Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Perhehoitajien rekrytointi

Etsimme perhehoitajia

Haluatko jakaa arkeasi erityistä tukea tarvitsevan lapsen, nuoren tai aikuisen / ikäihmisen kanssa?

Perhehoito tarjoaa joustavia mahdollisuuksia; voit toimia perhehoitajana omassa kodissasi tai perhehoidettavan kotona. Perhehoito voi olla pitkäaikaista, jolloin henkilö muuttaa pysyvästi perhehoitajan luo tai tilapäistä, jolloin perhehoidossa ollaan muutama päivä tai viikko.
Perhehoitajana solmit toimeksiantosopimuksen kunnan kanssa, sinulle maksetaan hoitopalkkio ja saat korvauksen hoidosta aiheutuneista kustannuksista.

Seuraava perhehoitajien ennakkovalmennus järjestetään ajalla 9.11.2021 - 1.2.2022.
Hakuaika ennakkovalmennukseen päättyy 8.10.2021.

Lisätietoa ja hakulomakkeen ennakkovalmennukseen saat:

Koordinaattori Tia Salminen 040 806 3158
Ohjaaja Leila Airosto 040 806 3159
Ohjaaja Eva Munnukka 040 801 9957
[email protected]

Yhteissähköposti [email protected]

www.tampere.fi/perhehoidonyksikko

Kiinnostaako perhehoitajuus?

Joukko ihmisiä viettää aika olohuoneessa.

Perhehoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella on sopiva antamaan perhehoitoa. Perhehoitajaksi voi ryhtyä parisuhteessa elävä tai yksin asuva. Perhehoitajana voi toimia omassa kodissaan tai asiakkaan kotona.

Jos perhehoito tapahtuu perhehoitajan kotona, kaikkien perheenjäsenten tulee olla yksimielisiä perhehoidon aloittamisesta. Perheenjäsenten ihmissuhteiden tulee olla kunnossa ja perheen talouden on oltava vakaa.

Perhehoitajan terveydentilan tulee olla hyvä.

Perhehoitajana ei voi toimia hoidettavan oma lapsi, vanhempi eikä avo- tai aviopuoliso.

Lakisääteinen ennakkovalmennus

Perhehoitolain (263/2015) mukaan perhehoitajan tulee käydä ennakkovalmennuksessa ennen toimeksiantosopimuksen tekemistä. Riippumatta perhehoitajaksi ryhtyvän koulutuksesta tai työkokemuksesta on ennakkovalmennus oleellisen tärkeä osa perhehoitajan tehtävään valmentautumista.

Valmennuksen aikana perhehoitajaksi aikoiva voi arvioida omia valmiuksiaan ja halukkuuttaan ryhtyä perhehoitajaksi. Valmennuksessa annetaan tietoa perhehoidosta ja perehdytään ennakolta perhehoitajan tehtävään. Tarkoituksena on välittää kokemuksia perhehoitajana toimimisesta.

Valmennuksessa pohditaan mm. sitä, kuinka tukea perhehoidossa olevaa henkilöä ja mitä perhehoidon aloittaminen merkitsee hänelle, hänen läheisilleen ja perhehoitoperheelle. Valmennus sisältää perhehoitajan asemaa, velvollisuuksia ja lainsäädäntöä koskevaa tietoa.

Ennakkovalmennuksen käynnistymisvaiheessa ei tarvitse olla varma halustaan tai kyvystään perhehoitajan tehtävään. Valmennuksessa saatava tieto auttaa tekemään päätöksen perhehoitajaksi ryhtymisestä.

Valmennuksessa oleva ja kouluttajat laativat kirjallisen arvioinnin perhehoitajaksi ryhtyvän valmiuksista ja edellytyksistä toimia perhehoitajana.

Perhehoitajan asema

Perhehoitaja tekee toimeksiantosopimuksen sijoittavan kunnan kanssa. Perhehoitaja ei tarvitse erillistä lupaa aluehallintovirastolta. Yksityiset ammatilliset perhekodit tarvitsevat toiminnalleen aluehallintoviraston luvan.

Toimeksiantosopimuksessa sovitaan molemminpuolisista velvollisuuksista ja oikeuksista, kuten hoitopalkkiosta ja kulukorvauksesta sekä perhehoitajan tuesta. Hoitopalkkio ja kulukorvaus ovat veronalaista tuloa. Perhehoidon hoitopalkkio kerryttää eläkettä. Sijoittava kunta vakuuttaa perhehoitajan perhehoitajan tehtävässä tapahtuvan tapaturman ja siinä ilmenneen ammattitaudin varalta.

Toimeksiantosopimus tehdään jokaisen perhehoidossa olevan asiakkaan osalta erikseen ennen perhehoidon alkamista. Toimeksiantosopimus voi olla voimassa toistaiseksi tai määräajan.

Toimeksiantosuhde ei ole työsuhde. Toimeksiantosuhteinen perhehoitaja ei ole myöskään yrittäjä. Toimeksiantosuhteisia perhehoitajia toimii myös toiminimellä.

Perhehoidosta maksettava hoitopalkkio ja kulukorvaukset määritellään Perhehoidon yksikön toimintaohjeessa.

Hoidettavien määrä perhehoidossa

Hoidettavien määrä perhehoidossa määritellään Perhehoitolaissa (263/2015). Lain ja Pirkanmaan perhehoidon yksikön linjauksen mukaan perhekodissa voidaan hoitaa samanaikaisesti enintään neljää henkilöä hoitajan kanssa samassa taloudessa asuvat alle kouluikäiset lapset ja muut erityistä hoitoa tai huolenpitoa vaativat henkilöt mukaan luettuina, mikäli hoidosta vastaa yksi perhekodissa asuva henkilö. Perhekodissa voidaan hoitaa 5 - 7 henkilöä, jos perhekodissa annettavasta hoidosta, kasvatuksesta ja muusta huolenpidosta vastaa vähintään kaksi perhekodissa asuvaa henkilöä. Heistä toisella tulee olla tehtävään soveltuva koulutus (esimerkiksi nykyinen sosiaali- tai terveysalan toisen asteen tutkinto).

Ota yhteyttä

Jos olet kiinnostunut perhehoitajuudesta ja ennakkovalmennuksesta, ota yhteyttä.

Koordinaattori
Tia Salminen
sähköposti [email protected]

Ohjaaja
Leila Airosto
puhelin 040 806 3159
sähköposti [email protected]