Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Nähtävillä olevat yleissuunnitelmat

Nähtävillä olevista yleissuunnitelmaluonnoksista ja muista suunnitelmista voi antaa palautetta kaupungin kirjaamoon tai palautelomakkeella palvelupisteeseen. Merkitse palautteeseen suunnitelman diaarinumero. Suunnitelmat ovat katseltavissa pdf-tiedostoina, joita voi suurentaa.

Tampereen kaupunki, kirjaamo
sähköposti [email protected]
puhelin 03 5653 4550
Keskusvirastotalo
postiosoite PL 487
33101 Tampere
avoinna ma - pe klo 8.30 - 15.45

Puiston puiden, istutusten, toimintojen, kalusteiden ja varusteiden sijaintipaikat ja määrät ja ovat yleissuunnitelmassa ohjeelliset ja ne tarkentuvat rakennussuunnittelun aikana.

Ikurinpuiston yleissuunnitelmaluonnos, Ikuri

Ikuriin Ikurinpuistoon on suunniteltu uusia kävelyn ja pyöräilyn väyliä. Puistokäytävistä valmistunut suunnitelma oli nähtävillä 15.–29.10.2021.

Uusi itä-länsisuuntainen käytävä ulottuu Niittäjäntieltä Ikurintielle. Uudelle puistokäytävälle yhtyvät Karhikadulta uusi Karhipolku ja Haravakadulta uusi Haravapolku ja Lypsypolkua jatketaan uudelle käytävälle saakka.

Kun puistokäytävät valmistuvat, Ikurinpuistoon pääsee Niittäjäntieltä, Haravapolulta, Karhipolulta, Ikurintieltä ja Lypsypolulta. Käytävät valaistaan.

Uudet käytävät täydentävät nykyisiä käytäviä ja parantavat etenkin länsi-itäsuuntaista liikkumista viheralueella.

Kolmen metrin levyisen länsi-itäsuuntaisen käytävän varrelle tulee penkkejä ja roska-astioita. Karhipolun ja Haravapolun leveys on kaksi metriä. Lypsypolku tehdään kahden ja puolen metrin levyisenä. Uudet väylät ovat talvikunnossapidettäviä.

Puistokäytävät ovat yhdistettyjä kävelyn ja pyöräilyn väyliä.

Uudet käytävät perustuvat alueen asemakaavaan. Käytävät on tarkoitus toteuttaa vielä tänä vuonna.

Pökhölminpuiston ja Jussinpuiston yleissuunnitelmaluonnokset, Lamminpää

Lamminpäähän, uudelle Nauhatehtaan asuinalueelle on suunniteltu kaksi puistoa, joiden suunnitelmat olivat nähtävänä 23.8.–6.9.2021. Pökhölminpuisto sijoittuu tulevan kerrostalokorttelin keskelle. Jussinpuisto löytyy aivan Ylöjärven rajalta harjun kainalosta.

Pökhölminpuisto

Pökhölminpuisto toimii "porttina" vanhan pientaloalueen ja uuden asuinalueen välillä. Puiston keskellä, puistoraitin varrella on oleskelu- ja levähdysalue penkkeineen. Sen läheisyyteen istutetaan suuri maisemapuu, jota kiertää ympyräpenkki. Kookas maisemapuu on koko puiston kiinnekohta. Oleskelupaikalle suojaa ja viihtyisyyttä tuo myös pensasistutusalue kukkivine pikkupuineen.

Puiston keskivaiheilla on avointa oleskelunurmea ja reunoilla niittyä sekä havu- ja lehtipuuryhmiä. Kukkiva niitty parantaa luonnon monimuotoisuutta ja houkuttelee pölyttäjähyönteisiä. Niittyvyöhyke on osin kumpuilevaa. Suurin kumpu toimii talvisin myös liukurimäkenä.

Puistoa halkovat kävely- ja pyörätiet: pohjois-eteläsuunnassa Maijajuurenpolku sekä itä-länsisuunnassa uusi väylä Maijajuurenraitti, joka johtaa korttelialueen halki Paasikiventielle. Molemmat väylät ovat 4 metriä leveitä, valaistuja ja sorapintaisia.

Pökhölminpuisto on saanut nimensä siitä, että Lamminpäätä kutsuttiin ennen Pökhölmiksi. Alueen historia tuodaan esille infotaulussa.

Jussinpuisto

Ylöjärven rajan lähellä sijaitseva Jussinpuisto on tällä hetkellä puustoista sekametsää, ja puiston ilme säilyy jatkossakin puustoisena ja siten sopivana myös liito-oravan elinympäristöksi. Jussinpuistoon on suunniteltu uusi kävely- ja pyöräväylä, joka ulottuu Suorannankadun päästä nykyiselle kävely- ja pyörätielle. Uusi väylä on 3 m leveä, sorapintainen ja valaistu. Myös nykyistä Paasikiventielle johtavaa väylää uusitaan ja levennetään.

Hämeenpuiston keskusaukion yleissuunnitelmaluonnos

Tampereen ydinkeskustassa ja pääkirjasto Metson läheisyydessä sijaitseva Hämeenpuiston keskusaukio kunnostetaan. Uusi pikaraitiotie kulkee aukion läpi ja aukion puistosommittelu, kalusteet, varusteet ja kasvillisuus ovat uusimisen tarpeessa. Kaupunkikuvallisesti tärkeän aukion näkyvä maamerkki on Viktor Janssonin Vapaudenpatsas, jota uudistuksessa siirretään. Aukion suunnitelmaluonnos oli nähtävänä 7.-21.5.2021.

Patsaita siirretään

Vapaudenpatsas (1921) siirretään pohjoisemmaksi aukion solmukohtaan Kauppakadun ja Pirkankadun linjauksien ja nykyisen kelluvan graniittipalloveistoksen kohdalle. Uutinen-veistos (1981) tuodaan lähemmäs puiston keskusaukiota. Kelluva graniittipallo (1997) poistetaan aukiolta.

Perennoja ja kukkivia pensaita

Aukiota reunustavat istutuksen uusitaan monilajisilla perennaistutuksilla sekä kukkivilla pensasryhmillä. Perennaistutuksia on Hämeenkadun jakaman aukion molemmilla puolilla. Istutukset rajataan matalilla metallisilla suoja-aidoilla. Korkeampaa metalliaitaa käytetään aukion Metson puoleisessa päässä kioskin tarjoilualueen ympärillä ja Uutinen-veistoksen kohdalla.

Aukion puut säilytetään ja puuttuvia puita täydennetään puurivistöihin.

Aukiolle esteetön kiveys

Nykyiset noppa- ja nupukiveykset korvataan punaruskealle luonnonkivilaatalla, joka soveltuu paremmin esteettömään liikkumiseen. Vapaudenpatsas ympyröidään pyöreällä luonnonkiviaiheella.

Aukio kunnostetaan vuonna 2021 sen pienemmältä kadun eteläpuolisestä osalta. Hämeenkadun pohjoispuolinen osa aukiosta toteutetaan aikaisintaan vuonna 2023.

Jalankulkijoita uudella Hämeenpuiston keskuaukiolla
Hämeenpuiston keskusaukio havainnekuvassa (kuva Ramboll)

Soukkapuiston skeittiparkin luonnokset

Tampellan alueella sijaitsevaan Soukkapuistoon ollaan suunnittelemassa skeittiparkkia. Suunnittelun yhteydessä pidettiin syksyllä 2020 skeittiparkin tulevia käyttäjiä osallistava avoin työpaja. Työpajassa skeittauksen ja skuuttauksen harrastajat saivat esittää ideoita ja toiveita tulevaa skeittiparkkia varten. Työpajan ideoista ja toiveista on koottu erillinen kooste (liitteenä alla)

Palaute

Keskeisimpien toiveiden ja toistuvien ideoiden pohjalta skeittiparkin luonteeksi valikoitui "street skatepark" -tyyli. Toiveiden ja ideoiden runsaan määrän takia on tehty kaksi eri luonnosta, jotka poikkeavat toisistaan. Tarkoitus on kerätä kommentteja molemmista luonnoksista ja sen perusteella jatkaa suunnittelua. Luonnokset olivat nähtävänä 8.-22.4.2021

Luonnosten eroavaisuuksia

Molemmat luonnokset asettuvat ympäröivään maastoon samalla tavalla. Luonnosten suurin ero on se, että luonnos 1 on laskettu alemmalle tasolle verrattuna luonnokseen 2 viereisiin puisto- ja jalkakäytäviin nähden. Molemmat luonnokset mahdollistavat monipuolisen ja eri vaatimustasot huomioivan harrastamisen.

Luonnos 1:n itäpäädyssä on taso, joka yhdistyy alatasoon luiskilla. Luiskat laskevat länsi- ja eteläpäätyä kohti. Luiskiin on sijoitettu alaspäin laskeva liukukaide ja kivipaasi. Ylätasolle on sijoitettu kivipaasia ja liukukaide, joihin voi hypätä luiskista. Skeittiparkin itäinen reuna nousee jyrkemmällä luiskalla maastorinnettä vasten. Itäisimmässä ja eteläisimmässä kulmassa skeittiparkkia on kaaria ja länsipäädyssä keskijyrkkä luiska vauhdinottopaikkoina. Skeittiparkin etelä- ja länsipäädyn välissä on monipuolinen matala obstaakkeli. Itä- ja länsipäädyn välissä on puolestaan kahden toisiaan kohti nousevan luiskan muodostama obstaakkeli.

Luonnos 2:n itäisen ja eteläisen päädyn välinen alue on kokonaan omalla tasolla, josta laskee jyrkkyydeltään erilaisia luiskia länsipäätä kohti. Luiskiin on sijoitettu alaspäin laskeva liukukaide ja kivipaasi. Myös länsipääty on nostettu luiskilla omaksi tasokseen, josta laskee itäpäätyä kohti kivipaasia. Luonnos 2:n keskellä on loivista kaarista koostuva obstaakkeli, jonka eteläpuolella on tasaisen maan liukukaide.