Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Taiteen perusopetuksen opetustoimiluvan hakeminen

Tampereen kaupunki voi hakemuksesta myöntää taiteen perusopetuksen opetustoimiluvan Tampereella. Luvan myöntäminen on harkinnanvaraista. Koska kaupunki on laissa tarkoitettu opetuksen järjestäjä, kaupungilla on oikeus ja velvollisuus seurata ja arvioida yksiköiden toimintaa ja pyytää raportteja ja toimintakertomuksia siltä osin kuin toiminta koskee taiteen perusopetusta.

Oppilaitos voi hakea yleisen ja/tai laajan oppimäärän opetustoimiluvan niihin taiteenaloihin, joihin opetushallitus on määrittänyt opetussuunnitelman perusteet.

Lisätietoja opetustoimiluvan taustasta ja myöntämisperusteista löytyy alla olevasta dokumentista.

Opetustoimiluvan hakeminen

Haku opetustoimiluvasta on voimassa jatkuvasti. Hakemus tulee jättää n. 6 kk ennen toiminnan aiottua alkamista. Hakemuksen yhteydessä toimitetaan hakulomake ja seuraavat liitteet:

 1. Opetussuunnitelma
 2. Selvitys henkilöstön määrästä, tehtävistä ja kelpoisuudesta
 3. Selvitys oppilaitoksen kalustosta, opetusvälineistä ja huonetiloista
 4. Turvallisuussuunnitelma ja pelastussuunnitelma
 5. Hallinto (yhdistyksen/säätiön säännöt tai yhtiöjärjestys, sekä kaupparekisteri/yhdistys-/säätiörekisteri)
 6. Arvio oppilasmäärän kehityksestä tulevana viitenä vuotena
 7. Selvitys oppilaitoksen taloudellisesta tilasta

Ennen hakemuksen jättämistä on hyvä tutustua yllä olevaan Taiteen perusopetuksen ohjausperiaaatteet -dokumenttiin ja ottaa sen jälkeen yhteyttä Tampereen kaupungin taiteen perusopetuksen ohjausryhmään:

Taiteen perusopetuksen ohjausryhmän sihteeri
Suunnittelija
Susanna Lundström
puhelin +358403558745
sähköposti [email protected]
33100 Tampere

Kun on todettu, että opetustoimiluvan myöntämiselle on edellytykset, hakija lähettää hakemuksen liitteineen kaupungin kirjaamoon osoitteella:

Tampereen kaupunki, kirjaamo
Keskusvirastotalo
33101 Tampere
avoinna ma - pe klo 8.30 - 15.45

Kaupunki voi tarvittaessa pyytää lisätietoja tai täydentäviä asiakirjoja hakemuksen käsittelyä varten.

Päätöksenteko

Taiteen perusopetuksen opetustoimiluvista päättää sivistys- ja kulttuurilautakunta. Taiteen perusopetuksen ohjausryhmä käsittelee hakemukset ja valmistelee taiteen perusopetusta koskevat asiat sivistys- ja kulttuurilautakunnalle. Päätösote toimitetaan hakijalle kirjallisesti. Ennen taiteen perusopetuksen opetustoimiluvan myöntämistä toteutettua toimintaa ei katsota taiteen perusopetukseksi.

Taiteen perusopetuksen opetustoimiluvan myöntäminen ei ole sidoksissa toiminnan rahoitukseen.

Toiminta-avustusta ei pääsääntöisesti myönnetä oppilaitoksille, joille kaupunki on myöntänyt taiteen perusopetuksen opetustoimiluvan.

Toiminnan arviointi

Toiminnan arvioinnissa on vuosittain eri painopistealueita. Tampereen kaupunki arvioi taiteen perusopetuksen toteutumista vuosittain keräämällä tietoja taiteen perusopetusta antavilta oppilaitoksilta. Kaupungilla on oikeus ja velvollisuus arvioida yksiköiden toimintaa.

Tiedot tulee toimittaa kaupungille määräpäivään mennessä. Osana arviointiprosessia kaupunki voi järjestää koulutuksia, joihin opetustoimiluvan saaneiden yksiköiden edustajien tulee osallistua.

Toimintaa koskevat muutokset

Mikäli oppilaitoksen toiminnassa, toimintaolosuhteissa tai taloudessa tapahtuu oleellisia muutoksia, on niistä ilmoitettava välittömästi Tampereen kaupungille. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti taiteen perusopetuksen ohjausryhmän sihteerille sähköpostiosoitteeseen [email protected]

Muutokset käsittelee sivistys- ja kulttuurilautakunta. Tällaisia muutoksia ovat mm. yhteystietojen vaihtuminen, ylläpitäjämuutos, opetussuunnitelman muutos tai päivitys, toiminnan keskeyttäminen tai lopettaminen.

Luvan peruuttaminen

Tampereen kaupunki voi peruuttaa myöntämänsä opetustoimiluvan, mikäli:

 • toiminta ei ole lakien ja asetusten ja Tampereen kaupungin ohjausperiaatteiden mukaista
 • kaupunki ei saa pyytämiään asiakirjoja määräpäivään mennessä
 • toiminta keskeytyy tai se lopetetaan kokonaan tai jos oppilaitoksen edellytykset toimia taiteen perusopetusta antavana oppilaitoksena eivät enää täyty
 • kaupunki on saanut virheellistä, harhaanjohtavaa tai puutteellista tietoa
 • oppilaitoksen toiminnalle ei ole jatkamisen edellytyksiä sen taloudellisen tilanteen vuoksi

Edellä mainituissa tilanteissa kaupunki huomauttaa ja pyytää korjaamaan puutteen kohtuullisessa ajassa. Mikäli puutetta ei korjata ilmoitetussa ajassa, laittaa kaupunki opetustoimiluvan perumisen vireille ilman eri ilmoitusta.