Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Palvelujen hakeminen

Arvioi verkossa, oletko oikeutettu kuljetuspalveluihin tai henkilökohtaiseen apuun

"Arvio liikkumisesta kodin ulkopuolella" ja "Arvio henkilökohtaisesta avusta" -kyselyjen avulla selviää, onko sinulla edellytyksiä saada vammaispalvelujen kuljetuspalveluja tai vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua. Arvion lisäksi saat vastaustesi perusteella toimintasuosituksen ja vinkkejä arjen avuksi.

Ulkoinen linkkiOmaolo-palvelu

Vammaispalvelulaki määrittelee ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää vammaiselle ihmiselle. Voit hakea palveluja läpi vuoden (jatkuva hakuaika). Laissa ei ole varallisuusharkintaa eli hakijan tuloja ja varallisuutta ei huomioida. Lähtökohtana palveluja tai etuuksia myönnettäessä on aina vamman tai sairauden tuoma pitkäaikainen haitta. Pitkäaikaisena haittana pidetään vähintään vuoden kestävää haittaa.

Ensimmäistä kertaa haettaessa vammaispalvelulain mukaisia palveluita tai taloudellista tukea tulee hakemukseen liittää asiantuntijalausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääkärin tai fysioterapeutin teksti. Lausunnossa/tekstissä tulee kuvata hakijan vamma ja/tai pitkäaikainen sairaus sekä niiden tuoma haitta päivittäisissä toimissa sekä näkövammaisuuden kohdalla haitta-aste määritelmä tai haitta-aste prosentti.

Subjektiiviset oikeudet

Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut on tarkoitettu vaikeavammaisille. Ne on järjestettävä edellytysten täyttyessä kustannuksista riippumatta. Vaikeavammaisuus arvioidaan jokaisen tukimuodon osalta erikseen. Erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia etuuksia ovat:

 • kuljetuspalvelut
 • palveluasuminen
 • henkilökohtainen apu
 • päivätoiminta alle 65-vuotiaille
 • asunnon muutostyöt
 • asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Harkinnanvaraiset palvelut

Kaikille vammaisille tarkoitettuja palveluja ja taloudellisia tukitoimia myönnetään talousarvion määrärahojen mukaan:

 • harkinnanvaraiset välineet, koneet ja laitteet (esim. auto ja autoilun apuvälineet)
 • sopeutumisvalmennus (esim. tukiviittomaopetukset)
 • ylimääräiset vaatekustannukset
 • ylimääräiset ravintokustannukset
 • lyhytaikainen avustajapalvelu.

Vammaispalvelulain mukaiset päätökset tekee sosiaalityöntekijä. Päätökset tehdään kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta. Hakemuksen käsittelyaika keskeytyy, jos hakemukseen tarvitaan lisäselvityksiä.

Palvelutarpeen arviointi ja palvelujen suunnittelu

Palvelusuunnitelman tekeminen aloitetaan asiakkaan, hänen edustajansa, läheisensä tai viranomaisen yhteydenoton perusteella. Jokaisella asiakkaalla on oma sosiaalityöntekijä, joka määräytyy palveluiden mukaan. Palvelut suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Sosiaalityö on suunnitelmallista työtä. Sosiaalityöntekijä kartoittaa asiakkaan tilanteen ja palvelujen tarpeen sekä rakentaa palvelusuunnitelman yhdessä asiakkaan ja tämän verkoston kanssa. Asiakkaan verkoston muodostavat hänen läheisensä ja eri alojen asiantuntijat.

Asiakkaan toimintakyky, toimintaympäristö sekä palvelujen tarve kartoitetaan nyt ja tulevaisuutta silmällä pitäen. Usein kartoitus sisältää kotikäynnin asiakkaan luona. Palvelutarpeen arviointiin ja suunnitteluun osallistuvat asiakkaan ja hänen läheistensä sekä sosiaalityöntekijän lisäksi tarpeen mukaan kuntoutuksen, lääketieteen ja hoitotyön edustajia.

Kirjallinen hakeminen

Kirjallinen hakeminen -sivulta löytyvät hakemukset pdf-tiedostoina. Hakemukset voi täyttää näytöllä ja tulostaa paperille. Tai ne voi tulostaa ja täyttää käsin.

Hakemukset toimitetaan Vammaispalvelutoimistoon:

Verkkoasiointi

Vammaispalvelujen sähköisessä asiointipalvelussa voit hakea vammaispalvelulain mukaista vaikeavammaisten kuljetuspalvelua sekä vammaispalvelulain mukaista palvelua tai taloudellista tukea. Vaikeavammaisten lyhytaikaisen avun palvelua ei voi hakea sähköisesti, se onnistuu vain kirjallisella hakemuksella.

Sähköiseen asiointipalveluun eli Omapalveluun kirjaudutaan henkilökohtaisella pankkitunnuksella tai mobiilivarmenteella.

Toisen puolesta asiointi

Toisen henkilön puolesta asiointia varten tulee täyttää sitoumus, suostumus tai valtakirja. Alla olevasta linkistä löydät tulostettavat lomakkeet.

Muutoksenhaku

Vammaispalvelupäätökseen tyytymätön voi hakea muutosta päätökseensä Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaostolta ja edelleen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti.


Katso myös