Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Kun arjen tuki ei riitä

Konsultaatio yksittäisen lapsen ja nuoren asiassa

Nepsy-työntekijä jalkautuu lapsen tai nuoren arkeen, kun tarvitaan nepsy-ammattilaisen asiantuntijuutta ja uutta näkökulmaa haasteiden hahmottamisessa ja ratkaisemisessa. Konsultaatio vahvistaa vanhempien ja työntekijöiden osaamista lapsen tai nuoren ohjaamiseksi eri arjen tilanteissa.

Konsultaatio yksittäisen lapsen ja nuoren asiassa tai konsultaatio ammattilaiselle ryhmätilanteessa sisältää mm. päiväkoti-, koulu- ja/tai kotikäyntejä tarpeen mukaan 1 - 5 kertaa.

Lisätiedot ja varaukset konsultaatiopuhelimeen 040 800 4214 tiistaisin klo 9 - 12 tai nepsy-tuen työntekijöille sähköpostitse .

Nepsy-terveydenhoitajan konsultaatio

Nepsy-terveydenhoitajan konsultaatio on tarkoitettu työntekijöille ja vanhemmille, jotka miettivät lapsen tai nuoren hoidollisen tuen tarvetta, mm. kysymystä onko lähete hoitavalle taholle aiheellinen. Terveydenhoitaja ohjaa ja neuvoo niin ammattilaista kuin perhettä arjen pulmatilanteissa eri ympäristöissä.

Työskentelyyn kuuluu lastenneuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa tehtävän terveystarkastuksen syventäminen nepsy-asioihin, havaintokäynnit päiväkodissa, koulussa ja kotona sekä jo käytössä olevien tukitoimien selvitystä. Terveydenhoitaja tekee monialaista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Konsultaatiokahvila

Konsultaatiokahvila on keskustelupaikka ja -tilaisuus työyhteisöille, joissa ammattilaiset työskentelevät nepsy-lasten ja -nuorten kanssa. Konsultaatiokahvilassa on mahdollisuus jakaa kasvatuksellisia ja ohjauksellisia haasteellisen lapsen tai nuoren kanssa eteen tulevia ajatuksia ja tilanteita sekä saada ja antaa vertaistukea. Tavoitteena on tukea jaksamista ja saada uudenlaista näkökulmaa lapsen ja nuoren erityisyyteen. Ammattilaiset voivat ryhmässä jakaa keskenään hyviä käytäntöjä ja kehittää niitä edelleen.

Ryhmän koko on 4 - 10 henkilöä, aika työyhteisön tarpeiden mukaan 1,5 - 2 tuntia, 1 - 5 kerran jaksoissa. Konsultaatiokahvilassa vetäjänä toimii Nepsy-tuen työntekijä(t).

Yksilöllinen valmennus

Nepsy-tukitiimi arvioi tapauskohtaisesti valmennuksen tarvetta ja sopivuutta.

Neuropsykiatrinen valmennus on yksilöllisesti räätälöityä, ratkaisukeskeistä ja yhteisöllistä kuntoutusta, jota antaa ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja. Valmennuksen avulla autetaan ja ohjataan lapsia, nuoria ja vanhempia, jotka tarvitsevat neuropsykiatrisista haasteista johtuen tukea erilaisissa elämän- ja arjenhallintaan liittyvissä asioissa. Lasten kohdalla valmennus painottuu vanhempien kanssa työskentelyyn.

Valmennus on käytännönläheistä, tavoitteellista toimintaa ja perustuu aina valmennettavan tarpeisiin. Valmennuksella pyritään arjenhallintataitojen lisäämiseen niin kotona, opiskelussa kuin vapaa-aikana. Valmennettavan kanssa yhdessä keskustellen etsitään hänelle parhaiten sopiva työskentelymuoto: se voi olla keskustelua, mallittamista, visualisointia, toiminnallisuutta tai jotakin muuta.

Valmennus sisältää 5 - 15 tapaamista. Tapaamisten ohella yhteyttä pidetään usein sähköpostitse ja puhelimitse. Valmennettavan vahvuuksien ja voimavarojen löytäminen luo pohjaa ja mahdollisuuden uusille käyttäytymismalleille. Tavoitteena on vahvistaa valmennettavan kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Ihmeelliset vuodet -vanhempainryhmä

Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmä on tarkoitettu haastavien alle kouluikäisten (3 - 6 -vuotiaat) ja kouluikäisten (6 - 12 -vuotiaat) lasten vanhemmille. Ryhmän tavoitteena on lisätä vanhempien ja lasten välistä myönteistä vuorovaikutusta, vahvistaa vanhemmuutta ja parantaa lapsen sosiaalista toimintakykyä. Ryhmiä järjestetään perheneuvolassa vuosittain.

Nepsy-tukitiimin yhteystiedot

Nepsy-tukitiimin palvelut ovat luottamuksellisia, maksuttomia ja vapaaehtoisia. Palveluihin voi hakeutua ilman lähetettä ottamalla yhteyttä tiimin työntekijöihin.

Nepsy-tukitiimi
Tipotien sosiaali- ja terveysasema: Perheneuvola (1. krs)
33200 Tampere

Perhetyöntekijä, neuropsykiatrinen valmentaja
Sami Keto
puhelin 040 800 4216

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, neuropsykiatrinen valmentaja
Elina Pohjankunnas
puhelin 040 800 4219

Terveydenhoitaja, neuropsykiatrinen valmentaja
Kirsi Kulmala
puhelin 040 806 2325

Terveydenhoitaja, neuropsykiatrinen valmentaja
Laura Ristolainen
puhelin 040 6342210

Työntekijöiden sähköpostisoitteet ovat muotoa [email protected] Nepsy-tukitiimin työntekijöille voi lähettää palautetta, kysymyksiä ja ideoita liittyen neuropsykiatrisiin erityisvaikeuksiin.

Nepsy-tukitiimi on osa perheneuvolaa .

Muita nepsy-palveluja tarjoavia tahoja

Lapsen ja nuoren neuropsykiatriset vaikeudet näkyvät usein kodin arjessa ja kuormittavat vanhempien voimavaroja. Kotiin on saatavilla apua.