Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Usein kysyttyä

Yleistä

Miten alueellinen jätehuoltolautakunta ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy eroavat toisistaan?

Kummallakin taholla on sama toimialue. Alueellinen jätehuoltolautakunta toimii jätelain mukaisena jätehuoltoviranomaisena. Jätehuoltolautakunnan tehtävänä on tehdä alueen jätehuollon viranomaispäätökset esimerkiksi koskien jätetaksaa, jätehuoltomääräyksiä, jätteenkuljetusjärjestelmää, jätehuoltomääräyksistä poikkeamisia sekä jätemaksun kohtuullistamisia. Nämä viranomaispäätökset tehdään jätehuoltolautakunnan kokouksissa ja osin jätehuoltoinsinöörin päätöksillä. Suurimmista linjoista ja periaatteista päätetään lautakunnan kokouksissa. Jätehuoltolautakunnan kokoonpanosta määrätään kuntien välisessä yhteistoimintasopimuksessa. Sopimuksen mukaan lautakunnan jäsenistä 8 on Tampereelta ja 8 seudun kunnista.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama jäteyhtiö, joka tarjoaa kuntalaisille jätehuollon operatiiviset palvelut (mm. jäteastioiden tyhjennykset, jätteen käsittelyn, jätetiedotuksen ja neuvonnan, kotitalouksien vaarallisten jätteiden jätehuollon).

Kenelle voin ilmoittaa roskaantumisesta?

Voit ilmoittaa roskaantumisesta oman kuntasi ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka yhteystiedot voit tarkistaa kunnan internet-sivuilta. Jätehuollon valvontatehtävät (esim. roskaamistapausten käsittely ja jätehuoltomääräysten noudattamisen valvonta) kuuluvat kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Miksi minun pitää olla liittynyt järjestettyyn jätteenkuljetukseen? Syön päivittäin työpaikallani.

Jätelaki edellyttää, että jokaisen jätteen haltijan on liityttävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

Saako jätteitä polttaa?

Jätehuoltomääräysten mukaan jätteen polttaminen on pääsääntöisesti kiellettyä. Paperia ja kartonkia saa polttaa vain sytykkeenä. Ulkona avotulella saa polttaa vain vähäisessä määrin kuivia risuja ja oksia. Tällöinkään poltosta ei saa aiheutua haittaa naapureille tai ympäristölle.

Mistä saan jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen liittyvää neuvontaa?

Jäteneuvonnasta vastaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Jätehuoltomääräyksistä saat yleisiä ohjeita, mutta varsinaiset lajitteluohjeet löytyvät jäteyhtiön internetsivuilta. Voit tutustua lajitteluohjeisiin alla olevan linkin kautta:Ulkoinen linkkiKodin lajitteluhaku
Lajitteluohjeet ovat myös jokaiseen kotitalouteen tulevassa Pirkanmaan Jätehuollon Roskakalenterissa. Voit olla myös yhteydessä jäteyhtiön asiakaspalveluun puhelimitse, puh. 03 240 5110, ma-pe klo 9.00-15.00.


Asuinkiinteistöjen jätehuolto

Voiko jäteauto käydä tyhjentämässä jäteastiani silloin kun itse haluan esim. kerran tai kaksi vuodessa?

Ei voi. Jätehuoltomääräysten mukaan sekajäteastia on tyhjennettävä vähintään 4 viikon välein. Mikäli kiinteistöllä on biojäteastia tai biojäte kompostoidaan kiinteistöllä jätehuoltomääräysten mukaisesti, voi sekajäteastian tyhjennysväli olla jopa 8 viikkoa. Jäteastian säännöllinen tyhjentäminen varmistaa, ettei jätteistä aiheudu haittaa ympäristölle tai terveydelle. Jos kiinteistö sijaitsee haja-asutusalueella ja biojäte sekä muut hyötyjätteet lajitellaan kiinteistöllä, jätehuoltoviranomaiselta voi hakea 10 tai 12 viikon pituista tyhjennysväliä.

Olemme hankkineet lämpöeristetyn kompostorin biojätettä varten. Voimmeko saada sekajäteastian tyhjennysvälin pidemmäksi?

Mikäli haluttu tyhjennysväli ylittää jätehuoltomääräysten salliman 8 viikon enimmäispituuden, on tyhjennysvälin pidentämistä haettava jätehuoltoviranomaiselta. Jäteastialle voidaan haja-asutusalueelle myöntää 10 tai 12 viikon pidennetty tyhjennysväli, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

1. kiinteistö kuuluu biojätteen erilliskeräykseen tai biojätteet kompostoidaan asianmukaisesti ympäri vuoden lämpöeristetyssä tai muuten tukevarakenteisessa, umpinaisessa kompostorissa,

2. jäteastian koko on 140 tai 240 l, syntyvä jätemäärä on vähäinen ja jäteastian täyttöaste on matala,

3. kiinteistöllä lajitellaan hyötyjätteet.

Jäteastian pidennetystä tyhjennysvälistä ei saa aiheutua roskaantumista, hygieenistä haittaa (kuten hajua) tai terveydellistä vaaraa. Jätteiden on sovittava keräysvälineisiin myös pidennetyllä tyhjennysvälillä ja keräysvälineet on voitava aina sulkea.

Voinko kompostoida itse tekemässäni kehikossa vai tarvitseeko minun ostaa kaupasta varsinainen kompostori?

Puutarha- ja haravointijätteet voi kompostoida avokompostissa, mutta muiden biojätteiden kuten ruuantähteiden kompostointiin tarvitaan lämpöeristetty tai muuten tukevarakenteinen, umpinainen kompostori.

Talossani ilmenee homevaurio ja asun väliaikaisesti muualla, voiko jäteastian tyhjennykset keskeyttää?

Kyllä. Jos kiinteistö on täysin käyttämättä perustellusta syystä, jätteenkuljetus voidaan keskeyttää määräajaksi. Jäteastia on tyhjennettävä ennen keskeytyksen alkamista. Jos keskeytys kestää 1 viikosta 12 kuukauteen, keskeytyksestä voi sopia ottamalla yhteyttä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n asiakaspalveluun. Keskeytyksen kestäessä yli vuoden tai mikäli lyhytaikaisia keskeytyksiä on peräkkäin useampia kuin kaksi, edellyttää se poikkeamista jätehuoltomääräyksistä. Poikkeamista haetaan jätehuoltoviranomaiselta.

Omistan rantatontin, jossa ei ole kuin pieni sauna, pitääkö minun liittyä jätehuoltoon?

Jätehuollon asiakasrekisterin tiedot rakennuksista pohjautuvat väestötietojärjestelmään ja kuntien rakennusvalvonnan rekistereihin. Mikäli rakennus on kiinteistötietojärjestelmän tietojen mukaan vapaa-ajan asunto, on sen liityttävä järjestettyyn jätehuoltoon. Mikäli kyseessä on saunarakennus, jossa ei ole erikseen oleskelutiloja, katsotaan silloin, ettei rakennusta voi käyttää vapaa-ajan asumiseen, jolloin sitä ei tarvitse liittää järjestettyyn jätehuoltoon.

Olemme naapurimme kanssa sopineet yhteisestä jäteastiasta. Mitä tulee ottaa huomioon?

Lähikiinteistöjen yhteinen jäteastia eli kimppa-astia on usein hyvä vaihtoehto omalle jäteastialle. Kimpasta tehdään kirjallinen sopimus Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kanssa. Kimppa-astian yhteyshenkilö kokoaa sopimukseen jäteastiaa käyttävien kiinteistöjen tiedot sekä osakkaiden osallistumisprosentit (osuuksien summan on oltava 100 %). Laskutus perustuu jäteastian tilavuuteen ja tyhjennystiheyteen, ja jokaiselle kimppa-astian osakkaalle lähetetään oma lasku sovitun prosenttiosuuden mukaisesti. Kunkin osakkaan jätemaksu on vähintään vakinaisen asuinhuoneiston perusmaksun suuruinen kalenterivuodessa (vuoden 2022 jätetaksan mukaan 24,56 €, sis. alv 24 %).

Lisätietoja kimppa-astian perustamisesta löytyy Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n internetsivuilta, joille pääset alla olevan linkin kautta: Ulkoinen linkkiYhteinen jäteastia naapurin kanssa


Saostus- ja umpisäiliölietteet

Olen tilannut lietekaivojen tyhjennykset paikalliselta yrittäjältä jo vuosien ajan. Voinko tehdä niin jatkossakin?

Et voi. Alueellisen jätehuoltoviranomaisen toimialueella on siirrytty kunnan järjestämään lietteenkuljetukseen vuonna 2017. Näin ollen lietteiden tyhjennykset organisoi kuntien omistama Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja lietetyhjennykset on tilattavaUlkoinen linkkiPirkanmaan Jätehuollon asiakaspalvelusta

Ainoana poikkeuksena on Nokian kaupunki, jossa on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä lietteenkuljetus. Nokialla kiinteistön haltijat solmivat lietteen tyhjennyssopimuksen ELY-keskuksen jätehuoltorekisteriin hyväksytyn yrittäjän kanssa. Rekisteriin hyväksymisen voi varmistaa suoraan yrittäjältä tai asiasta voi tiedustella Pirkanmaan ELY-keskuksesta os. jatehuoltorekisteri.pirkanmaa(a)ely-keskus.fi.

Kuinka usein lietesäiliö täytyy tyhjentää?

  • Saostussäiliöt/sakokaivot sekä pienpuhdistamot on tyhjennettävä tarvittaessa, mutta kuitenkin vähintään kerran vuodessa
  • Umpisäiliöiden täyttymistä on seurattava ja ne on tyhjennettävä tarvittaessa. Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa tyhjennyksistä
  • Pelkästään harmaavesilietteitä (pesuvedet) sisältävien saostussäiliöiden ja vastaavien säiliöiden jätevesiliete on poistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein

Saostussäiliö täyttyy hitaasti. Voiko tyhjennysväliä pidentää?

Sakokaivojen ja pienpuhdistamoiden vuosittainen tyhjennys on välttämätöntä jätevesijärjestelmän toimivuuden kannalta. Pidempi tyhjennysväli aiheuttaa lietteen sakkautumista lietesäiliöön ja heikentää puhdistustulosta. Huoltamaton jätevesijärjestelmä aiheuttaa myös ympäristön pilaantumisen riskin.

Mikäli kiinteistö on täysin käyttämätön, voi lietteiden tyhjennykset keskeyttää määräajaksi. Tämä edellyttää poikkeamista jätehuoltomääräyksistä, jota haetaan jätehuoltoviranomaiselta.


Jätemaksut

Mistä jätemaksu koostuu?

Jätemaksu koostuu kahdesta osasta:

1) perusmaksusta, jolla katetaan lakisääteisiä, käyttäjilleen maksuttomia palveluita, joiden käyttöä ei voida vaikeudetta kohdentaa. Näitä palveluita ovat mm. jäteasemien ja aluejätepisteiden ylläpito, kotitalouksien vaarallisten jätteiden jätehuolto, jäteneuvonta ja -valistus, hyötyjätekeräys sekä jätehuoltoviranomaisen toiminnasta aiheutuvat kustannukset,

ja

2) järjestetyn jätteenkuljetuksen maksusta, joka määräytyy liittymistavan mukaisesti (oman jäteastian, kimppa-astian tai aluejätepisteen käyttö). Tällä osuudella katetaan jätteiden noudosta, kuljetuksesta ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset.

Otamme kesämökiltä jätteet mukaan kaupunkiin laitettavaksi omaan jäteastiaan, emmekä käytä aluejätepisteitä. Täytyykö meidän silti maksaa jätemaksua kesämökistämme?

Kyllä. Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään koskee myös vapaa-ajan asuntoja. Liittymisvelvollisuus on kiinteistökohtainen.

Pitääkö käyttämättömästä mökistä maksaa jätemaksuja?

Jätelain mukaan kaikkien käytettävissä olevien vapaa-ajan asuntojen tulee olla liittyneenä järjestettyyn jätehuoltoon. Mikäli kiinteistöä ei käytetä perustellusta syystä ja se on tyhjillään, on jätemaksuun mahdollista hakea kohtuullistamista jätehuoltoviranomaiselta. Mikäli jätemaksu kohtuullistetaan, määrätään kiinteistölle jätetaksan mukainen vapaa-ajan asunnon perusmaksu (vuonna 2022 13,00 €, sis. alv 24 %), mutta ei järjestetyn jätteenkuljetuksen maksua.

Omistamani kesämökki on kesät vuokrattuna. Kuuluuko meidän maksaa kesämökin jätehuoltomaksut?

Jätteen haltija eli vuokralainen vastaa jätehuollosta ja tästä aiheutuvista kustannuksista, ellei vuokrasopimuksessa ilmene muuta. Sama pätee asuinkiinteistöjen vuokrauksessa.

Pitääkö asuinkelvottomasta talosta maksaa jätemaksuja?

Mikäli kiinteistöllä sijaitseva asuinrakennus on käyttökelvoton, ei kiinteistön tarvitse kuulua järjestetyn jätehuollon piiriin. Jätemaksun poistoa tulee hakea kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselta. Jotta kiinteistön jätemaksu voidaan poistaa, on hakemukseen liitettävä luotettava selvitys (esim. valokuva tai rakennusvalvonnan lausunto) asuinrakennuksen käyttökelvottomuudesta.