Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Ympäristönsuojelu

Kunnan tulee alueellaan valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö (laki kuntien ympäristönsuojeluhallinnosta 24.1.1986/64).

Ympäristönsuojelua edistäviä tehtäviä ovat mm. vesiensuojelu, luonnonsuojelu, jätevalvonta, ulkomelun torjunta sekä ilmanlaadun tarkkailu. Ympäristönsuojeluyksikkö valmistelee ympäristölupa-asiat ja tekee päätökset yksikköön tehdyistä ilmoituksista. Myös lausuntojen antaminen muille viranomaisille kuuluu tehtäviin.

Tampereella ympäristönsuojeluviranomaisena toimii yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, joka päättää mm. ympäristöluvista. Ympäristö- ja rakennusjaosto on delegoinut osan päätäntävallastaan ympäristönsuojeluyksikön viranhaltijoille.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on ympäristönsuojelun valvomiseksi ja edistämiseksi kunnassa

  • huolehtia sen hoidettaviksi laissa tai sen nojalla säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä
  • huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelun suunnittelusta ja kehittämisestä
  • huolehtia ympäristön tilan seurannasta sekä siihen liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista
  • osallistua kunnassa tarvittavan ympäristönsuojelua koskevan ohjauksen ja neuvonnan järjestämiseen
  • antaa lausuntoja sekä tehdä esityksiä ja aloitteita ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista muille viranomaisille
  • huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelua koskevasta tiedottamisesta, valistuksesta ja koulutuksesta kunnassa
  • edistää kunnan yhteistyötä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa ympäristönsuojeluasiassa sekä
  • suorittaa muut sille toimintasäännöllä määrätyt tehtävät.

Asiakaspalvelu

Palvelupiste Frenckell
sähköposti [email protected]
puhelin 03 5656 4400
avoinna ma–pe klo 9–16. Lisäksi Tampereen seudun joukkoliikenne avoinna ma ja ti klo 17 asti.

Ympäristönsuojeluyksikkö

Ympäristönsuojeluyksikkö
sähköposti [email protected]

Ympäristönsuojelupäällikkö
Harri Willberg

Ympäristö- ja maa-ainesluvat sekä rekisteröinnit ja niiden valvonta
Ympäristötarkastaja Mirkka Anttalainen (maa- ja kiviaines)
Ympäristötarkastaja Ari Elsilä (energiatuotanto)
Ympäristötarkastaja Jouni Lehtonen (ampumaradat, betoniasemat)
Ympäristötarkastaja Jaana Lappeteläinen (jätteen käsittely, maa- ja kiviaines, asfalttiasemat)
Ympäristötarkastaja Sanna Markkanen (eläinsuojat, liikenne)
Ympäristötarkastaja Pasi Päivärinne (jakeluasemat)
Ympäristötarkastaja Tiina Ryyppö (teollisuus, kemikaalit)

Ilmansuojelu, ulkomelu
Ympäristötarkastaja Ari Elsilä (ilmanlaadun seuranta, meluselvitykset)
Ympäristötarkastaja Veera Intihar (meluntorjunta, ilmansuojelu, paikkatieto)
Ympäristötarkastaja Mirkka Anttalainen (meluilmoitukset)

Jätehuolto, pilaantuneet maat
Ympäristötarkastaja Jouni Lehtonen (tapahtumien jätehuolto)
Ympäristövalvoja Petri Jokinen (roskaantuminen, öljysäiliöt)
Ympäristötarkastaja Pasi Päivärinne (pilaantuneet maat)

Vesiensuojelu
Vs. ympäristötarkastaja Hanna Kolari (vesistöjen tila, hajajätevesiasiat)
Ympäristötarkastaja Sanna Markkanen (vesihuoltovapautukset, pohjavedet)

Ympäristönsuojelu maankäytönsuunnittelussa
Ympäristösuunnittelija Marjatta Salovaara (asemakaavat, yleissuunnitelmat)
Ympäristösuunnittelija Katri Laihosalo (luonnon monimuotoisuus metsä- ja viherasioissa, yleiskaava)
Ympäristösuunnittelija Anni Nousiainen (asemakaavat, yleissuunnitelmat)

Luonnonsuojelu, luonnon monimuotoisuus ja virkistyskäyttö
Ympäristösuunnittelija Eeva Punju (luonnonsuojelualueet, luonnonsuojelusuunnittelu)
Ympäristösuunnittelija Jenna Pihlajamäki (virkistyskäyttö, ympäristöviestintä, paikkatieto)

Pirkanmaan Jätehuolto Oy