Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


11.10. - 25.10.2021

Suunnitelmaehdotukset ovat nähtävänä 11.10. - 25.10.2021 tällä sivulla ja Tampereen palvelupisteessä osoitteessa Frenckellinaukio 2 B. Mahdolliset muistutukset on osoitettava kirjallisesti Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnalle ja toimitettava edellä mainittuna nähtävilläoloaikana kirjaamoon.

Kirjaamo
sähköposti [email protected]
postiosoite PL 487
33101 Tampere

Nokiantie

Nokiantien, väli Winterinraitista pohjoiseen, jalkakäytävää ja pyörätietä koskeva katusuunnitelmaehdotus n:o 1/21621, Epilän kaupunginosassa, TRE:5037/10.03.02/2017.

Katusuunnitelmaehdotus on laadittu jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantamista varten ko. katuosuudella. Katuosuuden pohjoisreunan nykyinen yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie saneerataan erotelluksi pyörätieksi ja jalkakäytäväksi. Lisäksi Winterin mutkan läheisyydessä olevan nykyiseen rautatien alikulkuun johtavan kevyen liikenteen väylän linjausta ja tasausta parannetaan saman hankkeen yhteydessä. Alikulkukäytävän kohdalla oleva Pispalan valtatien ylittävä suojatie ja keskisaareke siirtyvät itään päin. Katuosuuden eteläreunan yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie säilyy pääosin ennallaan. Saneerausten yhteydessä uusitaan myös ko. katuosuuden pohjoisreunan katuvalaistus.

Nokiantien saneerattavan jalkakäytävän ja pyörätien pituus on noin 140 metriä. Alikulkuun johtavan väyläosan pituus on noin 40 metriä. Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan Nokiantien pohjoisreunan nykyinen noin 2,5…4,0 metrin leveä yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie muutetaan erotelluksi jalkakäytäväksi ja pyörätieksi (2-suuntainen). Muutos toteutetaan levittämällä kevyen liikenteen väylää katualueen reunalle tai siten, että nykyinen ajoradan reunakivi siirretään ajoradalle päin. Uuden väylän leveys (pyörätie + jalkakäytävä) on suurimmalta osin 2,5 + 2,5 metriä, lukuun ottamatta katuosuutta Winterinraitti-Tapettikatu, jossa väylän leveys on 2,5 + 2,0 metriä. Tapettikadun liittymään on suunniteltu ajoradan korotus. Jalkakäytävän ja pyörätien erottelu sekä pyörätien kulkusuutien erottelu toteutetaan maalimerkinnöillä. Jalkakäytävän ja pyörätien pintamateriaali on asfalttibetonia. Ajoradan ja kevyen liikenteen väylän väliin rakennetaan betonikivetty välikaista (leveys noin 1,0 metriä). Ajoradan leveys on suunnittelualueella noin 9 metriä.

Rautatien alikulkuun johtava jalkakäytävä ja pyörätie on katusuunnitelmaehdotuksen mukaan osin erotettu jalkakäytävä ja pyörätie ja osin yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie. Väyläosan leveys on 3,5…6,5 metriä.

Katualueen pintavesien kuivatus hoidetaan pinnan kallistusten ja reunakiven avulla hulevesikaivoilla.

Ko. kohteen toteuttaminen sisältyy Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2022 alustavaan vuosisuunnitelmaan.

Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Katuinsinööri
Pasi Palmu
puhelin 040 801 6812

Katusuunnittelu / Ramboll Finland Oy
Projektipäällikkö
Kai Lappalainen
puhelin 040 580 5054

Rongankatu

Rongankadun, väli Rautatienkadusta länteen, katusuunnitelmaehdotus n:o 1/20804/1, Kyttälän kaupunginosassa, TRE:2107/10.03.02/2021.

Katusuunnitelmaehdotus on laadittu Rongankadun ko. katuosuuden saneeraamiseksi. Suunnittelun katuosuuden pituus on noin 390 metriä. Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan katuosuudella Satakunnankatu – Pellavatehtaankatu asfalttipäällysteisen ajoradan leveys on 7.0 metriä. Katuosuudella Pellavatehtaankatu – Rautatienkatu on kaksi ajorataa viheralueen molemmilla puolilla. Molempien ajoratojen leveys on 4,0 metriä. Rongankadun linja-autopysäkit on sijoitettu katuosuudelle Tuomiokirkonkatu – Rautatienkatu. Kadunvarsipysäköintiä on osoitettu kadun molemmille reunoille katuosuudella Pellavatehtaankatu – Tuomiokirkonkatu. Rongankadun ja Rautatienkadun liittymä on suunniteltu valo-ohjatuksi katuliittymäksi.

Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan Rongankadun läpi kulkeva pyörätie on katuosuudella Pellavatehtaankadusta länteen ajoradan eteläreunalla ja on tällä osuudella 3,0 metriä leveä. Katuosuudella Pellavatehtaankadusta itään pyörätie on ajoratojen välissä olevan viheralueen keskellä ja on tällä osuudella 4,0 metriä leveä. Rongankadun pyörätieosuuden pinta on kokonaisuudessaan sävyasfalttia. Pyörätien kulkusuunnat erotellaan toisistaan asianmukaisten ajoratamaalausten avulla.

Katualueen molemmilla reunoilla olevien jalkakäytävien leveys on 2,5…5,4 metriä. Jalkakäytävien pintamateriaali on betonilaatoitus.

Katuosuudella Pellavatehtaankatu – Tuomiokirkonkatu olevat nykyiset katualueen keskellä olevat puut säilytetään. Kadun reunoille pysäköintipaikkojen väliin, sekä katuosuudelle Tuomiokirkonkatu – Rautatienkatu kadun keskialueelle istutetaan uusia puita.

Katutilassa tarpeellisille kalusteille kuten pysäkkikatoksille, penkeille ja pyörätelineille on varattu omat sijoituspaikat.

Rongankadun ko. katuosuuden katuvalaistus uusitaan.

Kadun pintavedet johdetaan pinnan kallistusten ja reunakivien avulla hulevesiviemäriin.

Rongankadun ko. katuosuuden saneeraaminen sisältyy Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuosien 2022 ja 2023 alustaviin vuosisuunnitelmiin.

Hankkeesta pidetään etäyleisötilaisuus 18.10.2021 klo 16.30 alkaen.

Tilaaja Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Katuinsinööri
Pasi Palmu
puhelin 040 801 6812

Tilaaja Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Liikenneinsinööri
Timo Seimelä
puhelin 040 758 2104

Suunnittelija WSP Finland Oy
Projektipäällikkö
Matti Eriksson
puhelin 040 510 4971

Lapintie

Lapintien, väli Satakunnankatu – Kelloportinkatu, katusuunnitelmaehdotus nro 20008 kaupunginosassa Jussinkylä X ja Kyttälä A XI, TRE:3042/10.03.02/2017.

Katusuunnitelmaehdotus on laadittu katusuunnitelmaehdotuksen mukaisen katukokonaisuuden toteutusta varten. Katusuunnitelmaehdotus pohjautuu vuonna 2017 laadittuun Tampereen keskustan kehäkadun pohjoisosan yleissuunnitelmaan, jota on tarkennettu vuosina 2018 ja 2019.

Suunnittelualueella, joka rajautuu lännessä Satakunnankadun siltaan, pohjoisessa Kelloportinkatuun/Palokunnankatuun, idässä noin 60 metriä Rautatienkadun suuntaan ja etelässä noin 60 metriä Rongankadun suuntaan, korvataan nykyinen valo-ohjattu liittymä korotetulla kiertoliittymällä. Rongankadun suunnassa liitytään valmisteilla olevaan Rongankadun katusuunnitelmaan nro 1/20804.

Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan toteutettavan kiertoliittymän korotettu liittymäalue on Rongankatu-Lapintie suuntaisesti noin 68 metriä ja Satakunnankadun suuntaisesti noin 72 metriä. Kiertoliittymän kiertotilan leveys on 9,0 metriä, josta ajorataa on 4,5 metriä ja tarvittaessa yliajettavaa osuutta 4,5 metriä. Kiertoliittymän poistumishaaroissa on yliajettavat saarekkeet hidastamassa ajonopeuksia. Kiertoliittymän keskelle toteutetaan valaistu taideaihe, jonka muotokieli ja ilme tarkentuvat toteutussuunnittelussa (havainnekuvat viitteellisiä esimerkkejä mahdollisesta toteutuksesta). Kiertoliittymän kivettävät pinnat toteutetaan luonnonkivellä. Kiertoliittymän saarekkeet toteutetaan niin ikään luonnonkivellä.

Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan jalkakäytävien nykyinen asfalttipinta korvataan betonikiveyksellä. Hotelli Tammerin ja Tampereen keskuspaloaseman edustalla olevat aukiomaiset alueet luonnonkivetään erikoisladonnalla. Aukioiden ilme sovitetaan yhteen, jotta kokonaisuudesta muodostuu yhtenevä ja rauhallinen. Hotelli Tammerin edessä olevat nykyiset koivut on esitetty poistettavaksi. Tilalle istutetaan uudet, hieman matalammat lehtipuut, jolloin nykyisten puiden taakse jäävä Hotelli Tammerin kaunis päätyfasadi avautuu nykyistä paremmin Satakunnansillan suunnasta tarkasteltuna. Uusien puuistutusten ja hotellin edustan vinopysäköintipaikkojen väliin tulee kävely-yhteys Satakunnankadun ylityksen ja Rongankadun jalkakäytävän välille. Paloaseman edessä olevat kaksi muotoon leikattua lehmusta säilytetään. Samoin Työnpuistossa Lapintien varressa sekä Rongankadun ja Valssipadonraitin risteyksessä olevat lehtipuut säilyvät. Työnpuiston vanhojen puiden kasvuedellytysten turvaamiseksi puiston ja jalkakäytävän reunaan perustetaan osittain matala tukimuuri. Kiertoliittymän suojatiet sekä Rongankadun ja Lapintien jalkakäytäväosuudet toteutetaan esteettömyyden erikoistasona.

Satakunnankadun, Lapintien ja Rongankadun katuliittymän nykyiset liikennevalot puretaan. Kiertoliittymän tulosuuntien korotusviisteiden läheisyyteen toteutetaan liikennevalot, joilla pysäytetään liikenne kaikilta tulosuunnilta liittymäalueen läheisyydessä olevan pelastuslaitoksen hälytysajoneuvojen tarpeiden mukaan. Liittymäalueen valaistus uusitaan ja nykyiset portaalit poistetaan Satakunnankadun sillan puoleista portaalia lukuun ottamatta.

Lapintien eteläisimmän katuosuuden katutilaa jäsennellään siirtämällä nykyisiä pysäkkejä ja pysäköintiruutuja. Tällä katuosuudella Lapintien ajoradan leveys on 8,0–8,5 metriä, pysäköinti/pysäkit 3,0 metriä ja jalkakäytävät 3,0–4,3 metriä leveät.

Katujen pintavedet johdetaan pinnan kallistusten ja reunakivien avulla hulevesiviemäriin.

Kohde sisältyy kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2023 alustavaan vuosisuunnitelmiin.

Hankkeesta pidetään etäyleisötilaisuus 18.10.2021 klo 16.30 alkaen.

Tilaaja Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Katuinsinööri
Pasi Palmu
puhelin 040 801 6812

Katusuunnittelu Sitowise Oy
Projektipäällikkö
Taina Kuparinen
puhelin 040 450 1655