Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Suojateiden turvallisuus

Pää- ja kokoojakatujen suojateiden turvallisuuden parantaminen

Tampereen kaupunki on selvittänyt pää- ja kokoojakaduilla sijaitsevien valo-ohjaamattomien suojateiden turvallisuutta. Selvityksessä käytiin läpi 175 valo-ohjaamatonta suojatietä, jotka sijaitsevat vilkasliikenteisillä pää- ja kokoojakaduilla, joilla liikennemäärä ylittää 7000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Suojateiden osalta arvioitiin niiden onnettomuusriskejä ja parantamistarpeita.

Suojateille laaditussa toimenpideohjelmassa toimenpiteiden toteuttaminen on asetettu kiireellisyysjärjestykseen onnettomuusriskin perusteella. Suojatien onnettomuusriskin laskennassa huomioidaan suojatien käyttäjämäärät, tapahtuneet onnettomuudet, lähellä sijaitsevat palvelut kuten koulu.

Turvallisuuden parantamistoimenpiteitä voivat olla esimerkiksi liikennevalot, nopeuden rauhoittaminen, ylitysmatkan lyhentäminen ja alikulun rakentaminen. Kohteiden parantamistoimenpiteiden suunnittelu on käynnistynyt kiireellisyysjärjestyksessä. Toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen vie oman aikansa. Tästä johtuen kiireellisimpien suojateiden turvallisuutta pyritään parantamaan pikatoimenpiteillä kuten nopeusnäyttötaululla, nopeusrajoituksen alentamisella ja suojatien havaittavuutta parantavilla toimenpiteillä.

Kaupunki saa vuosittain useita pyyntöjä uusien suojateiden toteuttamiseksi. Uusia suojateitä toteutetaan harkinnan perusteella. Suojatiellä pitää olla riittävä käyttäjämäärä, ja sijainnin on oltava turvallinen.

Tampere on käynnistämässä suojatiepolitiikan laatimisen yhdessä muiden kuntien kanssa. Suojatiepolitiikan keskeinen tavoite on luoda yhteiset määrittelyt ja perustelut suojateiden merkitsemiselle. Kadun voi ylittää tieliikennelain mukaan myös ilman suojatietä: "Jalankulkijan on ylitettävä ajorata suojatietä kulkien, jos se on lähellä. Muuten ajorata on ylitettävä kohtisuoraan ja yleensä risteyksen vierestä" (Tieliikennelaki 44§).

Suojatieselvityksessä yhtenä tarkasteltavana asiana oli nykyisten valo-ohjaamattomien suojateiden tarpeellisuus pää- ja kokoojakaduilla. Jos suojatiellä on vähäinen käyttäjämäärä ja sitä voidaan pitää vaarallisena, voi toimenpiteenä olla suojatien poistaminen. Toisinaan katujaksolla sijaitsee useita suojateitä lähekkäin, jolloin tarkastellaan mahdollisuutta poistaa osa suojateistä ja varmistetaan jäljellejääville suojateille turvalliset olosuhteet.