Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Katuluvat

Katulupa

Työskenneltäessä kadulla tai muilla yleisillä alueilla työstä vastaavan on tehtävä lain perusteella ilmoitus työstä kunnalle (laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 547/2005 14 a §).

Katulupa myönnetään ilmoituksen (katulupahakemus) perusteella. Katulupa sisältää työluvan ja tilapäisen liikennejärjestelypäätöksen. Töiden vaatimien liikennejärjestelyjen suunnittelusta vastaa luvan hakija.

Katuluvasta perittävät maksut perustuvat 1.1.2020 lähtien Ympäristö- ja rakennusjaoston hyväksymään taksaan jolloin se kumoaa aiemman taksan (kaupungin valtuuston päätös 14.12.2005 § 356).

Tiedotteet


Raitiotien läheisyydessä työskentelemiseen haettava suostumus, Tampereen raitiotien ratajohtoon on kytketty jännite 18.11.2019.


Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto korotti katulupamaksuja 3.12.2019.Hae katulupaaTilapäinen liikennejärjestelysuunnitelma

Katu- tai yleisellä alueella työskenneltäessä pitää katulupahakemukseen liittää työkohteen tilapäinen liikennejärjestelysuunnitelma. Jos työ toteutetaan useassa eri vaiheessa, on jokaisesta työvaiheesta oltava oma suunnitelmansa. Yksinkertaisissa perustapauksissa voidaan toimia jonkin oheisen kuvan mukaisesti.

Lisäksi suunnitelmassa on huomioitava mm. työkohteen vaikutuspiirissä (työmaa-alueella tai kadun vastakkaisella puolella) olevat pysäköintipaikat, kadun mahdollinen ajonopeuden alentaminen sekä työkohteen suojaaminen ja aitaaminen.

Sijoittamishakemus

Sijoittamishakemuksen perusteella tehty sijoittamissopimus tarvitaan uusien rakenteiden, kuten johtojen, putkien ja laitteiden ym. pysyvään sijoittamiseen kadulle tai muille yleisille alueille.
Kopio sijoittamishakemuksen päätöksestä on liitettävä katulupahakemukseen.

Oikaisuvaatimus

Katulupapäätöksessä annettuihin määräyksiin tyytymätön työstä vastaava, voi saattaa asian rakennusvalvontaviranomaisen ratkaistavaksi. Katulupaan liittyvästä tilapäisestä liikennejärjestelypäätöksestä oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös välittömästi vaikuttaa.

Yhteystiedot

Katutilavalvonta
sähköposti [email protected]
puhelin toimisto 040 679 6965

puhelinpalvelu ma - pe 9.00 - 15.00


Itäinen alue

Katuinsinööri
Jarkko Siivola
puhelin 050 570 2412

Katuinsinööri
Aki Haulivuori
puhelin 044 431 4175

Katuinsinööri
Kirsi Kangasmaa
puhelin 040 756 1772

Katuinsinööri
Marko Korpela
puhelin 050 559 3874

Läntinen alue

Katuinsinööri
Kari Kannisto
puhelin 050 329 5271

Katuinsinööri
Sami Järvelä
puhelin 040 800 7360