Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuus on liikennesuunnittelun keskeinen lähtökohta. Ajonopeuksien hillitseminen on tehokas tapa parantaa liikenneturvallisuutta, sillä riski joutua onnettomuuteen kasvaa ajonopeuden noustessa. Myös onnettomuuden seuraukset riippuvat ratkaisevasti törmäysnopeudesta.

Tampereen nopeusrajoituksia on vähitellen alennettu niin, että tällä hetkellä kantakaupungin alueella nopeusrajoitus on 30 tai 40 kilometriä tunnissa pääväyliä lukuun ottamatta.

Nopeusrajoitusalueet kartalla

Päätökset luottamuselimissä

Nopeusrajoitusjärjestelmän uudistus hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 29.12.2016. Aluenopeusrajoituksen muutos toteutetaan vuosien 2017 - 2021 kuluessa. Samalla arvioidaan ja tehdään tarvittavat liikenteenrauhoittamistoimenpiteet. Aluenopeusrajoitusten muutokset tehdään asuinaluekohtaisten suunnitelmien perusteella. Yhdyskuntalautakunta hyväksyy asuinaluekohtaiset suunnitelmat.

Nopeusrajoituskyselyiden tulokset

Aluenopeusrajoituksen 30 km/h toteuttamisesta on järjestetty kyselyt jo usean asuinalueen asukkaille ja siellä asioiville. Kyselyissä sai merkitä kartalle turvattomia paikkoja. Vastaukset koottiin kunkin aluekokonaisuuden kartalle.

Yhteiskatukokeilu

Takahuhdissa Kuusimäenkadulla on käynnistynyt elokuussa yhteiskatukokeilu välillä Pekankatu-Jukolankatu. Kokeilu kestää syyskuun 2021 lopulle saakka. Lisätietoa tiedotteessa:

Pää- ja kokoojakatujen suojateiden turvallisuuden parantaminen

Tampereen kaupunki on selvittänyt pää- ja kokoojakaduilla sijaitsevien valo-ohjaamattomien suojateiden turvallisuutta. Selvityksessä käytiin läpi 175 valo-ohjaamatonta suojatietä, jotka sijaitsevat vilkasliikenteisillä pää- ja kokoojakaduilla, joilla liikennemäärä ylittää 7000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Suojateiden osalta arvioitiin niiden onnettomuusriskejä ja parantamistarpeita.

Suojateille laaditussa toimenpideohjelmassa toimenpiteiden toteuttaminen on asetettu kiireellisyysjärjestykseen onnettomuusriskin perusteella. Suojatien onnettomuusriskin laskennassa huomioidaan suojatien käyttäjämäärät, tapahtuneet onnettomuudet, lähellä sijaitsevat palvelut kuten koulu.

Turvallisuuden parantamistoimenpiteitä voivat olla esimerkiksi liikennevalot, nopeuden rauhoittaminen, ylitysmatkan lyhentäminen ja alikulun rakentaminen. Kohteiden parantamistoimenpiteiden suunnittelu on käynnistynyt kiireellisyysjärjestyksessä. Toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen vie oman aikansa. Tästä johtuen kiireellisimpien suojateiden turvallisuutta pyritään parantamaan pikatoimenpiteillä kuten nopeusnäyttötaululla, nopeusrajoituksen alentamisella ja suojatien havaittavuutta parantavilla toimenpiteillä.

Kaupunki saa vuosittain useita pyyntöjä uusien suojateiden toteuttamiseksi. Uusia suojateitä toteutetaan harkinnan perusteella. Suojatiellä pitää olla riittävä käyttäjämäärä, ja sijainnin on oltava turvallinen.

Tampere on käynnistämässä suojatiepolitiikan laatimisen yhdessä muiden kuntien kanssa. Suojatiepolitiikan keskeinen tavoite on luoda yhteiset määrittelyt ja perustelut suojateiden merkitsemiselle. Kadun voi ylittää tieliikennelain mukaan myös ilman suojatietä: "Jalankulkijan on ylitettävä ajorata suojatietä kulkien, jos se on lähellä. Muuten ajorata on ylitettävä kohtisuoraan ja yleensä risteyksen vierestä" (Tieliikennelaki 44§).

Suojatieselvityksessä yhtenä tarkasteltavana asiana oli nykyisten valo-ohjaamattomien suojateiden tarpeellisuus pää- ja kokoojakaduilla. Jos suojatiellä on vähäinen käyttäjämäärä ja sitä voidaan pitää vaarallisena, voi toimenpiteenä olla suojatien poistaminen. Toisinaan katujaksolla sijaitsee useita suojateitä lähekkäin, jolloin tarkastellaan mahdollisuutta poistaa osa suojateistä ja varmistetaan jäljellejääville suojateille turvalliset olosuhteet.

Palautteet ja parannusehdotukset

Aloitteet liikenneturvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseksi voi lähettää Tampereen palvelupisteeseen.

Tampereen palvelupiste
sähköposti [email protected]
puhelin 041 730 8168
postiosoite PL 487
33101 Tampere
avoinna ma – pe klo 9 - 16

Liikennesääntöjen ja nopeusrajoitusten valvominen kuuluu poliisin tehtäviin. Poliisille voi ilmoittaa esim. toistuvista liian korkeista nopeuksista tai liikennemerkkien noudattamatta jättämisestä asuinalueilla.

Linkit