Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Jätemaksut

Jätemaksu ja sen määräytyminen

Jätelain mukaan jokaisen asuin- ja vapaa-ajan kiinteistön on oltava järjestetyn jätehuollon piirissä. Liittymisvelvollisuudesta ei voida myöntää vapautusta.

Kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jonka jokainen kiinteistön haltija on velvollinen maksamaan. Jätehuoltopalveluista perittävät maksut määräytyvät alueellisen jätehuoltolautakunnan päättämän jätetaksan mukaisesti.

Alueellisen jätehuoltolautakunnan alueella jätemaksu koostuu perusmaksusta ja tuotantomaksusta. Perusmaksulla katetaan tiedotusta ja neuvontaa, jäteasemien ja aluejätepisteiden ylläpitoa, kotitalouksien vaarallisten jätteiden jätehuoltoa, biojätteen käsittelytukea sekä jätehuoltoviranomaisen kustannukset. Tuotantomaksu koostuu jätteen kuljetuksesta ja käsittelystä aiheutuvista kustannuksista.

Jätemaksu on julkisoikeudellinen maksu, joka on ulosottokelpoinen ilman tuomiota.


Jätetaksat 1.1.2020 alkaen

Kuntavastuullisten jätehuoltopalvelujen jätetaksa

Alueellinen jätehuoltolautakunta hyväksyi 11.12.2019 kuntavastuullisten jätehuoltopalvelujen jätetaksan käyttöönotettavaksi toimialueensa kunnissa 1.1.2020 alkaen.

Jätehuoltoviranomaisen hyväksymä jätetaksa on luettavissa alla olevasta tiedostosta:

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa

Alueellinen jätehuoltolautakunta päätti 11.12.2019 hyväksyä toimialueensa kunnissa kunnan toissijaisen vastuun jätetaksan 1.1.2020 alkaen.

Jätehuoltoviranomaisen hyväksymä jätetaksa on luettavissa alla olevasta tiedostosta:

Sako- ja umpikaivolietteiden taksa

Alueellinen jätehuoltolautakunta hyväksyi 11.12.2019 sako- ja umpikaivolietteiden taksan käyttöönotettavaksi toimialueensa kunnissa 1.1.2020 alkaen. Nokian kaupunkia koskee vain sako- ja umpikaivolietteiden käsittelytaksa.

Kesäkuussa 2020 sako- ja umpikaivolietteiden taksaa päivitettiin Parkanon kaupungin lietekäsittelymaksujen osalta.

Jätehuoltoviranomaisen hyväksymä sako- ja umpikaivolietteiden taksa on luettavissa alla olevasta tiedostosta:


Jätemaksun kertymä ja käyttö

Jätelain mukaan kunnan asukkaille ja muille jätehuoltopalvelujen käyttäjille on vuosittain tiedotettava jätemaksun ja perusmaksun kertymästä sekä siitä, mihin kertymää on käytetty. Näiden tietojen on oltava saatavilla tietoverkossa.

Alla olevissa liitetiedostoissa (pdf) on esitetty jätelain 79 §:n mukaiset tiedot jätemaksun ja perusmaksuosuuden kertymästä sekä käytöstä vuonna 2019.


Muutoksen hakeminen jätemaksuun

Alueellisen jätehuoltolautakunnan alueella jätetaksassa on huomioitu jätemaksun kohtuullisuus jätelain mukaisesti. Tämän vuoksi jätemaksua ei ole useinkaan tarvetta kohtuullistaa.

Vapaa-ajan asunnoille on tyypillistä, että niitä käytetään vain osan aikaa vuodesta. Tämä on huomioitu jätetaksassa: vapaa-ajan asunnon aluejätepisteen käyttäjän vuosimaksu on pienempi kuin vakinaisen asunnon vuosimaksu. Vaikka vapaa-ajan asunnon käyttö olisi vähäistä, on jätemaksu maksettava. Jätemaksu on kiinteistökohtainen, minkä vuoksi mökillä syntyvän jätteen kuljettaminen vakituisen asunnon jäteastiaan ei ole peruste mökin jätemaksun alentamiseen.

Poikkeuksellisesti jätemaksun kohtuullistaminen voi olla mahdollista, mikäli kiinteistö on kokonaan käyttämättä perustellusta syystä. Tällöin jätemaksua voidaan harkinnanvaraisesti kohtuullistaa siten, että kiinteistöltä peritään vain perusmaksu, mutta ei tuotantomaksua.

Jätemaksun perimättä jättäminen on pääsääntöisesti mahdollista vain silloin, jos kiinteistöllä oleva asuinrakennus on käyttökelvoton. Käyttökelvottomuudesta on esitettävä luotettava selvitys, esim. rakennusvalvonnan lausunto tai valokuvin täydennetty selvitys kiinteistön kunnosta.

Jätemaksuun voi hakea muutosta alueelliselta jätehuoltolautakunnalta kirjallisesti etukäteen tai muistuttamalla saapuneesta jätelaskusta. Muistutus pitää tehdä 14 päivän kuluessa jätelaskun saapumisesta.

Jätemaksuun voi hakea muutosta lomakkeella, joka löytyy sivulta: Lomakkeet