Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Yksityistiet

Tampereen kaupungissa yksityistieasiat kuuluvat yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaostolle ja sen tehtäviin kuuluu muun muassa päättää yksityisille teille myönnettävistä kunnossapito- ja peruskorjausavustuksista, päättää tiekunnan perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä ratkaista tiekunnissa syntyneet riitatilanteet.

Tieavustukset

Yksityisellä tiellä saa kulkea, jos se saa kunnanavustusta tai sen perustamiseen on käytetty julkisia varoja (esim. metsäautotiet).

Tiekunnat voivat hakea peruskorjaus- ja kunnossapitoavustuksia teille, jotka täyttävät seuraavat kriteerit:

 • Tien hoitamista varten on perustettu tiekunta.
 • Tien vaikutuspiirissä on vähintään kolme pysyvästi asuttua taloutta.
 • Yksityistien pituus on vähintään 1 kilometri.

Peruskorjausavustusta myönnetään ensisijaisesti huonokuntoisten siltojen ja tierumpujen, tulva- ja routavaurioiden, tien kantavuuden ja kuivatusjärjestelyjen parantamiseen. Peruskorjausavustusten hakijoilta edellytetään lisäksi, että peruskorjaukselle on myönnetty valtion (Liikenneviraston) avustus.

Yksityisteiden avustusten myöntäjä voi tapauskohtaisesti päättää erityistilanteissa poiketa kunnossapitoavustusten kriteereistä, mikäli tulkitsee, että kohde on yhteiskunnallisesti merkittävä ja yleisen edun mukainen. Hakijan tulee tällöin haun yhteydessä perustella poikkeamisen perusteet ja poikkeus myönnetään aina vuosihakukohtaisesti.

Kunnossapitoavustusta voidaan myöntää seuraaviin kunnostustöihin:

 • ojien kaivu ja aukaisu sekä tieluiskien hoito
 • vierialueiden raivaus
 • tienpinnan hoito ja kunnossapito
 • rumpujen korjaus ja uusiminen
 • siltojen ja lossien hoito ja uusiminen
 • tien talvihoito
 • liikenteenohjauslaitteet.

Avustusta voidaan myöntää ainoastaan hakijoille, joiden hakemus on saapunut määräajan loppuun mennessä.

Avustusten hakeminen

Yksityisteiden peruskorjaus- ja kunnossapitoavustukset ovat haettavissa. Yksityisteiden kunnossapitoavustus on oltava haettuna viimeistään perjantaina 29.4.2022 ja peruskorjausavustus perjantaina 30.9.2022. Hakemuksen katsotaan saapuneen määräaikana, mikäli se kirjautuu määräpäivänä sähköiseen palveluun (kunnossapitoavustukset) tai saapuu kirjaamoon klo 15.45 mennessä (kunnossapito-/peruskorjausavustukset). Myöhässä saapuneet hakemukset jätetään käsittelemättä.

Yksityisteiden kunnossapitoon tarkoitettua avustusta haetaan alla olevan linkin kautta aukeavalla sähköisellä lomakkeella.

Halutessaan hakemuksen voi täyttää myös paperiversiona (lomakkeita on saatavana Tampereen palvelupisteestä, osoitteesta Frenckellinaukio 2 B) ja toimittaa Tampereen kaupungin kirjaamoon 29.4.2022 klo 15.45 mennessä. Hakemuksen liitteeksi tulee liittää tilinpäätös tai muu kirjallinen selvitys toteutuneista kustannuksista 2021.

Yksityisteiden peruskorjaukseen tarkoitettua avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella määräajan loppuun mennessä. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa työsuunnitelma, josta käy ilmi työn aikataulu ja kustannusarvio työtehtävittäin eriteltynä. Hakemus toimitetaan Tampereen kaupungin kirjaamoon 30.9.2022 klo 15.45 mennessä.

Tampereen kaupunki, kirjaamo
sähköposti [email protected]
postiosoite PL 487
33101 Tampere

Kaupunki voi pyytää täydentämään hakemusta sen jättämisen jälkeen. Puutteelliset hakemukset, joita ei ole korjattu tai täydennetty ensimmäisen korjauspyynnön mukaisesti ja korjauspyynnössä asetetussa määräajassa, jätetään käsittelemättä.

Yksityisteiden peruskorjaus- ja kunnossapitoavustuksista päättää yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto.

Maksetut avustukset voidaan vaatia palautettavaksi seuraavissa tapauksissa:

 • Kaupunki ei saa vaatimiaan asiakirjoja, selvityksiä tai tositteita määräajassa.
 • Avustusehdot eivät kaikilta osiltaan toteudu tai avustuksen käyttö poikkeaa oleellisesti avustuspäätöksestä (arvioidut toimenpiteet/kustannukset suhteessa toteutuneisiin toimenpiteisiin/kustannuksiin).
 • Kaupunki on saanut virheellistä, harhaanjohtavaa tai puutteellista tietoa avustusta koskevissa asioissa.

Avustuksen maksatus voidaan edellä mainituista syistä keskeyttää asian selvittämisen ajaksi viranhaltijan/toimielimen päätöksellä tai jo myönnetty avustus voidaan viranhaltijan/toimielimen päätöksellä peruuttaa, mikäli avustuksen saamisen edellytykset eivät täyty.

Osoitenimikilvet

Vanhoissa yksityisten teiden osoitenimikilvissä on mustalla pohjalla valkoinen teksti. Osoitenimi ei aina ole sama kuin yksityistien virallinen nimi. Yleisillä teillä ja kaduilla on vastaavasti valkoisella pohjalla musta teksti.

Vuodesta 2004 alkaen on uudet yksityistenkin teiden osoitenimikilvet valmistettu valkopohjaisina.

Liikenteenohjauslaitteiden asettaminen tielle

Tieliikennelaissa kunta velvoitetaan tekemään hallinnollinen päätös liikenteenohjauslaitteista, joita paitsi tieosakkaat myös kiinteistöt asettavat tielle. Tarkemmat tiedot päätöksenteosta ja päätöksen hakemisesta löytyvät sivulta liikenteenohjauslaitteen asettamista koskeva toimintaohje.

Ympäristö- ja rakennusjaoston pöytäkirjat

Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston pöytäkirjoihin voi tutustua esityslista- ja pöytäkirjahaun avulla.

Yhteystiedot

Tampereen palvelupiste
sähköposti [email protected]
puhelin 041 730 8168
avoinna ma – pe klo 9 - 16