Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Palveluhakemisto: P

Paikkatiedot 

Kartta- ja paikkatietopalvelu

Tietoa paikkatiedoista, avoimesta datasta ja niiden hyödyntämisestä löytyy Tampereen kartta- ja paikkatietopalvelu -sivustolta.

Paikkatiedot

Tampereen Infra tarjoaa monipuolisia rakentamis- ja kunnossapitopalveluja sekä paikkatietopalveluja.

Pakolaiset 

Maahanmuuttajien palvelut

Tampereella asuu yli 10 600 ulkomaan kansalaista noin 125 valtiosta. Pakolaisten ja paluumuuttajien ensivaiheen palvelut järjestetään Maahanmuuttajien alkuvaiheen sosiaalipalveluissa. Itsenäisesti Tampereelle muuttavien ihmisten (oleskeluluvan saaneiden) sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään alueellisissa palveluissa.

Maahanmuuttovirasto Migri on sisäasiainministeriön alainen virasto, joka käsittelee ja ratkaisee maahantuloon, maassa oleskeluun, pakolaisuuteen sekä Suomen kansalaisuuteen liittyviä asioita.

Palloilukentät 

Liikuntapaikat Tampereella

Liikuntatapaikat ovat kaikkien kaupunkilaisten käytettävissä. Kuitenkin sisäliikuntatilojen ja palloilukenttien vuorot jaetaan pääsääntöisesti yhteisöjen käyttöön.

Palotarkastus 

Palotarkastuksella valvotaan, että rakennus tai rakennelma, sen ympäristö ja muut olosuhteet tarkastuskohteessa ovat turvalliset. Lisäksi huolehditaan, että kiinteistön omistaja tai haltija on varautunut onnettomuuksien ehkäisyyn, vahinkojen torjuntaan ja väestönsuojeluun säädöksien ja määräysten edellyttämällä tavalla. Onnettomuuksien ennalta ehkäisyyn liittyvissä kysymyksissä neuvoo ja opastaa virka-aikana päivystävä palotarkastaja.

Palveluasuminen 

Palveluasuminen

Palvelutalot ja ryhmäkodit tarjoavat sopivan asunnon ja tarpeelliset palvelut niille, jotka eivät enää selviä omassa kodissaan, mutta jotka eivät ole laitoshoidon tarpeessa.

Tampereen kaupunki tarjoaa tamperelaisille ikäihmisille asumispalveluja palvelukodeissa ja -taloissa yhteistyössä useiden toimijoiden kanssa. Tampereella toimii myös yksityisiä palvelu- ja hoitokoteja, joihin hakeudutaan suoraan.

Tehostettu palveluasuminen

Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan tehostettua palveluasumista palvelutalossa, tehostettua palveluasumista ryhmäkodissa ja lyhytaikaista tehostettua palveluasumista.

Palvelubussit 

Palvelubussiliikenne on tarkoitettu ensisijaisesti iäkkäille sekä huonosti liikkumaan pääseville ja liikuntaesteisille henkilöille. Palveluliikenteen avulla asiakkaille on mahdollista päästä lähipalveluihin: kauppaan, pankkiin, postiin ja osin terveyspalveluihin. Palveluliikenne liikennöidään arkisin maanantaista perjantaihin Tampereen kantakaupungissa.

Palvelukeskukset 

Palvelukeskukset

Palvelukeskukset ovat ikäihmisten yhteisiä olohuoneita, joissa voi viettää aikaa, tavata tuttuja, osallistua monenlaiseen toimintaan, saada apua arjen eri pulmiin ja aterioida. Siellä järjestetään esimerkiksi konsertteja, yhteislaulua sekä kulttuuri- ja liikuntatuokioita.

Palvelupiste Frenckell 

Palvelupiste Frenckell

Palvelupiste Frenckell neuvoo ja palvelee kaupunkiympäristöä koskevissa asioissa. Frenckellissä, samoissa tiloissa toimii myös joukkoliikenteen asiakaspalvelu.

Palvelussuhdeasiat 

Monetra Pirkanmaa Oy

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut kaupungille tuottaa Monetra Pirkanmaa Oy.

Paperinkeräys 

Taloyhtiöiden keräysastioiden tyhjennyksistä huolehtii pääosin Pirkanmaan Jätehuolto oy. Muut kuntalaiset voivat viedä keräys­paperin ja -kartongin alueellisiin keräys­pisteisiin, joiden keräys­astioiden tyhjennykset hoitaa Paperinkeräys Oy. Mikä tulee posti­luukusta, on keräyspaperia. Kartonki­pakkaukset, jotka tuodaan kaupasta, ovat keräys­kartonkia.

Patsaat, julkiset veistokset ja monumentit 

Veistokset ja monumentit

Tervetuloa tutustumaan Tampereen julkisiin veistoksiin ja monumentteihin.

Pelastusilmoitukset 112 

Hätäpuhelut

Hätänumeroon 112 tulee soittaa aina kiireellisissä, todellisissa hätätilanteissa hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna tai vaarassa, tai jos on syytä epäillä näin olevan. Ammattitaitoiset hätäkeskuspäivystäjät kysyvät tarvittavat kysymykset ja antavat neuvoja sekä opastavat soittajaa.

Soittaminen Hätäkeskuksen hätänumeroon 112

1. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.
2. Kerro, mitä on tapahtunut.
3. Kerro tarkka osoite ja kunta.
4. Vastaa kysymyksiin.
5. Toimi annettujen ohjeiden mukaan.
6. Lopeta puhelu vasta saatuasi luvan.

Pelastuspalvelu 

Aluepelastuslaitos

Pirkanmaan pelastuslaitos, sen vakinainen ja toimenpidepalkkainen henkilöstö yhdessä 50 sopimuspalokunnan kanssa, huolehtii onnettomuuksien ennaltaehkäisystä, pelastustoiminnasta ja varautumisesta poikkeusoloihin kaikkiaan 22 kunnan alueella.

Perhepalvelut 

Isyys ja lapsen huoltajuus

Jos lapsen vanhemmat eivät ole naimisissa lapsen syntyessä, vahvistetaan lapsen isyys tunnustamalla. Isyyden selvittämiseen ja vahvistamiseen liittyvät asiat hoidetaan Tampereella perheasiainyksikössä lastenvalvojien luona.

Lapsiperheen tuet

Lapsen syntyessä ja kasvaessa vanhemmilla on oikeus erilaisiin Kelan maksamiin etuuksiin sekä lakisääteisiin perhevapaisiin.

Lapsiperheiden sosiaalityö

Lapsiperheiden sosiaalityöhön voit ottaa yhteyttä, kun tarvitset apua ja neuvontaa jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen, asumiseen ja talouteen liittyvissä asioissa, lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteessa tai lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemisessa.

Lasten päivähoito

Lasten päivähoito tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista.

Lastensuojelu

Jokainen, joka huomaa lapsen tai nuoren olevan avun tarpeessa, voi ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään. Lapsi tai nuori itse, vanhemmat, sukulaiset tai naapurit voivat hakea apua. Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä.

Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan kiireellisesti sijoitetun, hallinto-oikeuden väliaikaisella määräyksellä sijoitetun tai huostaan otetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä oman kodin ulkopuolella joko perhehoitona tai laitoshoitona.

Palveluja lapsiperheille

Tampereenpalvelut.fi kokoaa tietoa perheille tarjolla olevista Tampereen kaupungin, yritysten, järjestöjen ja seurakuntien palveluista.

Perhe- ja sosiaalipalvelut sekä terveyspalvelut

Tampereen kaupunki järjestää osan perhe- ja sosiaalipalveluista sekä terveyspalveluista alueellisesti. Tampereella on 10 kaupungin omaa terveysasemaa, jotka vastaavat alueellisesti asukkaiden perusterveydenhuollon palveluista.

Perhehoito sijaisperheessä

Perhehoito on lapsen hoidon, kasvatuksen ja huolenpidon järjestämistä kodin ulkopuolella yksityiskodissa. Asiakasohjaus Luotsi etsii, rekrytoi ja kouluttaa uusia sijais- ja tukiperheitä läpi vuoden.

Perheneuvola

Perheneuvola palvelee tamperelaisia lapsiperheitä. Perheneuvola auttaa lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä ja perheen vuorovaikutusongelmissa. Lasten asioissa palvelut on tarkoitettu alle 13-vuotiaille.

Perhepiste Nopea

Perhepiste Nopea palvelee 6 - 17 -vuotiaita tamperelaisia lapsia, nuoria ja heidän perheitään silloin, kun ongelmat nousevat esiin ensimmäisiä kertoja. Nopea auttaa, jos esimerkiksi lapsen tai nuoren kotiintuloajoista ja vapaa-ajanviettotavoista on erimielisyyttä, koulunkäynti ei suju tai keskusteluyhteys kotona ei toimi.

Perhetukikeskukset

Tampereella toimii kuusi perhetukikeskusta. Perhetukikeskusten palveluita ovat lastensuojelun avohuollolliset palvelut ja tukitoimet, perhekuntoutus ja lasten osastohoito.

Perhetyö

Perhetyö on kaikille lapsiperheille suunnattua sosiaalipalvelua, joka tukee perheiden omaa selviytymistä erilaisissa elämäntilanteissa ja ennaltaehkäisee perheiden ongelmatilanteita.

Perheväkivalta

Jokaisella lapsella on oikeus erityiseen suojeluun. Lapselle kuuluu turvallinen ja virikkeellinen kasvuympäristö, niin että hän voi kehittyä tasapainoisesti ja monipuolisesti.

Sijaisperheet

Haluaisitko sinä toimia sijaisvanhempana? Sijaisperheitä tarvitaan lapsille ja nuorille, joiden asuminen omassa kodissa on käynyt mahdottomaksi. Sijaisperheessä lapsi elää perheen jäsenenä, mikä antaa lapselle mahdollisuuden kokea vakaata perhe-elämää, luoda läheisiä ihmissuhteita ja oppia elämän perusasioita.

Vauva- ja perheuinti

Vauva- ja perheuinnit ovat vauvauinti-ikäisen lapsen ja hänen vanhempiensa yhteistä leikki- ja touhuhetkeä sopivan lämpimässä (+32 C) vedessä. Vanhempia ohjaamassa ja tukemassa ovat koulutetut vauvauinninohjaajat.

Äitiys- ja lastenneuvolat

Äitiysneuvola palvelee perhettä raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan aikana. Äiti on neuvolan kirjoissa kolme kuukautta synnytyksen jälkeen, vastasyntynyt lapsi siirtyy kahden viikon ikäisenä lastenneuvolan seurantaan. Lastenneuvolat palvelevat alle kouluikäisiä lapsia ja heidän perheitään.

Peruskorjausneuvonta 

Korjausneuvonta

Asuntotoimen kautta voi hakea valtion avustuksia oman asunnon kunnostamiseen.

Pirkanmaan maakuntamuseon perinnerakennusmestari neuvoo sekä yksityisiä että yhteisöjä vanhojen rakennusten hoidossa.

Perusopetus 

Perusopetus

Perusopetusta annetaan Tampereella pääosin kaupungin ylläpitämissä peruskouluissa. Suomenkielisen perusopetuksen lisäksi järjestetään myös vieraskielistä perusopetusta, monikielisten oppilaiden perusopetusta sekä painotettua ja joustavaa perusopetusta. Perusopetusta järjestetään alueellisen jaon mukaisesti itäisellä, keskisellä ja läntisellä yhteistoiminta- ja oppilasalueella.

Vieraskielinen perusopetus

Vieraskielisessä opetuksessa peruskoulu suoritetaan vieraalla kielellä oppilaan äidinkieltä ja joitakin muita kansallisina pidettyjä oppiaineita lukuun ottamatta. Tavoitteet ja sisällöt eri oppiaineissa ovat samat kuin suomenkielisessä opetuksessa.

Pieneläinten hautaaminen 

Pieneläinten hautaaminen

Suositeltavinta on haudata lemmikki pieneläinhaustausmaalle tai tuhkata se. Myös omakotitalon pihaan tai kesämökille voi haudata lemmikin tietyin edellytyksin. Pieneläinten hautausmaa sijaistee Rautaharkon kaupunginosassa Sulkavuoren eteläpuolella.

Pirkanmaan maakuntakirjasto 

Tampereen kaupunginkirjasto - Pirkanmaan maakuntakirjasto

Tampereen kaupunginkirjastoon kuuluu pääkirjasto Metson lisäksi 13 lähikirjastoa, kolme tietotoria, kaksi kirjastoautoa sekä kirjaston kotipalvelut. Tampereen kaupunginkirjasto toimii myös Pirkanmaan maakuntakirjastona.

Poliisi 

Sisä-Suomen poliisilaitos

Sisä-Suomen poliisilaitos toimii Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa 45 kunnan alueella. Poliisilaitoksen pääpoliisiasema, hallinnollinen ja johdollinen keskus, sijaitsee Tampereella.

Pormestari 

Tampereen kaupunginjohtajana toimii päätoiminen luottamushenkilö eli pormestari. Lauri Lyly (sd) valittiin Tampereen kaupungin pormestariksi kaudelle 2017 - 2021 kaupunginvaltuuston kokouksessa 12.6.2017. Hänen edeltäjänsä oli pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok) vuosina 2013 - 2017.

Potilasasiamies 

Potilasasiamiehen tehtävät määritellään potilaslaissa. Häneltä saa tietoa potilaan oikeuksista, mm. tiedonsaantiin ja hoitoon pääsyyn liittyen. Potilasasiamies toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi esim. tuomalla potilasnäkökulmaa henkilöstön tietoon ja tiedottamalla potilaan oikeuksista.

Psykiatrinen hoito 

Lasten ja nuorten neuropsykiatria

Tampereella toimii Nepsy-tukitiimi, joka tarjoaa palveluja neuropsykiatrisissa (nepsy) lasten, nuorten ja perheiden pulmatilanteissa. Nepsy-tukitiimi palvelee tamperelaisia alle 20-vuotiaita lapsia, nuoria ja heidän perheitään sekä heidän kanssaan työskenteleviä työntekijöitä.

Mielenterveyspalvelut

Sivuille on koottu tietoa ensikontakteista kohderyhmittäin. Akuutissa mielenterveydellisessä hädässä voi ottaa yhteyttä akuuttipsykiatrian poliklinikkaan.

Psykologit 

Koulukuraattorit ja koulupsykologit

Perusopetuksen oppilaat sekä heidän vanhempansa ja opettajansa saavat halutessaan koulukuraattoreilta ja -psykologeilta keskustelu- ja tutkimusapua oppilaan koulunkäyntiin liittyviin pulmiin. Koulukuraattorit ja -psykologit toimivat myös koulujen oppilashuoltoryhmien jäseninä.

Psykologit

Terveysasemilla työskentelee mielenterveystiimejä, jonka muodostavat terveysasemapsykologi ja 1 - 2 psykiatrista sairaanhoitajaa. Mielenterveystiimi hoitaa aikuisten vasta todettuja lieviä ja keskivaikeita mielenterveyden ongelmia.

Puheterapia 

Puheterapiapalvelut

Puheterapiapalvelut painottuvat alle kouluikäisten lasten palveluihin, mutta myös perusopetuksessa toimii neljä puheterapeuttia yhteistyössä oppilashuollon kanssa. Aikuisasiakkaille on saatavissa puheterapiapalveluja ääniongelmien ja änkytyksen hoitoon. Aikuisneurologisia asiakkaita hoidetaan rajoitetusti avoterveydenhuollossa ja laitoshoidossa.

Puistot 

Kasvilajipuisto Arboretum

Hatanpään arboretum sijaitsee noin kolme kilometriä Tampereen keskustasta etelään Hatanpään sairaalan läheisyydessä. Arboretumiin on kerätty pääasiassa sellaisia kasveja, jotka menestyvät Tampereen alueella ja sen ympäristössä, mutta monia harvinaisia ja eksoottisiakin kasveja sieltä löytyy.

Koirapuistot

Tampereen kaupungilla on tällä hetkellä 11 eri puolilla kaupunkia sijaitsevaa koirapuistoa. Santalahden koirapuisto poistettiin käytöstä vuoden 2014 alussa tunnelityömaan takia.

Lasten liikennepuisto

Kalevassa uintikeskuksen vieressä sijaitseva liikennepuisto tarjoaa 6–10-vuotiaille lapsille ja ryhmille mahdollisuuden opetella liikennekäyttäytymistä. Autokoulutuokion jälkeen liikennesääntöjä voi opetella polkuautolla ajamalla. Liikennepuisto on maksuton.

Maisemapellot

Maisemapelloilla viljellään perinteisiä viljakasveja tai erityisiä
kukkivia maisemapeltokasveja. Kasvit ja viljeltävät alueet vaihtuvat
viljelysuunnitelman mukaisesti. Kaupunkiympäristön monipuolistamisen
lisäksi niiden tarkoituksena on perinteisen kulttuurimaiseman ja siihen
liittyvän eliöstön säilyttäminen. Asukkaat voivat hyödyntää vuosittain
vaihtelevien viljelylajien satoa kaupungin ohjeiden mukaisesti.

Puistot

Tampere on vihreä järvien ja harjujen kaupunki. Viidesosa kaupungin pinta-alasta on viheralueita, joihin sisältyvät rakennettujen puistojen lisäksi metsät ja avoimet alueet. Hyvin hoidetut viheralueet ovat olennainen osa kaupunkikuvaa ja parantavat tamperelaisten elämänlaatua.
Tervetuloa nauttimaan Tampereen puistoista!

Infratuotannon katu- ja vihertuotanto rakentaa ja kunnossapitää sopimuksiin perustuen puistoja, maisemapeltoja ja -niittyjä sekä katuviheralueita. Ylläpidettäviä puistopalveluita ovat mm. leikkipaikat, pelikentät, koirapuistot ja skeittipaikat sekä talvisin luistinkentät ja talviliukumäet.

Pysäköinti 

Asukaspysäköinti

Tampereen keskustassa on määrätyillä alueilla asukas- ja yrityspysäköintipaikkoja, joihin voi lunastaa enintään 1 vuoden kerrallaan voimassa olevia pysäköintitunnuksia Tampereen kaupungin pysäköinninvalvonnan toimistosta (Frenckellinaukio 2 A).

Pysäköinti

Tampereen kaupungin alueella on noin 4000 maksullista
kadunvarsipysäköintipaikkaa. Pysäköintimaksujen suuruus vaihtelee riippuen siitä, pysäköidäänkö ydinkeskustassa vai keskusta-alueen ulkopuolella. Pysäköintiä valvoo Tampereen kaupungissa katutilavalvonta.

Pyöräily 

Pyörätiet

Tampereella on tällä hetkellä noin 850 kilometriä jalankulku- ja pyöräteitä, joista katualueilla on 600 kilometriä ja puistoalueilla 250 kilometriä. Seudullisia pyöräilyn pääreittejä eli laatukäytäviä on
seitsemän, ne johtavat keskustasta Hervantaan, Kangasalalle, Teiskoon, Pirkkalaan, Ylöjärvelle, Nokialle ja Lempäälään. Laatukäytävien lisäksi pyöräilyreittiverkostoon kuuluvat pääreitit, aluereitit sekä lähireitit.

Päihdepalvelut 

Avohoitopalvelut

Keskusteluapua tai mahdollisesti avokatkaisulääkitystä tarvitsevat päihde- ja muista riippuvuusongelmista kärsivät asiakkaat voivat joko itse mennä tai heidät voidaan ohjata avohoitoyksikköjen päivystysvastaanotolle hoidon arviointia ja hoitoa varten.

Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevän päihdetyön yksikkö kouluttaa, neuvoo ja tiedottaa päihdeasioissa. Se palvelee kouluja ja oppilaitoksia ja tarjoaa päihdealan koulutusta ammattilaisille ja muille aikuisille.

Katkaisuhoito

Päihdekierre voidaan katkaista avo- tai laitoshoidossa. Ensisijaisesti käytetään avokatkaisua. Katkaisuhoidossa hoidetaan vieroitusoireita ja tuetaan asiakasta päihteiden käytön lopettamisessa. Hoidolla pyritään siihen, että asiakas pystyy aloittamaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kuntoutumisen.

Päihdepalvelut

Päihteisiin liittyvää ensiapua annetaan terveysasemilla niiden aukioloaikoina: ma - to klo 8 - 15.30 ja pe klo 8 - 15. Sosiaalipäivystys neuvoo päihteiden väärinkäyttäjiä ja siellä toimii viikonloppuna nuorten selviämisasema. Päihdeongelmaan apua hakevan kannattaa ottaa yhteyttä sosiaali- tai terveyspalveluihin, Ensiohjaus Ensioon tai Nuorisoasemalle.

Päivystyspalvelut 

Eläinlääkäripalvelut

Eläinlääkintähuolto-sivulta löytyy tietoa eläinlääkärien vastaanotoista sekä eläinlääkäripäivystyksestä.

Ensiapu ja päivystys

Kiireellistä hoitoa tarvitsevat hoidetaan ensisijaisesti oman alueen terveysasemalla. Terveysasemat ovat auki ma - to 8 - 16 ja pe 8 - 15. Sairaanhoitajan vastaanotolle voi mennä ilman ajanvarausta.

Ensiapu Acuta päivystää iltaisin, öisin ja viikoloppuisin: sinne voi hakeutua, jos hoito ei voi odottaa arkiaamuun oman terveysaseman aukeamista.

Hammaslääkäripäivystys

Välitöntä ja kiireellistä ensiapua tarvitsevien hammaslääkäripäivystys toimii Ensiapu Acutan yhteydessä Tampereen yliopistollisen sairaalan tiloissa.

Päivähoito 

Kasvatus- ja opetuspalvelut

Kasvatus- ja opetuspalveluiden asiakaspalvelu neuvoo ja ohjaa päivähoitoon ja esiopetukseen liittyvissä asioissa.

Perusopetuksen hallinnon ja vastaavien rehtoreiden yhteystiedot löytyvät Perusopetuksen yhteystiedot -sivulta.

Lasten päivähoito

Lasten päivähoito tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista.

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on kodinomaista, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa, jossa korostuvat perushoito ja leikki.

Yksityinen päivähoito

Yksityistä päiväkotihoitoa järjestetään ostopalveluna, palvelusetelillä ja yksityisen hoidon tuella. Lisäksi on tarjolla perhepäivä- ja ryhmäperhepäivähoitoa yksityisen hoidon tuella. Yksityisen hoidon tuella perhe voi myös palkata hoitajan kotiin.

Päiväkeskukset 

Päiväkeskukset

Päiväkeskukset tarjoavat virkistystä ja toimintaa kotona asuville, huonokuntoisille ikääntyville niin, että he voivat selvitä kotioloissa mahdollisimman kauan. Päiväkeskuksessa järjestetään virikkeellistä, kuntouttavaa, omatoimisuutta tukevaa ja sosiaalisia kontakteja ylläpitävää toimintaa.

Päätöksenteko 

Esityslistat ja pöytäkirjat

Pöytäkirjat julkaistaan kokouksen jälkeen ennen tarkastamista. Pöytäkirjat ovat tarkastettuja, kun kokouksesta on kulunut noin viikko. Pöytäkirjat ovat julkisia. Internetistä poistettuja pöytäkirjoja voi tulla lukemaan kaupunginarkiston yleisöpäätteelle. Tarvittaessa päätöksen saa pyytämällä sen kirjaamosta.

Kaupunginvaltuusto

Tampereen kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto, jossa on 67 valtuutettua. Valtuutetut ja heidän varajäsenensä valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kunnallisvaaleissa.