Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


23.8. - 6.9.2021

Suunnitelmaehdotukset ovat nähtävänä 23.8. - 6.9.2021 tällä sivulla ja Tampereen palvelupisteessä osoitteessa Frenckellinaukio 2 B. Mahdolliset muistutukset on osoitettava kirjallisesti Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnalle ja toimitettava edellä mainittuna nähtävilläoloaikana kirjaamoon.

Kirjaamo
sähköposti [email protected]
postiosoite PL 487
33101 Tampere

Holvastin alue

Holvastin uusi asemakaava tukee kaupungin täydennysrakentamistavoitteita, joilla pyritään lisäämään asutusta olemassa olevan infrastruktuurin vaikutuspiirissä. Asemakaavan myötä alueelle on suunniteltu uusia maankäyttöä palvelevia tonttikatuja sekä jalankulun ja pyöräilyn väylä.

Holvastin alueen katusuunnitelmaehdotukset TRE:4903/10.03.02/2021

 • Oriniitynkatu Hussankadusta 200 metriä länteen, suunnitelma n:o 1/20999/1, Holvasti
 • Syväojankatu, suunnitelma n:o 1/21000, Holvasti
 • Kaukolaisenkatu, suunnitelma n:o 1/21001, Holvasti
 • Perämetsänkatu, suunnitelma n:o 1/21002, Holvasti
 • Arontaustankadun jatke, suunnitelma n:o 1/21003, Holvasti
 • Orelmanpolku (jk+pp), suunnitelma n:o 1/21004/1, Holvasti

Oriniitynkatu

Oriniitynkatu Hussankadusta länteen on uusi maankäyttöä palveleva tonttikatu. Asfalttipäällysteiseksi suunnitellun kadun pituus on noin 100 metriä. Oriniitynkadun katualue on noin 24 metriä. Asfalttipäällysteisen ajoradan leveys on 5,5 metriä. Kadun pohjoispuolella on yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie, jonka leveys on 3,5 metriä.

Syväojankatu

Syväojankatu on uusi maankäyttöä palveleva tonttikatu Oriniitynkadusta etelään. Asfalttipäällysteiseksi suunnitellun kadun pituus on noin 175 metriä. Syväojankadun katualue on pääosin 10,0 metriä. Kadun eteläpäässä on kääntöpaikka. Asfalttipäällysteisen ajoradan leveys on 5,5 metriä.

Kaukolaisenkatu

Kaukolaisenkatu on uusi maankäyttöä palveleva tonttikatu Syväojankadusta itään. Asfalttipäällysteiseksi suunnitellun kadun pituus on noin 80 metriä. Kaukolaisenkadun katualue on pääosin 10,0 metriä. Kadun itäpäässä on kääntöpaikka. Asfalttipäällysteisen ajoradan leveys on 5,5 metriä.

Perämetsänkatu

Perämetsänkatu on uusi maankäyttöä palveleva tonttikatu Syväojankadusta länteen. Asfalttipäällysteiseksi suunnitellun kadun pituus on noin 130 metriä. Perämetsänkadun katualue on pääosin 10,0 metriä. Kadun länsipäässä on kääntöpaikka. Asfalttipäällysteisen ajoradan leveys on 5,5 metriä.

Arontaustankadun jatke

Arontaustankatua on rakennettu jo aiemmin vahvistuneen asemakaavan alueella noin 210 metriä. Uudelle asemakaava-alueelle sijoittuu Arontaustankatua noin 70 metriä. Arontaustankatu on uusi maankäyttöä palveleva tonttikatu. Asfalttipäällysteiseksi suunnitellun kadun pituus on noin 70 metriä. Arontaustankadun katualue on pääosin 10,0 metriä. Kadun itäpäässä on kääntöpaikka. Asfalttipäällysteisen ajoradan leveys on 5,5 metriä.

Orelmanpolku (jk+pp)

Orelmanpolku on uusi maankäyttöä palveleva yhdistetty jalankulku ja pyörätie. Asfalttipäällysteiseksi suunnitellun väylän pituus on noin 140 metriä. Katualueen leveys on pääosin 5,0-6,0 metriä. Asfalttipäällysteisen yhdistetyn jalankulku- ja pyörätien leveys on 3,5 metriä.

Alueen katujen pinta- ja perusvedet johdetaan hulevesikaivojen avulla nykyiseen hulevesiviemäriin. Alueen kadut valaistaan, ja ne ovat reunakivellisiä.

Alueen katujen rakennustyöt sisältyvät Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2021 vuosisuunnitelmaan ja alustavaan vuoden 2022 vuosisuunnitelmaan.

Suunnittelija Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Vanhempi erikoissuunnittelija
Joni Vuoristo
puhelin 050 382 6458

Suunnitelman tarkastaja Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Katuinsinööri
Petri Keivaara
puhelin 050 382 6459

Nauhatehtaan alue

Nauhatehtaan asemakaavaan 8585 liittyvien katujen katusuunnitelmaehdotukset Lamminpään kaupunginosassa, TRE: 5573/10.03.02/2021.

 • Suorannankatu, n:o 1/21278
 • Suonsivunkatu, n:o 1/21279
 • Nauhakuja, n:o 1/21280
 • Suonsivunmutka, n:o 1/21281
 • Myllypuronkatu, väli Suonsivunkadun liittymäalue n:o 1/21282

Katusuunnitelmaehdotukset on laadittu katujen toteutusta varten ja pohjautuvat Nauhatehtaan asemakaavan nro 8585 laadinnan yhteydessä laadittuihin selvityksiin ja yleissuunnitelmiin.

Uudella asemakaavalla mahdollistetaan mm seitsemän uuden kerrostalokorttelialueen ja niiden tarvitsemien liikenne- ja paikoitusalueiden muodostaminen. Suunnittelualueelle syntyy uuden kaavan toteutuessa uusi noin 750 metriä pitkä ja 100 metriä leveä pohjoiseteläsuuntainen kerrostaloalue, jonka itäpuolella on Paasikiventie sekä rautatie ja länsipuolella on Suorannankatu ja Suonsivunkatu sekä Lamminpään pientaloalue. Alueelle tullaan Myllypuronkadun ja Paasikiventien eritasoliittymän rampin yläpäähän tehtävän uuden nelihaaraliittymän kautta. Kerrostaloalueen keskelle, Suonsivunkadun ja Suorannankadun väliin, tulee pieni puisto, Pökhölminpuisto, jonka kohdalla sekä Suonsivunkatu että Suorannankatu katkeavat moottoriajoneuvoliikenteeltä.

Kaava-alueen katujen katusuunnitelmaehdotuksissa on esitetty mm. väylien tuleva sijainti, korkeusasema, pintamateriaalit, katuvalaistus sekä pintavesien kuivatus ja istutukset.

Suorannankatu

Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan Suorannankatu saneerataan pääasiallisesti nykyiselle sijainnilleen. Kadun huonokuntoiset rakenteet ja valaistus uusitaan. Kadun kumpaankin päähän on katusuunnitelmaehdotuksessa esitetty kääntöpaikka. Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan Suorannankatu on asfalttipäällysteinen ja ajoradan leveys on 5,0 metriä. Ajoradan molemmilla reunoilla on avo-ojat. Kadun pohjoispäästä jatkuu uusi kevyen liikenteen yhteys nykyisille väylille. Kadun eteläpäästä jatkuu kevyen liikenteen väylä Pökhölminpuistoon. Kadun pituus on noin 270 m.

Suonsivunkatu

Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan Suonsivunkadun merkittävin muutos nykyisiin katujärjestelyihin verrattuna on Suonsivunkadun jatkaminen Myllypuronkadulle eritasoliittymän rampin yläpään kohdalle, johon tulee uusi nelihaarainen valo-ohjattu liittymä. Kadulle tulee lisäksi reunakivellä ajoradasta erotettu 2,5 metriä leveä asfalttipäällysteinen jalkakäytävä kadun itäreunaan. Suonsivunkadun varteen tulee viherkaista ja puurivi ja katua kehitetään vehreäksi puistomaiseksi kaduksi. Asfalttipäällysteisen ajoradan leveys on 5,5 metriä. Ajoradan länsireunalla on avo-oja. Suonsivunkadun eteläpäähän rakennetaan Suonsivunmutkan ja Myllypuronkadun väliselle osalle erilliset 1,5 metriä leveät yksisuuntaiset pyörätiet. Tällä osuudella myös ajorata on leveämpi. Kadun rakenteet ja valaistus uusitaan. Kadun pituus on noin 340 metriä.

Nauhakuja

Nauhakuja on kokonaan uusi väylä, joka sijoittuu Suonsivunkadun itäpuolelle Suonsivunmutkan liittymän kohdalle. Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan Nauhakujan asfalttipäällysteisen ajoradan leveys on 6,0 metriä ja kadun eteläreunassa on ajoradasta reunakivellä erotettu 2,5 metriä leveä asfalttipäällysteinen jalkakäytävä. Kadun pituus on noin 90 m ja kadun päästä lähtee erotettu jalkakäytävä ja pyörätie (leveys 2.5 + 2,5 metriä) yhdistyen Vaasantien kevyen liikenteen väylälle.

Suonsivunmutka

Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan Suonsivunmutkan merkittävin muutos on, että ajoyhteys kadulle tulee jatkossa olemaan Myllypuronkadun/Suonsivunkadun uuden valo-ohjatun liittymän kautta. Samalla nykyinen Ylöjärventien ajoyhteys poistetaan ja sen tilalle tulee kevyen liikenteen yhteys Ylöjärventien ja Suonsivunmutkan välille. Suonsivunmutkan asfalttipäällysteisen ajoradan leveys on 5,5 metriä ja kadun alkuosuudella eteläreunaan tulee 2,5 metriä leveä jalkakäytävä, joka yhdistyy Myllypuronkadulle rakennettavaan erotettuun jalkakäytävään ja pyörätiehen. Ajoradan molemmin puolin on avo-ojat. Kadun ja kevyen liikenteen väylän rakenteet ja valaistus uusitaan. Kadun pituus on noin 140 metriä.

Myllypuronkatu

Myllypuronkatua koskevat muutokset liittyvät pääasiallisesti Suonsivunkadun kohdalle tulevaan uuteen valo-ohjattuun nelihaaraliittymään. Samalla Myllypuronkadun ja Vaasantien rampin ajolinjauksia korjataan uuteen liittymään sopiviksi ja linja-autopysäkkiä parannetaan mm. kiveyksellä ja katoksella. Myllypuronkadun pohjoisreunassa sijaitseva kevyen liikenteen väylä saneerataan erotetuksi jalkakäytäväksi ja pyörätieksi Ylöjärventien liittymään asti. Pyörätien leveys on 3,0 metriä ja jalkakäytävän leveys 2,0…2,5 metriä. Pyörätie ja jalkakäytävä erotetaan toisistaan maaliviivalla ja pyörätiellä eri kulkusuunnat erotetaan toisistaan asianmukaisien ajoratamerkintöjen avulla.

Katujen pintavedet johdetaan reunakivien, pinnan kallistusten ja avo-ojien avulla hulevesikaivoihin.

Kaava-alueen katujen toteuttaminen sisältyy osittain kaupunkiympäristön palvelualueen kuluvan vuoden vuosisuunnitelmaan ja osittain vuoden 2022 alustavaan vuosisuunnitelmaan.

Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Katuinsinööri
Pasi Palmu
puhelin 040 801 6812

Epilänkatu

Epilänkadun, väli Tohlopinrannasta pohjoiseen, katusuunnitelmaehdotus Epilänharjun kaupunginosassa, TRE: 5539/10.03.02/2021.

Katusuunnitelmaehdotus on ensisijaisesti laadittu parantamaan Epilänkadun jalankulun- ja pyöräliikenteen olosuhteita erottelemalla jalankulku ja pyörätie toisistaan Myllypuronkadun ja Tohlopinrannan välisellä katuosuudella. Lisäksi tavoitteena on autojen läpiajoliikenteen rauhoittaminen kyseisellä katuosuudella.

Katusuunnitelmaehdotuksessa on esitetty mm. väylien tuleva sijainti, korkeusasema, pintamateriaalit, katuvalaistus sekä pintavesien kuivatus ja istutukset.

Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan asfalttipäällysteiseksi suunnitellun Epilänkadun kyseisen katuosuuden pituus on noin 1700 metriä. Kadun poikkileikkaus muuttuu nykyisestä siten, että kadun pohjoisreunan yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie muutetaan erotelluksi jalkakäytäväksi ja pyörätieksi. Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan pyörätien leveys on 2,3…2,5 metriä. Pyörätien vieressä on erillinen jalkakäytävä, jonka leveys on 2,0...2,5 metriä. Jalkakäytävä ja pyörätie erotetaan toisistaan maaliviivalla ja pyörätien kulkusuunnat erotetaan toisistaan asianmukaisin ajoratamerkinnöin. Pyörätien ja ajoradan välissä on kivetty erottelukaista, jonka leveys on 0,5…0,75 metriä. Kadun ajoradan leveys on 6,75 metriä. Kadun eteläreunalta poistetaan nykyinen kapea jalkakäytävä väliltä Tenniskenttä – Nahkatehtaankadun suojatie. Poistettavan jalkakäytävän kohdalla ajoradalla on 0,5 m leveä asfalttipiennar sekä 0,5 m leveä sorapiennar, muutoin ajoradan molemmin puolin on reunakivet. Kadun eteläreunalta poistetaan nykyinen kapea jalkakäytävä myös väliltä Kalimankuja – Tohlopinranta.

Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan kadunvarsipysäköinti on mahdollista katusuunnitelmaehdotuksessa erillisin liikennemerkein osoitetuissa paikoissa joko piennarta hyväksikäyttäen tai ajoradalla reunakiven vieressä. Kadunvarsipysäköintiä on rajoitettu siten, että se on sallittu vain pysäköintikiekkoa käyttäen ja pysäköinnin maksimiaika on neljä tuntia kerrallaan viikon jokaisena päivänä kaikkina vuorokauden aikoina.

Myllypuronkadun liittymäalueella parannetaan jalankulku- ja pyörätieyhteyksiä, erottelemalla kulkumuodot toisistaan. Myllypuronkadulla linja-autopysäkki säilyy nykyisellä paikalla mutta sen toiminnallisuutta parannetaan toteuttamalla pysäkille odotustila. Liittymäalueella Epilänkadun suunnasta poistetaan erillinen vasemmalle kääntyvien kaista ja nykyistä keskisaareketta muotoillaan. Liikennevalo-ohjaus uusitaan Myllypuronkadun liittymässä.

Linja-autoliikenne loppuu Epilänkadulta ja nykyiset linja-autopysäkit poistuvat. Katuvälillä sijaitsevat nykyiset suojatiesaarekkeet puretaan ja liikennettä rauhoitetaan jatkossa korotettujen katuliittymien avulla. Lisäksi ko. katuosuudelle rakennetaan kaksi suojatieylitystä, joiden yhteyteen ajoradalle on esitetty kavennus. Epilänkadun nopeusrajoitus on jatkossa 40km/h.

Epilänkadun ja Tohlopinrannan katuliittymä rakennetaan korotettuna ja Tohlopinrannan haaralle rakennetaan pyöräkaistat liittymäalueelle.

Katualueen pohjoisreunalle on esitetty uusi reunatuella erotettu istutussaareke Pikkulammen kohdalla nykyisten tonttiliittymien välille. Tonttiliittymät säilyvät nykyisen mukaisissa sijainneissa.

Nykyinen valaistus uusitaan katuvälillä.

Kadun pintavedet johdetaan reunakivien ja pinnan kallistusten avulla hulevesiviemäriin tai kadun sivuojaan.

Epilänkadun katusaneerauksen toteuttaminen sisältyy kaupunkiympäristön palvelualueen vuosien 2022 ja 2023 alustaviin vuosisuunnitelmiin.

Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Katuinsinööri
Pasi Palmu
puhelin 040 801 6812

Katusuunnittelu / Sitowise Oy
Projektipäällikkö
Esa Palomäki
puhelin 040 707 9687