Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


15.4. - 29.4.2019

Suunnitelmaehdotukset ovat nähtävänä 15.4. - 29.4.2019 tällä sivulla ja Tampereen kaupungin Palvelupiste Frenckellissä osoitteessa Frenckellinaukio 2 B. Mahdolliset muistutukset on osoitettava kirjallisesti Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnalle ja toimitettava edellä mainittuna nähtävilläoloaikana kirjaamoon osoitteeseen, Tampereen kaupunki, kirjaamo, Puutarhakatu 6, PL 487, 33101 Tampere tai sähköpostilla osoitteeseen [email protected]

Sulkavuorenrinne

Sulkavuorenrinteen jalankulku- ja pyörätien yleissuunnitelmaehdotus n:o 18/20648, Taatalan kaupunginosassa, TRE: 2352/10.03.02/2019.

Sulkavuorenrinteen jalankulku- ja pyörätie on asemakaavassa puisto- ja erityisviheralueelle merkitty väylä, joka toimii tulevaisuudessa Vuoreksen ja Tampereen keskustan välisenä jalankulun ja pyöräilyn pääreittinä. Lisäksi väylä on osa Sulkavuoren puhdistamoon liittyviä poistumisväyliä ja pelastusteitä.

Väylä on suunniteltu 4,5 metriä leveäksi jalankulun ja pyöräilyn erottavaksi asfalttipäällysteiseksi väyläksi, jossa jalkakäytävän leveys on 2,0 metriä ja pyörätien leveys 2,5 metriä. Väylät erotellaan toisistaan maaliviivalla. Väylä valaistaan koko osuudeltaan.

Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Katuinsinööri
Petri Keivaara
puhelin 050 382 6459

Katusuunnittelu / Ramboll Finland Oy
Projektipäällikkö
Kai Lappalainen
puhelin 040 580 5054

Hanhenmäenkuja, Hanhenmäenkatu, Haukkamäenkatu

Hanhenmäenkuja, suunnitelma n:o 1/20383; Hanhenmäenkatu katuväli Hanhenmäenkuja - Haukkamäenkatu, suunnitelma n:o 1/20384; Haukkamäenkatu, suunnitelma n:o 1/20385, Pappilan kaupunginosassa, TRE: 2293/10.03.02/2019.

Hanhenmäenkuja

Hanhenmäenkuja on uusi jalankululle ja pyöräilylle varattu katu. Asfalttipäällysteiseksi suunnitellun kadun pituus on noin 60 metriä. Katualueen leveys on 8,0 metriä. Yhdistetyn jalankulun ja pyöräilyn väylän leveys on 3,5 metriä.

Hanhenmäenkatu väli Hanhenmäenkuja - Haukkamäenkatu

Hanhenmäenkatu on nykyinen tonttikatu, jonka katualue pysyy lähes ennallaan. Asfalttipäällysteiseksi suunniteltua ajorataa saneerataan noin 60 metrin matkalta. Kadun korkeusasema nousee hieman Haukkamäenkadun liittymäalueella. Hanhenmäenkadun katualue vaihtelee 10 metristä 13 metriin. Kadun pohjoisreunalle välille Hanhenmäenkuja - Haukkamäenkatu on suunniteltu 3,5 metriä leveä yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn yhteys. Asfalttipäällysteisen ajoradan leveys on 4,0 - 6,5 metriä.

Haukkamäenkatu

Haukkamäenkatu on nykyinen tonttikatu. Asfalttipäällysteisen kadun pituus on noin 100 metriä. Katualueen leveys on 12 metriä. Kadun länsireunalle on suunniteltu 3,5 metriä leveä yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn yhteys. Asfalttipäällysteisen ajoradan korkeusasema pysyy lähes nykyisellään ja ajorataa kavennetaan 6,0 metriin. Haukkamäenkadun ja Takahuhdinkadun liittymä on suunniteltu toteutettavan korotettuna liittymänä osana Tampereen kaupungin liikenteenrauhoittamistoimenpiteitä.

Alueen katujen pinta- ja perusvedet johdetaan hulevesikaivojen ja salaojien avulla alueen hulevesiviemäreihin. Alueen kaduille on suunniteltu valaistus.

Pappilan alueen katujen saneerausrakentaminen käynnistyy vuonna 2019.

Suunnittelija Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Vanhempi erikoissuunnittelija
Joni Vuoristo
puhelin 050 382 6458

Suunnitelman tarkastaja Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Katuinsinööri
Petri Keivaara
puhelin +358503826459

Rissonkatu, Riesonreitti

Rissonkadun välillä Vasamamittarinkatu – Kangasalan raja (n:o 1/20619) ja Riesonreitin (n:o 1/20665) katusuunnitelmaehdotukset, Atalan kaupunginosassa, TRE: 736/10.03.02/2019.

Katusuunnitelmaehdotukset on laadittu Atalan alueelta vahvistuneen asemakaavan pohjalta. Alue on rakentamatonta metsää ja suoaluetta ja alueen halki kulkee 110 kV voimalinja. Länsipäässä kaava-alue rajoittuu Risson pientaloalueeseen ja Rissonkatuun sekä itäpäässä Kangasalan rajalle suunnitteilla olevaan Lamminrahkan alueeseen.

Rissonkadun jatkeen on tarkoitus yhdistää nykyinen Risson asuinalue Kangasalan puolelle rakentuvaan Lamminrahkan asuinalueeseen. Lamminrahkan pääyhteys toteutetaan Lahdentien uuden eritasoliittymän kautta. Riesonreitti on Rissonkadun jatkeen päästä koilliseen lähtevä (110 kV voimalinjan suuntaisesti) jalankulun ja pyöräilyn alueellinen pääreitti.

Asfalttipäällysteiseksi suunnitellun Rissonkadun pituus on noin 320 metriä ja ajoradan leveys 7,0 metriä. Ajoradan pohjoispuolelle on suunniteltu asfalttipäällysteinen eroteltu jalankulku- ja pyörätie, jonka leveys on 4,5 metriä (2,0 + 2,5 metriä). Ajoradan ja jalankulku- ja pyörätien välissä on 3,0 metriä leveä viherkaista. Viherkaistalla sijaitsevat katupuut sekä valaistus. Rissonkadun itäpäässä Kangasalan rajan tuntumassa pyöräily tapahtuu ajoradalla ja jalankulku 2,5 metriä leveällä jalkakäytävällä. Asfalttipäällysteinen Riesonreitti on suunniteltu erotelluksi jalankulku- ja pyörätieksi, jonka leveys on 5,5 metriä (2,5 + 3,0 metriä).

Pintavedet johdetaan avo-ojien, reunakivien ja pinnan kallistusten avulla maastoon tai hulevesikaivoihin.

Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Katuinsinööri
Petri Keivaara
puhelin 050 382 6459

Katusuunnittelu / Ramboll Finland Oy
Projektipäällikkö
Kai Lappalainen
puhelin 040 580 5054

Valaistussuunnittelu / Ramboll Finland Oy
Projektipäällikkö
Juuso Korpela
puhelin 050 324 9068

Suunnittelija A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Projektipäällikkö
Jarmo Stenvik
puhelin 040 670 3431

Vanamonkatu, Ristimäenkatu, Tesomanraitti, Ristimäenkadun pysäköintialue

Vanamonkadun, n:o 1/20300, Ristimäenkadun välillä Kaunokinkujasta itään, n:o 1/20301, Tesomanraitin, n:o 1/20302 ja Ristimäenkadun pysäköintialueen, n:o 1/20370, katusuunnitelmaehdotukset, Ristimäen kaupunginosassa, TRE: 1015/10.03.02/2018.

Katusuunnitelmaehdotukset on laadittu asemakaavan 8527 mukaisten Tesomanraitin ja Ristimäenkadun pysäköintialueen toteutusta varten ja Vanamonkadun sekä Ristimäenkadun itäpään saneeraamista varten.

Katusuunnitelmaehdotuksissa on esitetty mm. väylien tuleva sijainti, korkeusasema, pintamateriaalit sekä pintavesien kuivatus ja istutukset.

Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan Vanamonkadun ja Tesomankadun liittymäalue on suunniteltu uudelleen. Liittymäaluetta levitetään siten, että Vanamonkadulla on omat kaistat oikealla ja vasemmalle Tesomankadulle kääntyville. Vanamonkadun ylittävälle suojatielle on suunniteltu suojatiekeskisaareke.

Vanamonkadun asfalttibetonipäällysteiseksi suunnitellun ajoradan pituus on noin 100 metriä. Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan ajoradan leveys on 6,0 metriä ja risteysalueella 6,0…15,1 metriä. Ajoradan länsireunalla on ajoradasta reunakivellä erotettu asfalttibetonipintainen jalkakäytävä, jonka leveys on 2,5 metriä. Ajoradan itäreunalla on myös reunakivi. Vanamonkadulla uusitaan valaisimet nykyisiin pylväisiin.

Ristimäenkadun saneerattava katuosuus Kaunokinkujasta itään on pituudeltaan noin 120 metriä. Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan katuosuuden 5,5 metriä leveä ajorata on asfalttibetonipäällysteinen. Ajoradan pohjoispuolella on ajoradasta reunakivellä erotettu 2,5 metriä leveä asfalttibetonipäällysteinen jalkakäytävä. Ajoradan eteläreunalla on myös reunakivi.

Tesomanraitti on uusi kevyen liikenteen väylä, joka sijoittuu Tesomankadun ja tulevan uuden junaradan alittavan Vanamon alikäytävän välille. Tesomanraitin pituus on noin 115 metriä. Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan kevyen liikenteen väylä on suunniteltu erotelluksi jalkakäytäväksi ja pyörätieksi. Betonikivipäällysteisen jalkakäytävän leveys on pääosin noin 5,0 metriä. Asfalttibetonipäällysteisen pyörätien leveys on pääosin 3,25 metriä. Kaksisuuntaisen pyörätien kulkusuunnat erotetaan toisistaan asianmukaisten ajoratamaalausten avulla. Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan jalkakäytävän ja pyörätien väliin sijoitetaan katuvalopylväät ja istutetaan pylväsvaahteroita. Tesomanraitin varrella on kahdessa eri sijoituspaikassa pyörätelineitä yhteensä 34 polkupyörälle.

Ristimäenkadun pysäköintialue on asfalttibetonipäällysteinen uusi pysäköintialue, joka palvelee tulevan Tesoman rataseisakkeen asiakkaita. Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan pysäköintialueella on pysäköintipaikkoja 27 ajoneuvolle. Lisäksi pysäköintialueen vieressä kulkevan jalkakäytävän varrella on pyörätelineitä 21 polkupyörälle. Pysäköintialueen vierellä kulkeva tulevalle rataseisakkeelle johtava jalkakäytävä on 5,0 metriä leveä. Pysäköintialue rajataan reunakivillä ja sille on suunniteltu valaistus.

Katujen, kevyen liikenteen väylän ja pysäköintialueen pintavedet johdetaan reunakivien ja pinnan kallistusten avulla hulevesikaivoihin.

Vanamonkadun ja Ristimäenkadun saneeraaminen sekä Tesomanraitin rakentaminen sisältyvät Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2019 vuosisuunnitelmaan. Ristimäenkadun pysäköintialueen toteutusta ei ole toistaiseksi ajoitettu ja sen toteuttamisaikataulu on riippuvainen Tesoman rataseisakkeen valmistumisesta.

Tilaaja Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Katuinsinööri
Pasi Palmu
puhelin 040 801 6812