Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


12.6. - 26.6.2018

Suunnitelmaehdotukset ovat nähtävänä 12.6. - 26.6.2018 tällä sivulla ja Tampereen kaupungin Palvelupiste Frenckellissä osoitteessa Frenckellinaukio 2 B. Mahdolliset muistutukset on osoitettava kirjallisesti Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnalle ja toimitettava edellä mainittuna nähtävilläoloaikana kirjaamoon osoitteeseen, Tampereen kaupunki, kirjaamo, Puutarhakatu 6, PL 487, 33101 Tampere tai sähköpostilla osoitteeseen [email protected]

Niemenrannan alue

- Niemenrannan puistokatu 1/20285
- Reuharinviita 1/20286
- Raamikatu 1/20287
- Sahankalliokuja 1/20288
- Suvianlankaari 1/20289
- Ahlströmin parras 1/20290

Niemenrannan puistokadun katusuunnitelmaehdotus nro 1/20285, Reuharinviitan katusuunnitelmaehdotus nro 1/20286, Raamikadun katusuunnitelmaehdotus nro 1/20287, Sahankalliokujan katusuunnitelmaehdotus nro 1/20288, Suvianlankaaren katusuunnitelmaehdotus nro 1/20289 sekä Ahlströmin partaan katusuunnitelmaehdotus nro 1/20290, Niemenrannan kaupunginosassa, TRE: 3400/2018.

Lielahdenkadun ja Näsijärven väliselle alueelle sijoittuvan uuden Niemenrannan asuinalueen kolmatta vaihetta koskien on laadittu asemakaavaehdotus nro 8496. Ko. asemakaavaehdotuksessa on osoitettu alueita mm. asuinrakentamista ja yksityisten palvelujen rakentamista sekä yleisten alueiden rakentamista varten. Kaava-alue on sijoitettu Niemenrannan toisen kaavavaiheen itäpuolella sijaitseville lähinnä metsätaloutta sekä virkistyskäyttöä palveleville alueille. Uudisrakennusalueen suuren koon vuoksi alueen toteuttaminen vaiheistetaan ja rakennustyöt ajoittuvat useammalle vuodelle. Kolmannen vaiheen rakentaminen käynnistyy loppuvuodesta ja alkuvaiheessa rakennustyöt keskittyvät kaava-alueen länsireunaan jo toteutetun aiemman kaava-alueen läheisyyteen.

Kaava-alueen kaduista on laadittu katusuunnitelmaehdotukset, joissa on esitetty mm. väylien tuleva sijainti, korkeusasema, sekä pintavesien kuivatus. Katusuunnitelmaehdotusten mukaan Niemenrannan puistokatu ja Raamikatu toimivat uuden asuinalueen sisäistä liikennettä palvelevina katuyhteyksinä ja kadut ovat luonteeltaan kokoojakatuja. Kokoojakatujen luonteeseen liittyen Niemenrannan puistokadun ja Raamikadun kumpaankin reunaan rakennetaan ajoradasta välikaistoilla erotetut kevyen liikenteen väylät. Katusuunnitelmaehdotusten mukaan näiden katujen ajoratojen leveys on 6,50 metriä ja niiden yhteydessä olevien kevyen liikenteen väylien 4,15 metriä. Jalankulku- ja pyöräilyväylät erotetaan toisistaan 0,15 metrin levyisellä erotuskaistalla ja osa pyöräilyväylistä toteutetaan yksisuuntaisina pyöräteinä.

Kaava-alueen muut kadut toimivat myös asuinalueen sisäistä liikennettä palvelevina katuyhteyksinä, mutta kadut ovat luonteeltaan kokoojakaduista haarautuvia päättyviä asuntokatuja. Suvialankaaren ajoradan leveys on 6,50 metriä ja sen molemmilla reunoilla on ajoradasta reunakivellä erotetut 2,50 metrin levyiset jalkakäytävät. Ahlströmin parras ja Sahankalliokujan ovat vastaavasti pihakatumaisia asuntokatu ja näillä kaduilla ajoradan leveys on 4,00 – 5,00 metriä. Pihakatumaiseen luonteeseen liittyen ajoradasta reunakivin erotettujen jalkakäytävien, piennaralueiden ja ajoradan välillä ei ole korkeustasoeroa.

Kaava-alueen sisällä on myös erillisiä kevyen liikenteen väyliä sekä puistokäytäviä ja näiden leveys on 2,50 – 3,50 metriä.

Niemenrannan kolmannen asemakaavavaiheen kadut mukailevat pääsääntöisesti alueen nykyisiä maanpinnanmuotoja, mutta katujen sovittamiseksi paremmin tulevaan maankäyttöön, sekä muuhun liikenneverkkoon, joudutaan maanpinnan korkeustasoja tietyillä kohdin muuttamaan oleellisesti.

Niemenrannan uudisrakennusalueella hulevesien käsittelyyn kiinnitetään erityistä huomiota, koska alueen käyttötarkoituksen muutoksesta huolimatta valuma-alueiden vesitasapaino ei saisi muuttua oleellisesti. Katualueilla pintavesien kuivatus hoidetaan sadevesiviemäröinnillä ja alueelta kertyvät sade- sekä sulamisvedet puretaan avouomiin sekä hulevesien viivyttämiseksi toteutettaviin hulevesialtaisiin.

Alueen katujen rakentaminen vaiheistuu usealle vuodelle. Ensimmäisten katuosuuksien rakentaminen sisältyy Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2019 vuosisuunnitelmaan ja ensimmäisien kohteiden osalta rakennustyöt pyritään aloittamaan jo loppusyksystä 2018. Tavoitteena on, että osa kaduista avattaisiin yleiselle liikenteelle vuoden 2019 aikana.

Suunnittelija Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Vanhempi erikoissuunnittelija
Mikko Kielo
puhelin 050 532 1029

Suunnitelmien tarkastaja Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Katuinsinööri
Pasi Palmu
puhelin 040 801 6812