Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Liikenteenohjauslaitteen asettamista koskeva toimintaohje

Milloin liikenteenohjauslaitteen asettamiselle tarvitaan kunnan suostumus?

Kunnalla on velvoite tehdä hallinnollinen päätös, jossa se antaa suostumuksensa liikenteenohjauslaitteen asettamiselle tielle.

Liikenteenohjauslaitteella tarkoitetaan liikennevaloa, liikennemerkkiä tai tiemerkintää.

Tiellä tarkoitetaan maantietä, katua, yksityistä tietä, moottorikelkkailureittiä tai muuta yleiselle liikenteelle tarkoitettua taikka yleisesti liikenteeseen käytettyä aluetta, joita ovat esimerkiksi kauppojen, virastojen ja sairaaloiden pihat.

Yleiselle liikenteelle tarkoitettu tai yleisesti liikenteeseen käytetty alue voi olla joko yleinen tai yksityinen alue.

Sekä yleiselle liikenteelle tarkoitetun alueen että yleisesti liikenteeseen käytetyn alueen määrittelyssä merkityksellinen tekijä on se, onko alue avoin yleiselle liikenteelle vai onko alueelle pääsevää henkilöpiiriä rajoitettu konkreettisin keinoin. Omakotitalon ja kerrostalon pihat ovat tien ulkopuolisia alueita.

Milloin kunnan suostumusta liikenteenohjauslaitteen asettamiselle ei tarvita?

Yksityisen tienpitäjän ei tarvitse hankkia kunnan suostumusta tiellä tai sen vieressä tehtävän työn vuoksi tarpeellisten ja tilapäisten liikenteenohjauslaitteiden asettamiseen. Myöskään osoitenumerokilven pystyttämiseen ei tarvita kunnan lupaa.

Jos liikenteenohjauslaite on asennettu ennen uuden tieliikennelain voimaantuloa 1.6.2020, ei liikenteenohjauslaitteelle tarvita kunnan suostumusta.

Kuka ohjauslaitteen voi asettaa?

Liikenteenohjauslaitteen asettaa:

  1. Maantielle toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Väyläviraston ohjauksen perusteella.
  2. Kadulle ja muulle kunnan hallinnoimalle tielle kunta.
  3. Muulle kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulle tielle tienpitäjä tai kiinteistön haltija saatuaan siihen kunnan suostumuksen.
  4. Tilapäistä käyttöä varten myös poliisi, rajavartiomies, tullimies tai pelastusviranomainen.

Hakemuksen toimitus

Hakemuksessa esitetään perustelut suunnitelman toteuttamiseen. Hakemuksen liitteenä tulee olla suunnitelma uusien liikenteenohjauslaitteiden sisällöstä ja sijainnista sekä myös ko. suunnittelualueen nykyiset ja poistettavat laitteet.

Yksityisteiden osalta suunnitelman voi esittää esim. Maanmittauslaitoksen peruskartalla, mutta tarkempaa suunnittelua edellyttäviin kohteisiin (mm. piha-alueet) vaaditaan tarkemmat suunnitelmakartat. Suunnitelman on oltava riittävän tarkka, jotta koordinaatit voidaan selvittää.

Liikennemerkin suunta pylväässä tulee käydä suunnitelmasta ilmi.

Epäselvissä tapauksissa voi ottaa yhteyttä Tampereen kaupungin liikennejärjestelmän suunnitteluyksikköön, jotta vältytään turhalta käsittelyajan pitkittymiseltä. Tarvittaessa suunnittelun voi hankkia asiantuntijapalveluita tarjoavilta suunnittelutoimistoilta.

Liikenteenohjauslaitteen asettamisesta on toimitettava tieto Väylävirastolle ohjauslaitetta koskevan tiedon tallentamiseksi Digiroad-tietojärjestelmään. Tampereen kaupunki toimittaa toistaiseksi myös yksityisen tienpitäjän liikenteenohjauslaitteiden koordinaatit Väylävirastoon.

Lupapäätös liikenteenohjauslaitteen asettamisesta toimitetaan hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Päätökseen liitetään hallintolain mukainen oikaisuvaatimusohje (tieliikennelaki 193 §).

Hakemus toimitetaan sähköpostilla Tampereen kaupungin kirjaamoon.

Kirjaamo
sähköposti [email protected]

Hakija vastaa liikenteenohjauslaitteen paikalleen asettamisesta ja kunnossapidosta sekä myös liikenteenohjauslaitteen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta, vaikka olosuhteet tai tilanne muuttuisivat.

Kunnalla on mahdollisuus periä maksu suostumuksen käsittelystä. Toistaiseksi Tampereella maksua ei peritä.

Lisätiedot

Liikennejärjestelmän suunnitteluyksikkö
sähköposti [email protected]