Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Asiakasmaksut

Nyt

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuihin on tulossa muutoksia, joista osa astuu voimaan 1.7.2021 ja osa 1.1.2022. Asiakasmaksujen laskutuksessa saattaa olla useamman kuukauden keskeytys. Kun uusi päätös on saatu tehtyä, asiakkaan on hyvä varautua laskuun, joka sisältää useamman kuukauden maksun. Muutokset vaikuttavat myös mm. pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja perhehoidon laskujen suoramaksu- ja elasku-valtuutuksiin. Lue tarkemmat tiedot muutoksista ja ohjeet kuinka toimia:


Laskutuskatko 13.10. – 19.10.2021

Tampereen kaupunkikonsernin myyntilaskuoperaattori vaihtuu ja jatkossa operaattori on Telia Finland Oyj. Vaihto aiheuttaa laskutuskatkon. Laskutuskatko alkaa keskiviikkona 13.10.2021 ja loppuu tiistaina 19.10.2021. Laskutuskatkon jälkeen lähtevien asiakasmaksulaskujen eräpäivä siirtyy. Jos lasku lähtee asiakkaalle 20.10., laskun eräpäivä on 10.11.

Tampereen kaupungin sähköinen laskutus yksinkertaistuu.

Asiakkaiden on uudistettava e-laskujen ja suoramaksujen laskutussopimukset.

Tampereen kaupunki uudistaa ja yhtenäistää sähköistä laskutustaan. Sekä e-laskujen että suoramaksujen laskutus muuttuu lokakuun aikana. Jatkossa riittää, että kaupungille maksuja maksava asiakas tekee vain yhden sopimuksen Tampereen kaupungin kanssa e-laskujen ja suoramaksujen vastaanottamisesta. Muutos on tehtävä omassa verkkopankissa tai oman pankin toimipisteessä.

Laskutuskäytäntöjen muutos tulee voimaan 20. lokakuuta. Muutos edellyttää nykyisin e-laskuja tai suoramaksuja saavilta asiakkailta huomiota ja toimenpiteitä. Jatkossa kaikki laskut saa sopimuksen mukaan joko suoramaksuina tai e-laskuina sen jälkeen kun on uusinut sopimuksensa. Jos asiakas ei tee muutosta laskutussopimukseensa, hän alkaa saada käyttämistään kaupungin palveluista paperisia laskuja postiosoitteeseensa.

Varsinkin ikäihmisten laskuista huolehtivien tulee huomioida, että nykyistä suoramaksusopimusta on muutettava. Suoramaksusopimus uusitaan tekemällä suoramaksuvaltuutukseen uusi kohdennus 20.10. alkaen Tampereen kaupunki/laskut. Joissain pankeissa suoramaksuvaltuutuksen voi hoitaa myös verkkopalvelussa.

Kaikkien ei kuitenkaan tarvitse tehdä muutoksia. Mikäli asiakkaalla on jo valmiiksi tehty kotipalveluihin kohdennettu suoramaksusopimus tai e-laskusopimus, hänen ei tarvitse tehdä muutoksia. Jatkossa tämä sopimus kattaa kaikki muutkin kaupungilta tulevat laskut eli asiakas saa e laskun tai suoramaksulaskun automaattisesti.

Verkkolaskutuksesta sopineet asiakkaat saavat 20.10. alkaen omaan verkkopankkiinsa hyväksymispyyntöviestin, jonka hyväksymällä saa jatkossakin e-laskuja kaupungilta. Laskut alkavat tulla e-laskuina siitä alkaen, kun on hyväksynyt pyynnön. Muutospyynnön voi myös hylätä, ja tällöin asiakas saa laskunsa vain paperisena

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut

Asiakasmaksuja peritään seuraavista sosiaali- ja terveyspalveluista:

Maksun voi hoitaa joko postitse lähetetyllä laskulla tai halutessaan laskun voi saada suoraan omaan verkkopankkiin. Verkkolaskua varten asiakkaan pitää tehdä omassa verkkopankissaan sopimus e-laskujen vastaanotosta. Terveysasemat ja Hatanpään sairaalan poliklinikat eivät ota vastaan käteistä rahaa, mutta maksun voi maksaa yleisimmillä luotto- ja maksukorteilla. Visa Electron käy ko. toimipisteissä.

Laskujen maksaminen käteisellä on mahdollista kaupungin kassapisteessä , joka toimii maksupisteinä kaikille Tampereen kaupungin laskuttamille laskuille.

Hammashoidon asiakaslaskuja koskevat tiedustelut

  • Tampereen kaupungin hammashoidon laskut: puhelin 040 549 6170, arkisin klo 9 - 11 ja 12 - 13.30 tai sähköposti hammaslaskut(at)tampere.fi
  • Ostopalveluja koskevat hammashoidon laskut: puhelin 040 549 8911, arkisin klo 9 - 11 ja 12 - 13.30

Asiakasmaksujen yhteystiedot (ei hammashoito)

Asiakasmaksut
sähköposti [email protected]
puhelin 040 751 6706

Puhelinaika ma - to klo 9 - 12.


postiosoite Naulakatu 2
33100 Tampere

Erääntyneet maksut

Erääntyneestä maksusta peritään korkolain mukainen viivästyskorko ja maksumuistutuksesta viivästysmaksuna 1,80 euroa. Maksamattomat saatavat annetaan perintätoimiston perittäviksi. Asiakasmaksuista annetun lain mukaan maksut ovat suoraan ulosottokelpoisia.

Kotihoidon, asumispalvelujen ja pitkäaikaisen laitoshoidon maksupäätökset ja laskut

Kotihoidon, asumispalvelujen ja pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaiden kannattaa huomata, että tulojen mukaan määräytyvän asiakasmaksun määrittely vie yleensä useita viikkoja palvelun alkamisesta. Palvelu kuitenkin laskutetaan palvelun alkamispäivästä alkaen, joten toivomme asiakkaiden huomioivan tämän taloudenpidossaan palvelun alkuvaiheessa. Kotihoidon asiakkaat voivat maksupäätöstä odottaessaan arvioida asiakasmaksunsa suuruutta kotihoidon maksujen arviolaskurin avulla. Laskutusviiveen pituuteen voi itse vaikuttaa toimittamalla pyydetyt tuloselvityksen asiakasmaksutoimistoon mahdollisimman nopeasti palvelun aloittamisen jälkeen.

Asiakasmaksun alentaminen ja/tai perimättä jättäminen

Päätös asiakasmaksun alentamisesta tehdään yksilöllisen harkinnan perusteella. Päätökseen vaikuttavat sinun ja perheenjäsentesi tulot ja menot sekä varallisuus. Asiakasmaksun perimättä jättäminen ja alentaminen ovat ensisijaisia toimenpiteitä toimeentulotukeen nähden.

Pitkäaikaisen laitoshoidon, palveluasumisen ja kotihoidon maksut voidaan alentaa tai jättää perimättä myös huollollisista syistä.

Lisäksi voit sopia maksusuunnitelmasta laskuttajan kanssa, jos kyse on normaalia kuukausimaksua suuremmista laskuista ja jos laskun maksaminen ei onnistu kerralla. Maksusuunnitelma tehdään asiakaskohtaisen harkinnan mukaisesti.

Asiakasmaksun alentamista tai siitä vapauttamista kannattaa hakea "Hakemus asiakasmaksun alennuksesta tai vapautuksesta" -lomakkeella:

Jos haet asiakasmaksun alentamista tai vapauttamista vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella, on siitä käytävä ilmi, mistä maksuista haet alennusta tai vapautusta, mistä alkaen ja millä perusteilla. Hakemuksessa on esitettävä selvitys tuloista ja menoista tositteineen.

Lisätietoja saat siitä palvelusta, jonka maksuista alennusta tai vapautusta olet hakemassa.

Muutoksenhaku

Asiakasmaksusta annettuun päätökseen tai laskuun voi vaatia oikaisua Tampereen sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä lukien, sitä päivää lukuun ottamatta. Päätöksen katsotaan saapuneen asianosaisen tiedoksi seitsemäntenä päivänä siitä, kun päätös tai lasku on postitettu, ellei asiassa muuta näytetä. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös/lasku, johon vaaditaan oikaisua sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan. Oikaisuvaatimus tulee toimittaa Tampereen kaupungin kirjaamoon viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Käyttämättä jätetyn palvelun maksu

Jos olet saanut maksun käyttämättä jätetystä palvelusta ja olet siihen tyytymätön, voit toimittaa asiaan liittyvän vapaamuotoisen selvityksen osoitteeseen Tampereen kaupunki, Asiakasmaksut, Naulakatu 2, 33100 Tampere. Ilmoita selvityksessä nimesi, henkilötunnuksesi, yhteystietosi, laskun numero ja perustelu palvelun käyttämättä ja peruuttamatta jättämiselle. Liitä mukaan ne asiakirjat, joihin halutessasi vetoat. Selvityksen on saavuttava Asiakasmaksutoimistoon viimeistään 30. päivänä siitä, kun olet saanut laskun. Lasku katsotaan saapuneeksi 7. päivänä laskun lähettämisestä, ellei muuta näytetä. Ole myös mahdollisimman pian puhelimitse yhteydessä asiakasmaksutoimistoon, jotta laskullesi annetaan lisää maksuaikaa asian selvittämisen ajaksi eikä lasku siirry perintään.


Katso myös

Asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (734/92) ja asetukseen (912/92):