Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


27.9. - 11.10.2021

Suunnitelmaehdotukset ovat nähtävänä 27.9. - 11.10.2021 tällä sivulla ja Tampereen palvelupisteessä osoitteessa Frenckellinaukio 2 B. Mahdolliset muistutukset on osoitettava kirjallisesti Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnalle ja toimitettava edellä mainittuna nähtävilläoloaikana kirjaamoon.

Kirjaamo
sähköposti [email protected]
postiosoite PL 487
33101 Tampere

Uimalankatu

Uimalankadun katusuunnitelmaehdotus n:o 1/21201, Kalevan kaupunginosassa, TRE: 6317/10.03.02/2021.

Katusuunnitelmaehdotus on laadittu nykyisen kadun laatutason parantamiseksi ja siinä on huomioitu Hipposkorttelin uudisrakentamisen tarpeet. Asfalttibetonipäällysteisen ajoradan leveys kapenee 5,5 metriin ja sinne on suunniteltu kaksi korotettua suojatietä liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Uimalankadun pituus on 250 m. Yhdistetty jalankulku- ja pyörätie muutetaan 5,0 m leveäksi erotelluksi väyläksi ja se siirtyy katualueen itäpuolelta länsipuolelle. Katualueen viihtyisyyttä parannetaan mm. istutettavilla katupuilla ja kivetyksillä.

Uimalankadun pysäköintipaikat on suunniteltu kadunsuuntaisiksi ja niihin asetetaan 2 h – 4 h aikarajoitukset palvelemaan mm. alueella vierailevia.

Kohteessa uusitaan koko katutilan pintarakenteet ja valaisimet.

Kadun pinta- ja perusvedet johdetaan hulevesiviemäreihin.

Uimalankadun saneeraus kuuluu Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen alustavaan vuoden 2022 vuosisuunnitelmaan.

Tilaaja Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue (poissa 27.9 - 1.10)
Katuinsinööri
Petri Keivaara
puhelin 050 382 6459

Suunnittelija WSP Finland Oy
Suunnitteluinsinööri
Jani Heikura
puhelin 020 786 4347

Possijärvenpolku

Possijärvenpolun (n:o 1/21582) katusuunnitelmaehdotus, Lielahden kaupunginosassa, TRE: 6382/10.03.02/2021.

Katusuunnitelmaehdotus koskee asemakaavan mukaista jalankululle ja pyöräilylle tarkoitettua yhteyttä Sellukadusta koilliseen. Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan JK+PP-väylän leveys on 3,5 metriä, ja se on asfalttipäällysteinen. Väylän pohjoispuolen reuna-alue verhoillaan kenttäkiveyksenä, eteläpuolen hulevesipainanne viimeistellään sepeliverhouksella. Katuvalaistus rakennetaan väylän eteläreunalle. Paaluvälille 55-75 rakennetaan betoninen tukimuuri korkeuserojen tasoittamiseksi väylän pohjoispuolelle. Tukimuurin kohdalle asennetaan 900 mm korkea teräskaide.

Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan Sellukadulle merkitään uusi suojatie Possijärvenpolun kohdalle.

Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Vanhempi erikoissuunnittelija
Eeva Lintula
puhelin 044 486 3716

Katusuunnittelu / Ramboll Finland Oy
Projektipäällikkö
Esa Ränkman
puhelin 040 828 8796

Hervannan pohjoisakseli

Hervannan pohjoisakselin asemakaavaan liittyvien katujen katusuunnitelmaehdotukset, Hervannan kaupunginosassa, TRE:6373/10.03.02/2021.

 • Kanjoninkatu v. Insinöörinkatu – Hervannan vv n:o 1/21493
 • Hepolamminkatu v. Hervannan vv – Tieteenkatu n:o 1/21494
 • Orivedenkatu v. Insinöörinkatu – Tieteenkatu n:o 1/21496
 • Hervannan vv v. Kanjoninkatu – Orivedenkatu n:o 1/21495
 • Aasianpiha n:o 1/21497
 • Afrikanpiha n:o 1/21498
 • Oseanianpiha n:o 1/21499
 • Euroopanpiha n:o 1/21500
 • Tutkijanpolku n:o 1/21503
 • Aasiantanhua n:o 1/21507
 • Aasiansilta n:o 1/21501
 • Afrikansilta n:o 1/21502

Katusuunnitelmaehdotukset on laadittu katujen toteutusta varten ja pohjautuvat vuonna 2020 hyväksytyn Hervannan pohjoisakselin asemakaavan laadinnan yhteydessä tehtyihin selvityksiin ja yleissuunnitelmiin. Alue rajautuu Insinöörinkadun, Kanjoninkadun, Hepolamminkadun Tieteenkadun ja Orivedenkadun väliselle alueelle. Katusuunnitelmaehdotuksissa on esitetty mm. väylien tuleva sijainti, korkeusasema, pintamateriaalit ja pintavesien kuivatus. Kaduilla on 40 km/h aluenopeusrajoitus (pl. Hervannan valtaväylä 50 km/h).

Kanjoninkatu ja Hepolamminkatu

Kanjoninkadulle on suunniteltu keskustan suunnasta kaksi 3,5 metrin kaistaa. Toinen on suoraan menevä kaista ja toinen vasemmalle kääntyvä kaista Insinöörinkadulle. Keskustan suuntaan on suunniteltu kolme 3,25 metrin kaistaa, joilta pääsee kääntymään molempiin suuntiin Hervannan valtaväylälle ja ajamaan suoraan Hepolamminkadulle.

Kanjoninkadun ja Hervannan valtaväylä liittymän erotuskaistalle on sijoitettu matala pensasryhmä. Kanjoninkadun pohjoispuolen reuna-alueet nurmetetaan ja alueelle istutetaan monilajinen puuryhmä. Kadun eteläpuolelle istutetaan maisemaniitty, joka jatkuu Hervannan valtaväylälle.

Hepolamminkadun kaistajärjestelyihin on suunniteltu pieniä muutoksia nykyiseen nähden. Hepolamminkadun ja Tieteenkadun liittymään on suunniteltu uusi liikennevaloliittymä. Hepolamminkadun eteläreunaan on merkitty istutettavaa maisemaniittyä. Nykyiset voimajohdot estävät suuremman kasvillisuuden kuten puiden istuttamisen alueelle.

Orivedenkatu

Nykyinen ajorata kavennetaan 6,5 metriin ja kadunvarsipysäköintipaikat jäsennellään uudelleen. Kadun molemmille puolille on suunniteltu erotellut pyörätiet ja jalkakäytävät. Yksisuuntaisten pyöräteiden leveydet ovat 2,0 metriä ja jalkakäytävien leveydet 2,5 metriä. Kadun eteläreunaan on suunniteltu 3,0 metriä leveä ajantasauspysäkki kahdelle linja-autolle. Orivedenkadun länsi- ja itäpäähän on merkitty katupuita ajoradan ja pyörätien välissä olevalle betonikivettävälle erotusalueelle.

Hervannan valtaväylä

Hervannan valtaväylän ajoradat on linjattu osittain uudelleen. Katu toimii alueen pääkatuna ja joukkoliikennekatuna. Nykyinen linja-autojen pysäkkipari poistetaan. Kadun välikaistaa kavennetaan noin 7,0 metristä 4,0 metriin ja nykyinen kahden puun rivistö poistetaan ja istutetaan uusi yhden puun rivistö. Puiden alle välikaistalle on suunniteltu nurmetus. Kadun asfalttibetonipintaisten ajoratojen leveys on 7,0 metriä. Länsipuolen asfalttibetonipintaisen pysäköintihalliin johtavan kääntymiskaistan leveys 3,25 metriä. Kadun reunaluiskiin on suunniteltu maisemaniittyä. Eteläosassa Orivedenkadun sillan jälkeen luiskat liittyvät nykyiseen ympäristöön nurmetuksella.

Hervannan valtaväylälle on suunniteltu uusi suuntaisliittymä pysäköintihalliin Afrikansillan pohjoispuolelle sekä uusi kolmihaarainen liikennevalo-ohjattu liittymä Orivedenkadun sillan pohjoispuolelle minkä kautta kytketään uusien pysäköintilaitosten liikenne katuverkolle.

Aukiot

Hervannan pohjoisakselin aukioiden muotokieli ja ilme on saanut inspiraation asemakaavassa annetuissa maanosiin viittaavista nimistä. Jokaisella aukiolla on oma tunnistettava identiteettinsä. Aukiota yhdistävänä ja aluekokonaisuuden yhteen sitovana elementtinä on pintakiveys, jonka periaatteita varioidaan eri aukioilla niiden konseptiin sopivalla tavalla.

Aasianpihalla yhdistyvät liike ja runsaat istutukset. Aukion keskelle sijoittuu sillalta johtava pyöräreitti ja sitä reunustavat jalankulkupainotteiset alueet. Kulkureitille työntyvät istutusalueet tasaavat sillalle nousevan aukion korkeuseroja ja ohjaavat kulkua ja kulkunopeuksia aukiolla. Aukion istutukset ovat monilajisia ja kerroksellisia. Istutusalueiden keskelle on sijoitettu puuistuksia sekä varauksia suojaisille oleskelu- ja levähdysalueille. Aasianpihan tavoitteena on olla kulkijalle nopeasti aistittava ja kiinnostava kokonaisuus esimerkiksi läpikulkumatkalla raitiotiepysäkille.

Afrikanpihalla korostuvat suurehkot ja suojaisat istutus- ja kokoontumissaarekkeet, jonne voi tulla oleilemaan tai levähtämään. Aukion kasvillisuus on savannimaista esimerkiksi monilajisia heinäistutuksia ja pikkupuita. Afrikanpihalla eri liikkumismuotoja ei ole eroteltu vaan kulkija voi hakea itselleen sopivan reitin.

Oseanianpihan muotokieli on soljuvampaa rantapolkujen ja riuttojen tapaan. Aukiolle muodostuvat kulkuväylät ja oleskelusopukat ovat pienipiirteisiä. Istutusalueet polveilevat rantadyynien lailla ja kasvillisuus on matalaa.

Euroopanpiha on piazzatyyppinen kokonaisuus, jossa oleskelu sijoittuu pääasiassa aukion reunoille. Euroopanpihalla istutukset ovat monilajista, perinteisempää kaupunkivihreää. Istutussaarekkeet suojaavat ja erottavat aukion Orivedenkadun katualueesta.

Tutkijanpolku

Tutkijanpolku on 5,2 metriä leveä eroteltu pyörätie- ja jalkakäytävä Hervannan valtaväylän ja Tieteenkadun välillä.

Aasiantanhua

Aasiantanhualle sijoittuu 5,9 m leveä eroteltu pyörätie- ja jalkakäytävä, jonka kautta saavutetaan yhteys Insinöörinkadulta Tieteenkadulle ja Hepolamminkadulle.

Sillat

Jalankulun ja pyöräliikenteen yhteyksiä parannetaan Hervannan valtaväylän ylittävillä Aasiansillalla ja Afrikansillalla. Aasiansillan kautta kulkee esteetön pääreitti Insinöörinkadulta Aasianpihan ja Aasiantanhuan kautta Tieteenkadulle. Afrikansillan kautta kulkee jalankulku- ja pyörätieyhteys Insinöörinkadulta Afrikanpihan ja Tutkijanpolun kautta Tieteenkadulle.

Ajoratojen, siltojen, aukioiden, jalkakäytävien ja pyöräteiden pintavedet johdetaan pinnan kallistusten avulla hulevesiverkostoon.

Kohteiden rakentamistöiden aloittaminen sisältyy kaupunkiympäristön palvelualueen alustavaan vuoden 2022 vuosisuunnitelmaan.

Tilaaja Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue (poissa 27.9 - 1.10)
Katuinsinööri
Petri Keivaara
puhelin 050 382 6459

Katusuunnittelu Sitowise Oy
Projektipäällikkö
Taina Kuparinen
puhelin 040 450 1655