Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Meluntorjunta

Merkittävin melun aiheuttaja Tampereella on tie- ja katuliikenne. Liikennemelua voidaan vähentää esimerkiksi joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämisellä sekä ajonopeuksien vähentämisellä. Tärkein tavoite onkin estää ja vähentää melun syntymistä. Meluntorjuntaan kiinnitetään huomiota ennakolta kaavoituksessa ja liikennesuunnittelussa. Esimerkiksi uusilla asuinalueilla melutilanne selvitetään, ja meluntorjunnasta pyritään huolehtimaan rakennusten ja piha-alueiden sijoittelulla sekä talojen rakenteellisilla ratkaisuilla. Meluongelmien ratkaisemisessa käytetyt meluseinät ja -vallit ovat kalliita, ja niillä voidaan suojata vain pieni osa asukkaista.

Yli 100 000 asukkaan kaupungit on velvoitettu tekemään joka viides vuosi meluselvitys ja siihen perustuva meluntorjunnan toimintasuunnitelma, jossa on pitkän aikavälin tavoitteet melun torjumiseksi sekä toimenpiteet lähivuosille niiden saavuttamiseksi.

Teollisuuslaitosten, murskaamojen, moottoriurheiluratojen, ampumaratojen ja vastaavien toimintojen melua tarkastellaan ympäristöluvissa. Mahdolliset meluntorjuntatoimet ratkaistaan lupapäätöksissä. Tilapäisestä erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta toiminnasta kuten yöaikaisesta ulkoilmakonsertista on tehtävä meluilmoitus (katso kohta meluilmoitus).

Melua aiheuttavien koneiden ja äänentoiston käyttöä säädellään Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräyksillä (katso kohta erityisen häiritsevä melu yöaikaan ja äänentoistolaitteiden käyttö). Huomata tulee, että yleisen järjestyksen valvontaa hoitaa poliisi, jolle voi ilmoittaa esimerkiksi metelöinnistä tai häiriökäytöksestä (puh. 112).

Meluilmoitus

Tilapäisistä erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavista toiminnoista, kuten ilta-aikaisista ulkoilmakonserteista, moottoriurheilukilpailuista, ja tietyistä rakennustöistä, on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Meluilmoituslomake ja lisätietoa meluilmoitusmenettelystä löytyy kohdasta Luvat ja ilmoitukset.

Erityisen häiritsevä melu yöaikaan ja äänentoistolaitteiden käyttö

Ympäristönsuojelumääräyksissä kielletään erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavien koneiden käyttö yöaikaan klo 22-7 muun muassa asuntojen läheisyydessä. Aikarajoitus ei koske esimerkiksi liikenneturvallisuuden tai liikenteen sujuvuuden kannalta välttämättömiä kunnossapitotöitä.

Ympäristönsuojelumääräyksissä ohjataan myös äänentoistolaitteiden käyttöä. Ulkotiloissa yleisötapahtumissa, tarjoilualueella tai mainostarkoituksessa äänentoisto on säädettävä siten, ettei toistettava ääni häiritse kohtuuttomasti naapurustoa ja äänentoistolaitteiden käyttö yöaikaan on - ilman erillistä melupäätöstä - kielletty. Äänentoistolaitteiden pitkäaikainen käyttö hoitolaitosten läheisyydessä on kielletty myös päiväaikaan.

Sähköinen äänen vahvistaminen katusoitossa ulkoista virtalähdettä käyttäen on kielletty.

Melun ohjearvot

Valtioneuvosto on asettanut meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi melutason yleiset ohjearvot, joita sovelletaan maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä lupamenettelyissä mm. ympäristöluvissa.

Ohjearvot ilmoitetaan koko päiväajan kello 7-22 tai koko yöajan klo 22-7 keskiäänitasona (LAeq). Keskiäänitaso kuvaa melutason keskiarvoa valitulla aikajaksolla. Keskiäänitaso alueella voi alittaa ohjearvon, vaikka hetkellinen melutaso olisi korkeakin.

Asuinalueilla, taajamien virkistysalueilla sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää 55 dB ulkona kello 7-22 eikä yöohjearvoa 50 dB klo 22-7. Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo kuitenkin 45 dB.

Loma-asumiseen käytettävillä alueilla, leirintäalueilla, taajamien ulkopuolella olevilla virkistysalueilla ja luonnonsuojelualueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 dB eikä yöohjearvoa 40 dB.

Huomata tulee, että melutason ohjearvot eivät ole raja-arvoja, eikä niiden ylittyminen tarkoita sitä, että melua aiheuttava toiminta olisi laitonta.

Melutilanne Tampereella

Uusin Tampereen kaupungin ympäristönsuojelulain mukainen meluselvitys valmistui syksyllä 2017. Se sisältää laskennat tie- ja raideliikenteen, sekä ratapiha-alueen aiheuttamasta ympäristömelutasosta. Merkittävimpien teollisuuslaitoksien melulle altistuvat asukasmäärät laskettiin laitosten laatimien meluselvitysten pohjalta. Selvityksessä tarkasteltiin karkealla tasolla myös kaupunkirakenteen sisälle jääviä hiljaisia alueita. Selvitys laadittiin yhteistyössä Liikenneviraston kanssa. Meluselvityksen aineistoon voi tutustua sivulla Meluselvitys 2017 .

Meluvyöhykekartat löytyvät Tampereen kaupungin karttapalvelusta: Ulkoinen linkkiTampereen karttapalvelu kohdasta karttatasot Ympäristö ja terveys

Selvityksessä melualtistumista on arvioitu:

- Ympäristömeludirektiivin mukaisilla tunnusluvuilla päivä-ilta-yömelutaso (Lden) ja yöaikainen melutaso (Ln). Päivä-ilta-yömelutaso (Lden) saadaan laskemalla päivä-, ilta- ja yöajalle vuoden keskiäänitasot ja painottamalla ilta- ja yöajan melutasoja niiden suuremman häiritsevyyden mukaan. Laskentakorkeus on neljä metriä. Ympäristömeludirektiivin mukaisille tunnusluvuille ei ole varsinaisesti annettu ohjearvotasoja. Tämä tarkastelu koskee vain nykytilannetta 2017.

- Kansallisilla ympäristömelun tunnusluvuilla päivä- ja yöajan keskiäänitaso (LAeq, 7-22 ja LAeq, 22-7), joille kummallekin on omat kansalliset ohjearvonsa. Nämä äänitasot laskettiin kansallisen käytännön mukaan kahden metrin korkeudelle maanpinnasta. Tarkastelu koskee sekä nykytilannetta 2017 että ennustetta vuodelle 2040.

Suomessa selvitykset laadittiin nyt ensimmäisen kerran CNOSSOS EU -laskentamallilla. Malli poikkeaa merkittävästi aiemmin käytetyistä eikä sillä laskettu-ja tuloksia voi täysin verrata aiempiin tuloksiin tai lainsäädännössä esitettyihin ohjearvoihin. Ennustevuoden 2040 melualuekartat laskettiin aiemmin käytössä olleilla yhteispohjoismaisilla ja raideliikennemelun laskentamalleilla.

Yli 55 dB tieliikennemelulle altistuu 15 % asukkaista

Merkittävin meluhaitta Tampereen alueella aiheutuu tie- ja katuliikenteestä. Uudistuneen altistujalaskelman mukaan Lden ≥ 55 desibelin (dB) tieliikennemelulle altistuu noin 15 % asukkaista. Kovalle melulle, eli Lden ≥ 65 dB, altistuu noin 2% asukkaista. Vastaavasti raideliikenteen Lden ≥ 55 dB melulle altistuu Tampereen alueella 5 % asukkaista ja kovalle melulle noin 1,4 %.

Keskiäänitasolaskelman mukaan päiväaikaiselle LAeq7-22 ≥ 55 dB tieliikennemelulle altistuu noin 10 % asukkaista. Kovalle melulle, eli LAeq7-22 ≥ 65 dB altistuu noin 1 % asukkaista. Vastaavasti raideliikenteen LAeq7-22 ≥ 55 dB melulle altistuu Tampereen alueella 1,5 % asukkaista ja kovalle melulle 0,2%. Raideliikenteen aiheuttama meluhaitta painottuu yöaikaan. Yöaikaiselle LAeq22-7 ≥ 50 dB raideliikennemelulle altistuu 3 % asukkaista.

Eniten päiväaikaista liikennemelua on pääkatujen, -teiden ja ratojen varsilla, sekä risteysalueilla. Vesistön ääntä heijastava vaikutus näkyy paikoin jopa voimistuvana meluna kauempana tiestä. Yöaikainen melu painottuu erityisesti raideliikenneväylien läheisyyteen. Monin paikoin raideliikenteen melu on voimakkainta yöllä, koska huomattava osa tavarajunakuljetuksista ajetaan öisin.

Liikennehankkeista myös parannusta melutilanteeseen

Ohjearvon ylittävät melualueet ovat laajentuneet mallinnuksen mukaan asuinalueilla mm. Kalevassa, Amurissa, Hyhkyssä, Kaarilassa, Raholassa, Härmälässä, Rautaharkossa, Ristinarkussa, Hankkiolla ja Vehmaisissa. Osa muutoksesta selittyy kuitenkin mallinnustavan eroilla.

Kaupungin rakentuminen ja suuret liikennehankkeet ovat myös parantaneet melutilannetta monin paikoin. Esimerkiksi Rantaväylän tunneli on pienentänyt selkeästi Naistenlahden, Ranta-Tampellan ja Mustanlahden alueiden meluvyöhykkeitä. Ydinkeskustan Koskipuiston melualue on pienentynyt, muutoksen osatekijänä on mahdollisesti ollut Hämeenkadun itäpään liikennemuutos. Hatanpään, Ratinan ja Viinikanlahden alueilla sekä Teiskontien VT12-osuudella näkyy myös melualueiden pienentymistä, josta osa johtuu rakentamisesta, osa nopeusrajoituksista ja osa mahdollisesti myös maastomallin kehittymisestä.

Hiljaisia alueita kaupungin reunoilla ja kaupunkirakenteen sisällä

Laskennallisesti hiljaisia ja lähes hiljaisia alueita löytyy edelleen sekä kaupungin reunoilta, että myös tiiviimmän kaupunkirakenteen sisältä. Merkittävimmät keskustan hiljaiset alueet ovat liikenteeltä rauhoitettuja puistoalueita mm. Ratinassa, Näsinkalliolla, paikoin Koskipuistossa ja erityisesti Pyynikin harjulla. Keskustassa löytyy myös lähes hiljaisia alueita esim. umpikortteleiden sisältä. Tampellan alueella on Rantatunnelin ansiosta nyt aiempaa suurempi hiljainen alue.

Teollisuuden aiheuttamaa meluhaittaa voidaan pitää liikenteeseen verrattuna pienenä.

Meluselvityksen tulosten pohjalta laaditaan meluntorjunnan toimintasuunnitelma vuosille 2018-22. Seuraavan kerran koko kaupunkia koskeva meluselvitys tehdään vuonna 2022.

Meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018-2022

Tampereen kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma vuosille 2018 - 2022 hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 26.6.2018. Tavoitteiksi on asetettu muun muassa melulle altistuvien määrän vähentäminen, päiväkotien ja koulujen riittävät melulta suojatut ulkoilu- ja leikkialueet sekä se, että hiljaiset alueet ovat kaikkien asukkaiden saavutettavissa.

Lentomelualueet

Tampere-Pirkkalan lentoaseman lentoliikenteen aiheuttama melu mallinnettiin vuonna 1997. Samassa yhteydessä laadittiin ennuste vuodelle 2010.

Lisätietoa

Tampereen palvelupiste
sähköposti [email protected]
puhelin 041 730 8168

Ympäristönsuojeluyksikkö
sähköposti [email protected]

Aiheeseen liittyviä linkkejä