Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Työmaavesien käsittely ja hallinta

Rakennustyömailla syntyy hulevesistä, työmenetelmien vesistä ja maaperän vedestä koostuvia työmaavesiä, joissa voi olla runsaasti erilaisia haitallisia aineita. Työmaavesien hallintaan ja käsittelyyn onkin kiinnitettävä erityistä huomiota, koska niistä voi aiheutua merkittävää haittaa lähialueen vesistöille, viemäriverkostolle, jätevedenpuhdistamoille ja kaupunkiympäristölle.

Rakentamisaikaiset työmaavedet muun muassa lisäävät vesistöjen ravinne- ja kiintoainekuormitusta, minkä vuoksi ne on puhdistettava jo työmaalla. Selvitys rakennustyömaan vesien hallinnasta tulee toimittaa rakennusvalvontaan ennen maanrakennustöiden aloittamista.

Tampereen kaupungin työmaavesiohje

Alla olevassa Tampereen kaupungin työmaavesiohjeessa on lisää tietoa työmaavesistä ja niiden haittavaikutuksista sekä ohjeita vesien hallintaan ja käsittelyyn. Oppaan tarkoituksena on tarjota suunnittelijoille ja rakentajille toimintatapoja ja ohjeita, joiden avulla työmaavesien ympäristölle haitalliset vaikutukset voidaan estää.