Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Yhteistyökumppaneille

Mitä on opiskeluterveydenhuolto?

Opiskeluterveydenhuolto edistää kokonaisvaltaisesti opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia sekä valvoo opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Opiskeluterveydenhuolto vahvistaa opiskelijan omia voimavaroja sekä tukee elämänhallinnassa ja opiskelukyvyn ylläpitämisessä.

Oppilaitosten terveydelliset olot

Oppilaitoksien opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä seuranta kuuluvat yhtenä osana opiskeluterveydenhuoltoon. Tarkastukset tehdään yhdessä oppilaitoksen johdon ja työsuojeluorganisaation kanssa kolmen vuoden välein. Tarkastuksissa pyritään kartoittamaan opiskelijoiden työskentelyolosuhteet ja samalla saadaan myös yleistietoa oppilaitoksista sekä opiskelu- ja oppimisilmapiiristä.

Tarkastuksista tehdään raportti, johon sisällytetään ehdotukset korjattavista asioista. Myös korjausehdotuksien täytäntöönpanoa seurataan. Oppilaitokset ovat hyvin erilaisia. Erityisesti ammattioppilaitoksissa on huomioitava työturvallisuusasiat erilaisten koneiden ja aineiden käytössä. Tapaturma- ja terveysvaaroihin kiinnitetään huomiota tarkastuskäynneillä sekä kartoitetaan ensiapuvalmius ja -tarvikkeet.

Oppilaitoksella tulee olla turvallisuus- ja valmiussuunnitelmat erityyppisiä tilanteita varten. Näitä ovat esimerkiksi paloturvallisuusohjeet, kriisityösuunnitelma ja päihde-/päihteettömyysohjelma. Osa suunnitelmista tehdään yhdessä opiskeluterveydenhuollon kanssa.

Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Opiskeluhuollon tulee toiminnallaan edistää opiskelijan oppimista sekä ehkäistä ja vähentää oppimisen esteitä. Opiskeluhuollon avulla pyritään huolehtimaan opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Yhteisöllisen opiskeluhuollon sisältö vaihtelee hieman eri oppilaitoksissa ja siinä pyritään ottamaan huomioon oppilaitoksen erityispiirteet. Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttamista varten laaditaan oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma.

Toisen asteen oppilaitoksissa yhteisöllisen opiskeluhuollon suunnittelusta ja koordinoinnista vastaavat opiskeluhuoltoryhmät, mutta kaikki oppilaitoksessa toimivat osallistuvat sen toteuttamiseen. Opiskeluhuoltoryhmät ovat oppilaitoksissa toimivia moniammatillisia työryhmiä, joiden tarkoituksena on tukea laajasti koko oppilaitoksen hyvinvointia. Ryhmään voi kuulua esimerkiksi rehtori, koulutusalajohtaja tai osastonjohtaja, opinto-ohjaaja, kuraattori ja terveydenhoitaja. Opiskelijoiden ja huoltajien osallistuminen on tärkeää.

Ammatinvalinta ja terveys

Ammattialaa valitessa on tärkeää huomioida ammatin terveydelle asettamat vaatimukset tai rajoitteet. Epäselvissä tilanteissa on hyvä etukäteen selvitellä asioita kouluterveydenhuollossa. Tavoitteena on minimoida terveydelliset riskit alavalinnan ja tulevan työn suhteen. Mikäli opiskelun aikana ilmenee ammattialasta johtuvia terveydellisiä haittoja, niitä selvitetään opiskeluterveydenhuollossa.

Sora-lainsäädäntö

Soa-säännökset ja määräykset koskevat opiskeluun soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja.

Sora-lainsäädännön keskeisenä tavoitteena on parantaa koulutuksen ja sen jälkeisen työelämän turvallisuutta sekä lisätä koulutuksen, tutkinnon järjestäjien ja korkeakoulujen mahdollisuuksia puuttua opiskelijan alalle soveltumattomuuteen. Tavoitteena on myös varmistaa opiskelijoiden oikeusturva opiskeluun liittyvissä ongelmatilanteissa ja selkeyttää sääntelyä siten, että menettelyt perustuvat lainsäädäntöön ja sen nojalla annettuihin määräyksiin. Säännöksistä muut kuin huumausainetestaus koskevat ainoastaan valtioneuvoston asetuksissa määrättyjen koulutusalojen tutkintoja, joita kutsutaan Sora-tutkinnoiksi.

Opiskeluterveydenhuollon hallinnon yhteystiedot

Ylilääkäri
Tuire Sannisto
puhelin 050 468 9166

Hoitotyön päällikkö
Leena Vekara
puhelin 050 531 7201

Apulaisylilääkäri (opiskeluterveydenhuolto)
Paula-Maria Lehtipuu
puhelin 040 800 4944

Osastonhoitaja
Susanna Fagerlund-Jalokinos
puhelin 050 359 1680

Osastonhoitaja
Heidi Härmä
puhelin 050 330 7858

Työntekijöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]