Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


KIEPPI

ESITTELY

6Aika Kestävien kaupunginosien kumppanuusmalli (KIEPPI) -hankkeessa kehitetään Espoon Kerasta, Tampereen Hiedanrannasta ja Turun Tiedepuistosta kestäviä kaupunginosia, joihin syntyy uutta kierto- ja jakamistalouteen pohjautuvaa yritystoimintaa ja työpaikkoja. Hankkeen lopputuloksena tuotetaan hiilineutraalin kaupunginosan kumppanuusmalli, jossa kaupunkien kasvun tarvitsemat erilaiset materiaalivirrat kiertävät aluetaloudessa mahdollisimman suljetusti ja resurssiviisaasti. Hanke kokoaa yhteen kiertotalouden ratkaisuja, jotka tukevat kaupunginosien kehittymistä kestäviksi ja houkutteleviksi asukkaineen, työpaikkoineen ja palveluineen. 

Toiminnan pääkohderyhmä ovat kierto- ja jakamistalouden tuotteita ja palveluja tarjoavat yritykset, joille tarjoutuu mahdollisuuksia kehittää ja pilotoida ratkaisuja todellisissa ympäristöissä. Lisäksi kohderyhmänä ovat muut kestävää kehitystä edistävät yritykset, tiedeyhteisöt ja kaupunkilaiset.

Tampereen kaupunki on hankkeen päätoteuttaja. Osatoteuttajia ovat Espoon kaupunki ja Turku Science Park Oy. Hankkeen toteutusaika on 8/2019–9/2021.

Hankkeessa mukana olevat kaupunginosat

Hiedanranta, Tampere

Näsijärven rannalle sijoittuvasta Hiedanrannasta rakennetaan tulevaisuuden kestävää ja älykästä kaupunginosaa. Ratikkalinjan lisäksi alueelle hahmotellaan 25 000 uutta asukasta ja 10 000 uutta työpaikkaa. KIEPPI-hankkeen myötä Hiedanrantaan luodaan kiertotalouden mukaisten kaupunginosien kumppanuusmalli, jossa kaupunkeja kehitetään yhteisyössä innovaatioita tuottavien yritysten kanssa ja joka on monistettavissa muualle ja skaalattavissa kaupunkitasolle.

Kera, Espoo

Espoon rantaradan, Leppävaaran kaupunkikeskuksen ja Turunväylän läheisyydessä sijaitsevaan Keraan rakentuu digitaaliseen alustaan pohjautuva kaupunginosa, missä yrityslähtöiset kiertotalousratkaisut tukevat alueen kehittymistä kestäväksi ja houkuttelevaksi asuin- ja työalueeksi. Alueelle tavoitellaan 14 000 asukasta ja 10 000 työpaikkaa. KIEPPI-hanke edistää Keran alueella jakamistalouden palveluja, materiaalivirtojen hyödyntämistä sekä urbaania ruuantuotantoa.

Tiedepuisto, Turku

Korkeakoulukampuksesta, sairaala- ja yrityskeskittymästä ja Itäharjun brownfield-alueesta muodostuva Turun Tiedepuisto on osaamisen ja korkean teknologian työpaikkojen kasvukeskus keskellä Turkua. Tulevaisuudessa alueelle tavoitellaan mm. 10 000 uutta työpaikkaa, 20 000 uutta asukasta sekä nopeaa työmatkaliikennettä pääkaupunkiseudulle Tunnin junan myötä. KIEPPI-hankkeen avulla alueelle muodostetaan uusia kumppanuuksia ja testataan kestävän kehityksen mukaisia jakamis- ja kiertotalouden ratkaisuja ja palvelukokonaisuuksia.


Kumppanuusmalli

Kumppanuusmalli on erityisesti kaupungeille ja yrityksille kehitetty toimivan kiertotalouden yhteistyön toteuttamisen malli.

Kiertotalous vaatii toteutuakseen uudenlaisia osallistavia ja poikkihallinnollisia toimialat ja organisaatiorajat ylittäviä tuotanto-, palvelu- ja yhteistyömalleja. Kumppanuusmalli tarjoaa toimintatapoja tämän yhteistyön kehittämiseen.

Mallin toivotaan hyödyttävän jokaista kehittäjää, joka on tekemisissä kiertotalouden kysymysten parissa, sillä se tarjoaa monipuolisesti soveltamismahdollisuuksia ja ideoita erilaisille organisaatioille yhteistyön rakentamiseen ja ohjaa käyttäjää kohti yhteiskehittämistä.

Ohessa olevat kumppanuusmallin materiaalit on tuotettu yhteistyössä hankkeen osatoteuttajien, Industryhackin ja Sitowisen kanssa. Voit käyttää niitä organisaatiosi kumppanuuksien suunnittelun tukena.

PILOTIT

Hankkeen pilotit

Hankkeessa pilotoidaan yhdessä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa kiertotalouden mukaisia ratkaisuja liittyen viiteen eri teemaan. Pilotteja suunniteltiin keväällä 2020 työpajoissa ja tapaamisissa. Pilottien teemat ovat seuraavat:

1. Tilat sekä jakamis- ja kiertotalouden palvelut (Espoossa ja Turussa)

2. Ravinne-, energia- ja materiaalivirtojen hyödyntäminen (Espoossa ja Turussa)

3. Urbaanin ruuantuotannon ratkaisut (Tampereella ja Espoossa)

4. Jäte- ja sivuvirtojen hyödyntäminen (Tampereella ja Turussa)

5. Monimuotoiset ja terveyttä edistävät sini-viherrakenteet (Tampereella)

Kutsumme yrityksiä ja muita tahoja ottamaan rohkeasti yhteyttä erilaisten kiertotalouden mukaisten ratkaisujen kanssa liittyen yllä oleviin pilottikokonaisuuksiin.

Hankkeessa Tampereella toteutettavat pilottikokonaisuudet

Tampereen pilottien teemat ovat: infra- ja katurakentamisen kiertotalous, urbaanin ruoantuotannon ratkaisut ja kestävät ja terveyttä edistävät sini-viherrakenteet.

Infra- ja katurakentamisen kiertotalous

Infra-alan yritysten kiertotalousvalmiudet. Tampereella on tehty elokuussa 2020 selvitys infra-alan yritysten kiertotalousvalmiuksista. Selvityksen aikana tavattiin yhdeksän infra-alan yritystä Jenni Nurmen (Reroute Oy) johdolla. Tapaamisten tavoitteena oli selvittää, mitkä ovat infra-alan kiertotalousvalmiudet tällä hetkellä ja minkälaisia toiveita, tavoitteita ja esteitä yritykset pystyivät erittelemään infra-alan kiertotaloustoiminnan eteenpäin viemisessä. Haastattelujen raportissa on sekä suoria lainauksia haastateltujen yritysten edustajilta että tiivistelmä haastattelujen havainnoista.

Katu- ja maarakentamisen kiertotalouden ekosysteemikuvaus. Infra-alan kiertotalousedellytysten ekosysteemiselvityksessä kuvataan toimijoiden rooleja infra-alan kiertotalouden edistämisessä, infra-alan kiertotalouden edellytyksiä sekä tarkastellaan, mihin pullonkauloihin keskittymällä kiertotalouteen siirtymistä infra-alalla voitaisiin vauhdittaa Tampereella. Kuvaus on tehty erityisesti kaupunkien näkökulmasta, sillä kaupunkien rooli infra-alan ohjaamisessa on huomattava. Työ on tehty yhteistyössä Ethican kanssa.

Kiertotalouden mukainen hankintamenettely katu- ja maarakentamiseen. Tampereen kaupunki on kehittänyt uusia kiertotalouden periaatteiden mukaisia hankintamenettelyitä katu- ja maarakentamiseen. Uuden hankintamenettelyn tavoitteena on edistää kaupungin kestävyystavoitteita liiketoiminnallisesti kannattavalla tavalla. Hankintamenettelyjä ja niihin liittyviä kiertotalouskriteerejä testattiin Tampereella Yliopistonkadun saneerauksessa. Liitteistä löytyvät kyseisen kohteen hankinta-asiakirjat, jotka ovat monistettavissa muihin kohteisiin.

Urbaanin ruoantuotannon ratkaisut

Hiedanrannan urbaani ruuantuotanto. Miia Heinonen teki osana Tampereen yliopiston ajankohtaisia kiertotalouden haasteita ja ratkaisuja -kurssia selvityksen Hiedanrannan urbaanista ruuantuotannosta Tampereen kaupungille ja KIEPPI-hankkeelle.

Hiedanrannan aquaponinen viljely. Timo Loiva, Sanna Teinilä, Marikki Väisänen tekivät osana Tampereen yliopiston Ajankohtaisia kiertotalouden haasteita ja ratkaisuja -kurssia laaja-alaisen selvitystyön aquaponisen viljelyn mahdollisuuksista ja reunaehtoista Hiedanrannassa.

Kestävän urbaanin ruoantuotannon ekosysteemikuvaus. Yhteistyössä Ethican kanssa tehtiin urbaanin ruoantuotannon ekosysteemikuvaus Hiedanrannan kehitysyhtiölle. Siinä annetaan esimerkkejä siitä, miltä kestävä urbaani ruoantuotanto voisi Hiedanrannassa tai sen kaltaisilla uusilla asuinalueille näyttää, sekä esitetään toimenpiteitä tämän kaltaisen ekosysteemin rakentamiseksi.

Viljelyrobotin palvelukonsepti ja liiketoimintamallit. Meluta Oy kehitti KIEPPI-hankkeessa automatisoidun viljelyrobotin palvelukonseptia ja testasi eri liiketoimintamalleja. Viljelyrobotin tavoitteena on vähentää urbaaniin ruoantuotannon ratkaisuihin liittyviä suuria henkilötyötunteja ja sitä kautta vähentää läpileikkaavasti urbaanin ruoantuotannon kustannuksia.

Vertikaaliviljelylaite urbaanissa ympäristössä. Netled Oy testasi KIEPPI-hankkeen pilotissa yrityksen uutta vertikaaliviljelylaitetta urbaanissa toimintaympäristössä. Samalla yritys kehitti lähiruoan palvelukonseptia Hiedanrannan alueen ravintoloille ja kuluttajille.

Maaperän kierrättäminen. Digi Toilet Systems Oy kehitti yhdessä Blokgarden Oy:n kanssa ratkaisua maaperän kierrättämiseen KIEPPI-hankkeessa. He hyödynsivät pilotissaan Hiedanrannan alueen sivu- ja jätevirtoja (esim. biojätettä).

Mullan suljettu kierto & biojäte lannoitteena ja kaupunkiviljelypeli. Blokgarden Oy osallistui KIEPPI-hankkeessa kahteen kehittämispilottiin. Yritys pilotoi omaa uudenlaista kaupunkiviljelyn pelillistämisratkaisua Tampereen kaupungin neljällä eri puistoalueella. Lisäksi he osallistuivat Digi Toilet Systems Oy:n maaperän kierrättämispilottiin.

Kestävät ja terveyttä edistävät sini-viherrakenteet

Luonnonkasvillisuuden jatkokäytön mahdollisuudet. Villi Vyöhyke ry on tehnyt yhteistyössä KIEPPI-hankkeen ja Hiedanrannan kehitys Oy:n kanssa kokeiluja Hiedanrannan luonnonkasvillisuuden säilyttämiseksi rakentamisen aikana. Pilotin tavoitteena on saada alueelle ominainen, osittain uhanalainenkin kasvillisuus kerättyä talteen, monistettua ja siirrettyä tuleville asuinalueille. Selvityksessä kartoitetaan tarkemmin, miten Hiedanrannan alueen nykyistä kasvillisuutta voitaisiin hyödyntää Hiedanrannan tulevien viheralueiden perustamisessa.

Kestävän ympäristörakentamisen ohjeet. Osana hanketta kehitettiin yhteistyössä Tampereen kaupungin maankäytön ja vihersuunnittelijoiden sekä Hanna Tajakan (Viher-Arkki) kanssa asiantuntijoiden tarpeeseen muokatut Kestävän ympäristörakentamisen (KESY) -ohjeet maisemasuunnittelun ja maarakentamiseen.

Maisemasuunnittelija tai maankäytön suunnittelija voi käyttää näitä tarkastuslistoja apunaan suunnittelutyössä, kun tarkoituksena on huomioida kestävän kehityksen ja Kestävä ympäristörakentaminen KESY-toimintamallin tavoitteita. Tarkastuslistoissa on kuvattu esimerkinomaisesti asioita, joita huomioidaan kuhunkin asiakokonaisuuteen ja näkökulmaan liittyen. Kaikki mainitut asiat eivät välttämättä aina liity arvioitavaan suunnitteluhankkeeseen. Tarkastuslistoja saa ja pitää kehittää omaan tarpeeseen parhaiten sopivaksi.

Luonnonkasvien siementen jatkokäytön ekosysteemikuvaus. Työssä käydään läpi luonnonkasvien siementen käytön lähtökohtia ja mahdollisuuksia kaupungeille ja liiketoiminnalle. Työ on jatkoa rikastamisniitty-pilotille Hiedanrannassa. Siinä tarkastellaan pilotin laajempia käyttömahdollisuuksia ja siihen liittyviä esteitä ja mahdollisuuksia.

Rikastamisniitty-pilotissa hyödynnetään Hiedanrannan vanhalta teollisuusalueelta kerättyjä alueelle tyypillisiä kasveja. Siementen kantaa rikastetaan alueelle perustetussa rikastamisniityssä usean vuoden ajan, jotta pieten kasviesiintymien määrä saadaan kasvamaan niin suureksi, että niitä voi hyödyntää tulevan asuinalueen viherrakentamisessa esimerkiksi niittyinä.

Rikastamisniityn liiketoiminnallistaminen. Kreapal Oy selvitti Hiedanrannan kaupunginosassa kehitettyyn rikastamisniitty-konseptiin liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia yhdessä alan yritysten kanssa.

AJANKOHTAISTA

Loppujulkaisu: KIEPPI-hankkeen tuloksia – Kumppanuusmallilla sinne ja takaisin

Julkaisu sisältää hankkeen, kaupunginosien ja kiertotalouden kumppanuusmallin esittelyt. Mukana ovat myös osiot Kiertotalouden kumppanuuden elinkaari hankkeen pilottien kautta ja Miten sinä voit käyttää mallia.

Julkaisussa kerrotaan, miten hankekehittämistä voi tarkastella kumppanuusmallin kautta ja nostetaan esiin konkreettisia esimerkkejä.

KIEPPI-hankkeen alku ja loppu -tilaisuus

Lämpimästi tervetuloa KIEPPI-hankkeen lopputilaisuuteen 23.9. klo 12-14. Alla tilaisuuden ohjelma. Tilaisuus pidetään etänä osallistumisalustan kautta. Osallistumislinkki tilaisuuteen tulee sähköpostiinne ennen tilaisuuden alkua, kun olette ilmoittautuneet alla olevan linkin kautta.

Tilaisuuden ohjelma

Hanke tarjoaa kotisohville tarjoilut. Sitä varten täyttäkää ilmoittautumislomakkeen yhteystieto-kohta huolella.

Vieraillaan kiertotalouden edelläkävijäalueilla

Turun tiedepuisto: Minna Arve, Timo Hintsanen ja Niko Kyynäräinen
Puheenvuoro Risto Veivo (ilmastojohtaja): Kiertotalous osana ilmastotyötä

Espoon Kera: Rosa Väisänen ja Pekka Vikkula
Puheenvuoro Pasi Laitala (kestävän kehityksen johtaja): Yritysyhteistyö osana kestävää kehitystä

Tampereen Hiedanranta: Reijo Väliharju
Puheenvuoro Kari Kankaala (ympäristö- ja kehitysjohtaja): Kiertotalous osaksi elinkeinopolitiikkaa

Kiertotalousmuutokseen vauhtia käytännön ratkaisuilla

Emmi Kauhanen (Espoon kaupunki): Miten kiertotaloutta vahvistettiin Espoossa
Petri Leppänen (Tampereen kaupunki): kokemuksia kiertotalouden mukaisten infran hankintojen kehittämisestä
Turun teknologiakiinteistöt ja LOCI maisema-arkkitehdit Oy: Turun Jussin aukio viihtyisäksi kestävillä ratkaisuilla
Q&A – yleisö saa esittää kysymyksiä

Kumppanuusmallin esittely

Anna Korpela (Industyhack) ja Tiina Sahakari (Sitowise)
Tutustu kumppanuusmalliin videon avulla ennen tilaisuutta:

Yhteistyö yritysten kanssa: miten meni noin niinkun omasta mielestä

Tampere: Tyyppaamo yritysyhteistyön alustana
Turku: yrityspalvelut kestävässä kaupunkikehittämisessä
Espoo: kiertotalouden ratkaisuja yritysyhteistyöllä

Loppusanat ja kiitos


Ekosysteemikuvaushankinnan kysymykset ja vastaukset

Liitteessä vastaukset kysymyksiin, jotka Hilman hankintaan "Kestävän urbaanin ruoantuotannon ekosysteemikuvaus Hiedanrannan kaupunginosaan".

Kiertotalouden selvitystyö julkaistiin

KIEPPI-hankkeen projektikoordinaattori Tommi Halonen on tehnyt Tampereen kaupungilla selvitystyön kiertotaloudesta. "Tampereen kaupunki kiertotaloussiirtymän mahdollistajana ja muutoksen kiihdyttäjänä" löytyy alta. Ensimmäisenä on kokopitkä versio, ja sen jälkeen kokopitkästä versiosta otetut viisi teemaa löytyvät erillisinä tiedostoina.

LISÄTIEDOT

OTA YHTEYTTÄ

Projektipäällikkö
Karoliina Tuukkanen
puhelin 041 730 1710
sähköposti [email protected]

Projektikoordinaattori
Tommi Halonen
puhelin 044 481 1007
Sähköposti [email protected]

Espoon kaupunki
Projektipäällikkö
Reetta Jänis
puhelin 044 551 9484
Sähköposti [email protected]

Espoon kaupunki
Erityisasiantuntija
Mia Johansson
puhelin 040 553 0439
Sähköposti [email protected]

Turun Science Park Oy
Projektipäällikkö
Aino Ukkola
puhelin 044 907 5200
Sähköposti [email protected]

Turun Science Park Oy
Ekosysteemiasiantuntija
Sofia Pihlava
puhelin 044 295 7767
Sähköposti [email protected]