai seuraaviin palveluihin:

Henkilökohtainen apu: Apua järjestetään ihmiselle, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden vuoksi toisen henkilön apua välttämättä ja toistuvasti selviytyäkseen päivittäisistä toiminnoista.

Palveluasuminen: Palveluasumispäätöstä haetaan vammaispalvelutoimistosta. Hakemuksesta tulee selvitä hakijan vaikeavammaisuus sekä palvelun tarve. Hakemukseen liitetään ensimmäistä kertaa haettaessa asiantuntijalausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääkärin tai fysioterapeutin teksti. Lausunnossa/tekstissä tulee kuvata hakijan vamma ja/tai pitkäaikainen sairaus sekä niiden tuoma haitta päivittäisissä toimissa sekä näkövammaisuuden kohdalla haitta-aste määritelmä tai haitta-aste prosentti.

Apuvälineet: Hakemukseen tulee liittää asiantuntijalausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääkärin, fysioterapeutin, kuntoutusohjaajan tai toimintaterapeutin teksti. Lausunnossa/tekstissä tulee kuvata hakijan vamma ja/tai pitkäaikainen sairaus sekä niiden tuoma haitta päivittäisissä toimissa sekä näkövammaisuuden kohdalla haitta-aste määritelmä tai haitta-aste prosentti.

Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet: Kun kyse on asuntoon kuuluvista välineistä ja laitteista, pitää hakemukseen ensimmäistä kertaa haettaessa liittää asiantuntijalausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääkärin tai fysioterapeutin teksti. Lausunnossa/tekstissä tulee kuvata hakijan vamma ja/tai pitkäaikainen sairaus sekä niiden tuoma haitta päivittäisissä toimissa sekä näkövammaisuuden kohdalla haitta-aste määritelmä tai haitta-aste prosentti. Kuulo- ja kuulonäkövammaisten optisia hälytinkeskuksia, induktiosilmukkaa tai tekstipuhelinta varten tarvitaan Tampereen yliopistollisen sairaalan kuulokeskuksen apuvälinesuositus tai kuntoutustyöntekijän lausunto.

Sopeutumisvalmennus
: Hakemukseen liitetään lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääkärin teksti sekä selvitys haettavan kurssin ohjelmasta tai suositus yksilöllisestä sopeutumisvalmennuksesta. Korvausta sopeutumisvalmennukseen voi saada myös terveydenhuollosta tai Kelasta.

Auton hankinta: Vammaispalvelulain mukaan kunnalta voi saada tukea auton hankintaan. Lisätietoja saa vammaispalvelutoimiston sosiaalityöntekijöiltä.

Asunnon muutostyöt

Hakemukseen liitetään asiantuntijalausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääkärin tai fysioterapeutin teksti. Lausunnossa/tekstissä tulee kuvata hakijan vamma ja/tai pitkäaikainen sairaus sekä niiden tuoma haitta päivittäisissä toimissa sekä näkövammaisuuden kohdalla haitta-aste määritelmä tai haitta-aste prosentti.

Asunnon muutostöistä aiheutuvia kustannuksia voi hakea myös jälkikäteen kuuden kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä, jos asiakas on itse teettänyt muutostyöt. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan tositteet tehtyjen muutostöiden kustannuksista.

Kuljetuspalvelu ja siihen liittyvä saattajapalvelu

Hakemukseen liitetään asiantuntijalausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääkärin tai fysioterapeutin teksti. Lausunnossa tai tekstissä tulee kuvata hakijan vamma ja/tai pitkäaikainen sairaus sekä näkövammaisuuden kohdalla haitta-astemääritelmä tai haitta-asteprosentti. Lausunnossa tai tekstissä tulee käydä ilmi hakijan liikkumiseen liittyvä vaikeavammaisuus. Työ- ja opiskelumatkahakemukseen tulee liittää selvitys työ- ja opiskelupaikasta.

Kehitysvammalain mukaiset palvelut

Erityishuolto-ohjelmaa koskevaan hakemukseen liitetään asiantuntijalausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääkärin tai psykologin teksti.

Tuki ylimääräisiin erityisravinto- ja vaatekustannuksiin

Erityisravintokustannukset: Vammaiselle ihmiselle voidaan korvata pitkäaikaisesti ja säännöllisesti tarvittavista erityisravinnosta tai erityisravintovalmisteista aiheutuvia kustannuksia. Tuen saamisen edellytyksenä on, ettei valmisteen hankintaan saa Kelan korvausta. Tukea erityisravintokustannuksiin haetaan vammaispalvelutoimistosta. Hakemukseen liitetään asiantuntijalausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääkärin teksti sekä selvitys säännöllisistä vammasta johtuvista erityisvaate- tai erityisravintokustannuksista.

Vaatekustannukset: Vammainen ihminen voi saada korvausta ylimääräisiin vaatekustannuksiin, jos valmisvaatteet tai -jalkineet eivät sellaisinaan ole käytettävissä vamman tai sairauden vuoksi. Tukea erityisvaatekustannuksiin haetaan vammaispalvelutoimistosta. Hakemukseen liitetään asiantuntijalausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääkärin teksti sekä selvitys säännöllisistä vammasta johtuvista erityisvaate- tai erityisravintokustannuksista.