Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Ympäristönsuojelu

Kunnan tulee alueellaan valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö (laki kuntien ympäristönsuojeluhallinnosta 24.1.1986/64).

Ympäristönsuojelua edistäviä tehtäviä ovat mm. vesiensuojelu, luonnonsuojelu, jätevalvonta, ulkomelun torjunta sekä ilmanlaadun tarkkailu. Ympäristönsuojeluyksikkö valmistelee ympäristölupa-asiat ja tekee päätökset yksikköön tehdyistä ilmoituksista. Myös lausuntojen antaminen muille viranomaisille kuuluu tehtäviin.

Tampereella ympäristönsuojeluviranomaisena toimii yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, joka päättää mm. ympäristöluvista. Ympäristö- ja rakennusjaosto on delegoinut osan päätäntävallastaan ympäristönsuojeluyksikön viranhaltijoille.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on ympäristönsuojelun valvomiseksi ja edistämiseksi kunnassa

  • huolehtia sen hoidettaviksi laissa tai sen nojalla säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä
  • huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelun suunnittelusta ja kehittämisestä
  • huolehtia ympäristön tilan seurannasta sekä siihen liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista
  • osallistua kunnassa tarvittavan ympäristönsuojelua koskevan ohjauksen ja neuvonnan järjestämiseen
  • antaa lausuntoja sekä tehdä esityksiä ja aloitteita ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista muille viranomaisille
  • huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelua koskevasta tiedottamisesta, valistuksesta ja koulutuksesta kunnassa
  • edistää kunnan yhteistyötä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa ympäristönsuojeluasiassa sekä
  • suorittaa muut sille toimintasäännöllä määrätyt tehtävät.

Asiakaspalvelu

Tampereen palvelupiste
sähköposti [email protected]
puhelin 041 730 8168
avoinna ma – pe klo 9 - 16

Ympäristönsuojeluyksikkö

Ympäristönsuojeluyksikkö
sähköposti [email protected]

Ympäristöpäällikkö
Kati Skippari

Ympäristö- ja maa-ainesluvat sekä rekisteröinnit ja niiden valvonta
Ympäristötarkastaja Tiina Nieminen (maa- ja kiviaines)
Ympäristötarkastaja Ari Elsilä (energiatuotanto)
Ympäristötarkastaja Sari Sassi (elintarviketuotanto, betonitehtaat, ampumaradat, liikennevarikot, jätteen ammattimainen keräys, liikenne)
Ympäristötarkastaja Jaana Lappeteläinen (jätteen käsittely, maa- ja kiviaines, asfalttiasemat)
Ympäristötarkastaja Sanna Markkanen (eläinsuojat)
Ympäristötarkastaja Pasi Päivärinne (jakeluasemat)
Ympäristötarkastaja Tiina Ryyppö (teollisuus, kemikaalit)

Ilmansuojelu, ulkomelu
Ympäristötarkastaja Ari Elsilä (ilmanlaadun seuranta, meluselvitykset)
Ympäristötarkastaja Petri Jokinen (ilmansuojelu)
Ympäristötarkastaja Mirkka Anttalainen (meluilmoitukset, meluntorjunta)

Jätehuolto, pilaantuneet maat
Ympäristötarkastaja Sari Sassi (tapahtumien jätehuolto)
Ympäristötarkastaja Petri Jokinen (roskaantuminen)
Ympäristötarkastaja Tiina Nieminen (öljysäiliöt)
Ympäristötarkastaja Pasi Päivärinne (pilaantuneet maat)

Vesiensuojelu
Vs. ympäristötarkastaja Hanna Kolari (vesistöjen tila, hajajätevesiasiat, työmaavedet)
Ympäristötarkastaja Sanna Markkanen (vesihuoltovapautukset, pohjavedet, vesistökunnostukset)

Ympäristönsuojelu maankäytönsuunnittelussa
Ympäristösuunnittelija Hannu Niukkanen (asemakaavat, yleissuunnitelmat)
Ympäristösuunnittelija Katri Laihosalo (luonnon monimuotoisuus metsä- ja viherasioissa, yleiskaava)
Ympäristösuunnittelija Anni Nousiainen (asemakaavat, yleissuunnitelmat)

Luonnonsuojelu, luonnon monimuotoisuus ja virkistyskäyttö
Ympäristösuunnittelija Eeva Punju (luonnonsuojelualueet, luonnonsuojelusuunnittelu)
Ympäristösuunnittelija Jenna Pihlajamäki (virkistyskäyttö, ympäristöviestintä, luontopaikkatieto)

Ympäristötieto
Ympäristösuunnittelija Veera Intihar (ympäristöaineistot, paikkatieto)

Vieraslajit
Ympäristösuunnittelija Teija Ahonen

Pirkanmaan Jätehuolto Oy