Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Mistä lastensuojelussa on kyse?

Jokaisella lapsella on oikeus erityiseen suojeluun. Lapselle kuuluu turvallinen ja virikkeellinen kasvuympäristö niin, että hän voi kehittyä tasapainoisesti ja monipuolisesti. Jos lapsen kotiolot eivät ole riittävän turvalliset ja vanhemmat lyövät laimin lapsen hoidon tai jos lapsi tai nuori itse vaarantaa hyvinvointiaan, on kunnan lastensuojeluviranomaisten velvollisuus auttaa lasta.

Jokainen, joka huomaa lapsen tai nuoren olevan avun tarpeessa, voi ottaa yhteyttä joko lastensuojelupäivystykseen , sosiaalipäivystykseen tai lapsiperheiden sosiaalityöhön . Lapsi tai nuori itse, vanhemmat, sukulaiset tai naapurit voivat hakea apua. Huolen syynä voi olla esimerkiksi päihteiden käyttö, mielenterveysongelmat tai lapsen hoidon laiminlyönti. Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä.

Selvityspyyntö lapsen tilanteesta tehdään lastensuojeluilmoituksella . Lastensuojeluilmoitus ei itsessään tee kenestäkään lastensuojelun asiakasta.

Tuen tarpeen arviointi

Kun lasta koskeva lastensuojeluilmoitus tulee sosiaalityön tietoon, on sosiaalityöntekijän velvollisuus tutkia, tarvitseeko lapsi tai perhe lastensuojelun tukea. Välittömän tuen tarve selvitetään heti: sosiaalityöntekijän on seitsemän arkipäivän sisällä päätettävä, tehdäänkö lapsen tilanteessa perusteellinen tuen tarpeen arviointi.

Lapsiperheiden sosiaalityöstä vastaa
Palvelupäällikkö
Terhi Huttunen
puhelin 050 301 0462
sähköposti [email protected]

Lastensuojelun asiakkaana

Jos tuen tarpeen arvioinnin aikana tulee esille, että lapsen tilanne täyttää lastensuojelun kriteerit, on mahdollisuus saada tukea lastensuojelun sosiaalityöntekijältä, tehostetusta perhetyöstä tai muista avohuollon palveluista.

Lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle nimetään lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä ja hänelle laaditaan asiakassuunnitelma. Siihen kirjataan tuen tarve, palvelut sekä asiat, joihin pyritään vaikuttamaan, ja arvioitu aika, jonka kuluessa tavoitteet pyritään saavuttamaan. Asiakassuunnitelma laaditaan ja tarkistetaan yhteistyössä lapsen ja huoltajan kanssa sekä tarvittaessa muun lasta hoitavan tai edustavan henkilön kanssa.

Lastensuojelua koskevat tiedot kirjataan lapsen tai nuoren lastensuojelun asiakirjoihin ja asiakkuuden alkamisesta ilmoitetaan huoltajalle ja lapselle pääsääntöisesti välittömästi.

Avohuollon palvelut

Lastensuojelu järjestetään ensisijaisesti avohuollon tukitoimien avulla. Avohuollon tukitoimia ovat esim. lasten päivähoito, tukihenkilö ja -perhe, lasta kuntouttavat hoito- ja terapiapalvelut sekä loma- ja virkistystoiminta.

Palveluista vastaa
Palvelupäällikkö
Heikki Sillanpää
puhelin 044 423 5478
sähköposti [email protected]

Lapsi tai nuori sijaishuollossa

Avohuollon tukitoimet eivät aina riitä, vaan joskus perheen ongelmat ja lapsen tilanne on niin vakava, että lapsen etu vaatii hänen ottamistaan huostaan. Huostaan otetulle lapselle etsitään sijaishuoltopaikka sijaisperheestä ammatillisesta perhekodista tai lastensuojelulaitoksesta.

Huostaanotto on viimesijainen ja lapsen ja perheen elämään voimakkaimmin vaikuttava keino turvata lapsen hyvinvointi. Lapsi on otettava huostaan silloin, kun lapsen terveys ja kehitys uhkaavat vakavasti vaarantua ja avohuollon toimenpiteet on todettu riittämättömiksi tai mahdottomiksi toteuttaa. Perusteena on myös, että sijaishuolto on lapsen edun mukaista.

Palveluista vastaa
Palvelupäällikkö
Minna Kuusela
puhelin 050 359 4001
sähköposti [email protected]

Jälkihuolto

Huostaanottoa ei tehdä tietyksi määräajaksi, vaan se on voimassa "toistaiseksi" eli niin kauan kuin lapsi sitä tarvitsee. Huostaanotto päättyy viimeistään nuoren täytettyä 18 vuotta. Se voidaan lopettaa aikaisemminkin, kun huostaanotolle ei ole enää perusteita.

Huostaanoton päätyttyä lasta ja nuorta tuetaan jälkihuollolla. Lastensuojeluviranomaisen kuuluu tukea lasta ja nuorta huostaanoton päätyttyäkin, kunnes nuori täyttää 25 vuotta.

Palveluista vastaa
Palvelupäällikkö
Minna Kuusela
puhelin 050 359 4001
sähköposti [email protected]


Katso myös