Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Luvat ja ilmoitukset

Lupien ja ilmoitusten käsittelystä peritään lainsäädäntöön perustuva maksu. Lisätietoa sivulla Maksut.

Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan tarvitaan lupa. Luvan tarpeesta on määrätty ympäristönsuojelulaissa ja valtioneuvoston asetuksessa ympäristönsuojelusta. Luvan myöntää joko Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tai Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto riippuen toiminnan laajuudesta.

Ympäristölupahakemus toimitetaan kolmena kappaleena luvan myöntävälle viranomaiselle. Asetuksen 3-10 §:ssä on määrätty lupahakemuksen sisällöstä ja siihen liitettävistä tiedoista. Myös ympäristöluvallisen toiminnan muuttaminen, lupapäätöksen tarkistaminen ja määräaikaisen luvan uudistaminen vaativat hakemuksen tekemisen. Ympäristö- ja rakennusjaostolle kuuluvan ympäristöluvan käsittelee ja valmistelee ympäristönsuojeluyksikkö.

Lupaprosessi on monivaiheinen, joten lainvoimaisen päätöksen saaminen voi kestää kauankin. Lupaprosessiin kuuluu mm. lupahakemuksesta tiedottaminen kuuluttamalla siitä vähintään 30 päivän ajan kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Samoin kuulutetaan ympäristö- ja rakennusjaoston tekemästä päätöksestä. Kuulutusten tavoitteena on varmistaa, että asianosaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ja hakea muutosta ympäristölupahakemuksista ja -päätöksistä. Luvan käsittelyä nopeuttaa hyvin laadittu ja hyvissä ajoin viranomaiselle toimitettu lupahakemus.

Lupapäätöksiä voi hakea verkosta sivulta: Ulkoinen linkkiEsityslista- ja pöytäkirjahaku ympäristö- ja rakennusjaoston pöytäkirjoista. Kuulutukset vireillä olevista ympäristölupahakemuksista ja nähtävillä olevista lupapäätöksistä löytyvät Tampereen kaupungin Ilmoitustaululta
Lainsäädäntö löytyy Finlexin sivuilta osoitteesta Ulkoinen linkkiFinlex Valtion säädöstietopankki: lainsäädäntö, hallituksen esitykset, valtiosopimukset, viranomaisnormit ja tuomioistuinten oikeuskäytäntöjä
Ohjeita ja ympäristölupalomakkeita löytyy ympäristöhallinnon verkkosivuilta (linkki alla).

Maa-aineslupa

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi on oltava maa-aineslain mukainen lupa. Lupahakemus osoitetaan Tampereen ympäristö- ja rakennusjaostolle ja päätöksen valmistelee ympäristönsuojeluyksikkö. Mikäli toiminta edellyttää myös ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa, käsitellään hakemukset ns. yhteislupana.

Maa-aineslupa myönnetään määräajaksi, yleensä enintään kymmeneksi vuodeksi. Lupahakemuksen tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta peritään Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu. Hakijalta edellytetään vakuuden antamista ennen toiminnan aloittamista, jotta mm. maisemointivelvoitteiden toteutuminen voidaan varmistaa.

Maa-aineslupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Kotitarveotosta on kuitenkin ilmoitettava ottamisen sijainti ja laajuus silloin, kun ainesmäärä on yli 500 k-m3.

Ilmoituslomake ja lisätietoa löytyy ympäristöhallinnon sivuilta:

Meluilmoitus

Tilapäisistä, erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavista tapahtumista ja töistä, kuten kivenmurskauksesta, tietyistä louhinta-, purku- ja rakennustöistä, moottoriurheilukilpailuista ja ilta- tai yöaikaan järjestettävistä ulkoilmakonserteista on tehtävä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen meluilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus käsitellään ohjekirjeellä tai maksullisella päätöksellä.

Meluilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista. Toimintaa ei saa ilman melupäätöstä aloittaa, ennen kuin ilmoituksen jättämisestä on kulunut 30 vrk. Erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta toiminnasta on aina tiedotettava naapureille riittävän ajoissa etukäteen.

Tapahtumamelupäätöksissä sovelletaan Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston vahvistamaa taulukkoa, jonka mukaan melutason raja-arvo tiukentuu mitä myöhemmin äänentoistoa käytetään. Jos äänentoisto päättyy viimeistään klo 22.00, ei meluilmoitusta lähtökohtaisesti tarvitse jättää lainkaan. Jos taas äänentoistoa käytetään klo 22.00 jälkeen, on meluilmoitukseen liitettävä asiantuntijan laatima meluselvitys ja mittaussuunnitelma tapahtumanaikaisen melutilanteen seuraamiseksi. Yöaikaisen melun mittaajan tulee pääsääntöisesti olla akkreditoitu eli päteväksi todennettu.

Meluilmoituslomake ja lisätietoa löytyy alla olevista linkeistä ja liitteistä sekä kysymällä ympäristönsuojeluyksiköstä (yhteystiedot sivun alla)

Poikkeaminen maanalaisen öljysäiliön poistamisvelvollisuudesta

Käytöstä poistettu öljysäiliö on Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 12 §:n mukaan poistettava maaperästä. Yksittäistapauksissa ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeuksen velvollisuudesta poistaa käytöstä poistettu öljysäiliö. Poikkeuslupa voidaan myöntää, jos säiliön poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa tai siitä aiheutuu kohtuutonta vahinkoa muulle omaisuudelle. Mikäli poikkeuslupa myönnetään, säiliö voidaan jättää maaperään edellyttäen, että se todetaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) päteväksi arvioiman tarkastajan toimesta ehjäksi. Tarkastusliikkeiden yhteystietoja voi etsiä Ulkoinen linkkiTurvallisuus- ja kemikaaliviraston verkkosivuilta. Valitsemalla hakupalvelun kohdassa "Toimintaoikeudet" kohdan Tarkastusliikkeet (öljysäiliöt) ja kunnaksi Pirkanmaan kuntia, saa listauksen Pirkanmaalaisista tarkastusliikkeistä.

Poikkeamista maanalaisen öljysäiliön poistovelvollisuudesta voi hakea oheisella lomakkeella.

Hakemus sekajätteen keräysvälineen tyhjennysvälin pidentämiseksi

Sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämistä haetaan alueellisesta jätehuoltolautakunnasta. Lisätietoa ja lomake kohdasta Lomakkeet:

Muutoksen hakeminen jätemaksuun

Jätemaksuista sekä niiden määräytymisesta ja muutoksenhausta löytyy lisätietoa alueellisen jätehuoltolautakunnan sivuilta:

Rekisteröitävät toiminnot

Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin

Jätelain 100 §:n mukaan jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle jätehuoltorekisteriin merkitsemiseksi. Samaan ilmoitukseen voidaan sisällyttää tiedot kaikista saman toiminnanharjoittajan järjestämään keräykseen kuuluvista kunnassa sijaitsevista jätteen vastaanottopaikoista. Ilmoitus koostuu päälomakkeesta sekä jokaista vastaanottopaikkaa koskevasta liitelomakkeesta. Tarvittavat lomakkeet löytyvät:

Huvivenesataman jätehuoltosuunnitelma

Merenkulun ympäristönsuojelulain 9 luvun 3 §:n mukaan sataman pitäjän on tehtävä jätehuoltosuunnitelma aluksista peräisin olevien jätteiden eli alusjätteiden jätehuollon järjestämiseksi. Alusjätteiden vastaanotto, keräys, varastointi, käsittely ja hyödyntäminen on suunniteltava ottaen huomioon sataman tyyppi ja koko sekä alukset, jotka satamaa käyttävät. Huvivenesatama voi tehdä toisen huvivenesataman kanssa yhteisen jätehuoltosuunnitelman. Huvivenesataman jätehuoltosuunnitelma on esitettävä hyväksyttäväksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kun huvivenesataman jätehuoltosuunnitelma on hyväksytty, kunnan ympäristönsuojeluviranomainen merkitsee suunnitelman ympäristönsuojelulain mukaiseen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

Ilmoituslomake ja lisätietoa löytyy ympäristöhallinnon sivuilta:

Ympäristönsuojelulain mukainen rekisteröintimenettely

Rekisteröitäviä toimintoja ovat polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitokset, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat, asfalttiasemat, kemialliset pesulat ja orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat sekä kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat.

Rekisteröinti-ilmoitus on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään:

30 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitos (keskisuuri energiantuotantolaitos)
60 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on muu rekisteröitävä toiminta.

Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on rekisteröitävä toiminta edellä säädetyssä määräajassa. Toiminta voidaan aloittaa, kun se on rekisteröity. Viranomaisen tulee ilmoittaa toiminnan rekisteröinnistä viipymättä toiminnanharjoittajalle.

Yleinen ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely voi koskea seuraavia toimintoja:
 • eläinsuojat
 • varikot
 • ampumaradat
 • kemikaalivarastot
 • elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnot
 • koneellinen kullankaivuu
 • sahalaitokset
 • huvipuisto
 • eläintarhat

Toiminnan ilmoitusvelvollisuudesta säädetään Ulkoinen linkkiympäristönsuojelulain (527/2014) 115 a §:ssä . Ilmoituksenvaraisuuden voi tarkistaa lain liitteestä 4. Liitteet löytyvät lakitekstin lopusta.

Toiminnanharjoittaja tekee ilmoituksen toimialakohtaista lomaketta käyttäen. Lomakkeet ja lisätietoja ilmoitusmenettelystä löytyvät ympäristöhallinnon internet-sivuilta.

Ilmoitus jätetään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle eli Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaostolle viimeistään 120 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista. Ainoastaan suurempia kemikaalivarastoja (varastointitilavuus vähintään 1 000 m3 mutta alle 50 000 m3) sekä pienimuotoista koneellista kullankaivuuta koskevat ilmoitukset jätetään aluehallintovirastolle.

Asian nopeaa käsittelyä viranomaisessa edesauttaa selkeä ja mahdollisimman täydellinen ilmoitus. Mikäli ilmoitus on puutteellinen, sitä on lain mukaisesti mahdollisuus täydentää vain kerran. Mikäli täydennyksen jälkeenkin ilmoitus on puutteellinen, se jätetään tutkimatta eikä toimintaa saa aloittaa. Ympäristö- ja rakennusjaosto antaa valituskelpoisen päätöksen toiminnanharjoittajan jättämän ilmoituksen tietojen perusteella. Ilmoitus on osa päätösasiakirjaa.

Menettely muistuttaa ympäristölupamenettelyä. Esimerkiksi ennen asian ratkaisemista on varattava niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), tilaisuus tehdä muistutuksia ilmoituksen johdosta. Päätös annetaan julkipanon jälkeen ja siitä ilmoitetaan ympäristönsuojelulain mukaisesti. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.

Jos viranomainen ei ole antanut päätöstä määräajan kuluessa (120 päivää), toiminnan voi aloittaa omalla vastuulla. Myöhemmin annettavaa päätöstä on noudatettava muutoksenhausta (valituksista) huolimatta.

Mikäli toiminnalla on ympäristölupa, se jää sellaisenaan voimaan. Jos lupaa on tarpeen muuttaa toiminnan olennaisen muutoksen perusteella tai YSL:n 89 §:ssä säädetystä syystä, muutoksesta on jätettävä ilmoitus ja asiassa annettava ilmoituspäätös korvaa voimassa olevan ympäristöluvan

Eläinsuojat ja ilmoitusmenettely

Eläinsuoja on ilmoituksenvaraista toimintaa, jos se on:

 1. vähintään 50 ja alle 300 lypsylehmälle, vähintään 100 ja alle 500 lihanaudalle, vähintään 130 ja alle 600 emolehmälle, vähintään 60 hevoselle tai ponille, vähintään 250 uuhelle tai vuohelle, vähintään 100 ja enintään 750 täysikasvuiselle emakolle, vähintään 250 ja enintään 2 000 lihasialle, vähintään 4 000 ja enintään 40 000 munituskanalle tai vähintään 10 000 ja enintään 40 000 broilerille
 2. usealle 1 kohdassa tai YSL:n liitteessä 3 tarkoitetulle eläinlajille, jonka kokonaiseläinyksikkömäärä YSL:n liitteen 3 taulukon 1 eläinyksikkökertoimilla laskettuna on vähintään 250 ja alle 3 000 ja joka ei ole suoraan ilmoituksenvarainen 1 kohdassa mainitun tuotantoeläimen eläinmäärän perusteella.

Toiminnan ilmoituksenvaraisuuden ja toimivaltaisen lupaviranomaisen määrittämisessä käytettävät eläinyksikkökertoimet löytyvätUlkoinen linkki ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteestä 3.

Eläinsuojan on täytettävä ilmoittamisen yleiset edellytykset (esitetty edellä Yleinen ilmoitusmenettely -osiossa). Lisäksi eläinsuojien on täytettävä velvoitteet, jotka on säädetty Ulkoinen linkkivaltioneuvoston asetuksessa ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019 ).

Aumausilmoitus ja ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo niin sanotun nitraattiasetuksen (Valtioneuvoston asetus eräiden maa-ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 1250/2014) noudattamista.

Ns. nitraattiasetuksen mukaan lannan varastoinnista aumassa sekä lannan poikkeuksellisesta levitysajasta tulee tehdä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Aumausilmoitus

Nitraattiasetuksen mukaan kuivalannan ja pakkaamattomien orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista aumassa, kompostin jälkikypsytyksestä aumassa sekä kuivalannan varastoinnista aumassa poikkeustilanteessa tulee ilmoittaa 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloittamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ilmoituksen kuivalannan varastoinnista poikkeustilanteessa ja kompostin jälkikypsytyksestä aumassa tekee se toiminnanharjoittaja, jonka eläintilalla lantaa kertyy. Ilmoituksen orgaanisten lannoitevalmisteiden ja kuiva-ainepitoisuudeltaan 30 %:sen kuivalannan aumavarastoinnista tekee niiden vastaanottaja. Ilmoitus tehdään aumausilmoituslomakkeella.

Ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa

Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen pellolle on kielletty marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Lannan levittämisen kieltoajasta voidaan kuitenkin poiketa marraskuun loppuun asti tilanteissa, joissa lantaa ei ole voitu hyödyntää lannoitteena pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisen sääolosuhteen vuoksi. Poikkeamisesta on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 31.10. mennessä.

Poikkeuksellisena sääolosuhteena pidetään tilannetta, jossa pitkään jatkuneiden runsaiden sateiden ja vähäisen haihdunnan vuoksi pellon märkyys on estänyt lannan syyslevityksen viimeistään lokakuussa. Poikkeamismenettely on siis tarkoitettu ainoastaan vain erityisten poikkeavien olosuhteiden vallitessa. Poikkeaminen ei ole mahdollista maatilan kaupallisille valmisteille eikä muille orgaanisille lannoitevalmisteille. Lannoitteita ei saa levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan.

Ilmoituksen tekee se toiminnanharjoittaja, jonka kotieläintilalla lanta syntyy. Ilmoitus tehdään Lannan levittämisestä poikkeustilanteessa –lomakkeella.

Ilmoituslomakkeita ja lisätietoa saa ympäristöhallinnon Maatalouden ympäristönsuojelun lomakkeet-sivulta.

Vapautus liittämisvelvollisuudesta vesijohtoon ja viemäriin

Ympäristö- ja rakennusjaosto päättää kiinteistöjen vapautuksesta liittyä vesijohtoon ja viemäriin. Vesihuoltolain (119/2001) 10-11 §:n mukaan vesilaitoksen toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö on pääsääntöisesti liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Kunnan ympäristösuojeluviranomaisen on kuitenkin tietyin edellytyksin myönnettävä vapautus liittymisvelvollisuudesta. Vapautusta voi anoa oheisella hakemuksella. Vapautuksen hulevesiviemäriin liittymisestä käsittelee rakennusvalvonta .

Maastoliikennelain mukainen lupa kilpailuihin ja harjoituksiin

Maastoliikennelain (1710/95) mukaan on moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen on haettava lupa, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle. Toiminnalle on oltava myös alueen omistajan kirjallinen lupa. Vapaamuotoinen lupahakemus toimitetaan ympäristö- ja rakennusjaostolle.

Vesiliikennelain mukainen lupa kilpailuihin ja harjoituksiin

Vesiliikennelain (463/96) mukaan on moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla suoritettavien kilpailujen tai harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen on haettava lupa, jos tapahtumasta on odotettavissa merkityksellisiä ympäristöhaittoja. Vesialueen omistajan on annettava suostumuksensa luvan myöntämiseen. Vapaamuotoinen lupahakemus toimitetaan ympäristö- ja rakennusjaostolle.

Usean kunnan alueella pidettävään kilpailuun tai harjoitukseen haetaan lupaa Pirkanmaan ELY-keskukselta. Usean ELY-keskuksen alueella pidettävään kilpailuun tai harjoitukseen myöntää luvan se ELY-keskus, jonka alueella kilpailu pääosin pidetään.

Ilmoittaminen poikkeavasta tilanteesta

Jos onnettomuudesta, ennakoimattomasta tuotantohäiriöstä tai muusta niihin rinnastettavasta yllättävästä, toiminnasta riippumattomasta poikkeuksellisesta syystä taikka rakennelman tai laitteen purkamisesta toiminnassa, joka ei ole luvanvarainen tai rekisteröitävä, aiheutuu tai uhkaa aiheutua päästöjä tai syntyy jätettä siten, että siitä voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa tai jätteen määrän tai ominaisuuksien vuoksi tavanomaisesta poikkeavia toimia jätehuollossa, on toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan ilmoitettava tapahtuneesta viipymättä ympäristönsuojeluyksikköön. Toiminnan osalta tarvittavat määräykset antaa asianomainen lupaviranomainen. (YSL 122 §)

Koeluonteinen toiminta

Ympäristönsuojelulain 31 § mukaan koeluonteiseen lyhytaikaiseen toimintaan, jonka tarkoituksena on kokeilla uutta tekniikkaa, raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttomenetelmää tai puhdistuslaitetta, ei tarvita ympäristölupaa. Koeluonteista toimintaa voi olla myös jätteen laitos- tai ammattimainen käsittely tällaisen toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai näihin rinnastettava seikan selvittämiseksi.

Koeluonteisesta toiminnasta on tehtävä lupaviranomaiselle ympäristönsuojelulain 119 § mukainen ilmoitus. Ilmoitus tulee tehdä vähintään 30 vuorokautta ennen koeluonteisen toiminnan aloittamista. Ilmoituksen tekemistä koskeva lomake ja täyttöohje löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta osoitteesta:

Koetoiminnasta tehdään päätös. Lupaviranomaisena toimii se viranomainen, joka on toimivaltainen ratkaisemaan vastaavan toiminnan ympäristöluvan. Ennen koetoimintailmoituksen tekemistä, ota yhteyttä ympäristönsuojeluviranomaiseen sen selvittämiseksi, täyttääkö suunniteltu toiminta koetoiminnalle asetetut vaatimukset.

Yleisötapahtuman jätehuoltosuunnitelma

Lisätietoa:

Ympäristönsuojeluyksikkö
sähköposti [email protected]

Tampereen palvelupiste
sähköposti [email protected]
puhelin 041 730 8168
avoinna ma – pe klo 9 - 16